p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
SOLİD ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 224-230

SOLİD ORGAN YARALANMALARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

Cemalettin Ertekin1, Hızır Akyıldız1, Korhan Taviloğlu1, Recep Güloğlu1, Mehmet Kurtoğlu1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

Çalışmamızda Ocak 1996 - Ocak 2001 dönemleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Acil Cerrahi servisine başvuran ve intraabdominal solid organ yaralanması tespit edilerek konservatif olarak takip ve tedavi edilen 59 hasta prospektif olarak incelendi. 56 olguda künt, 3 olguda penetran travma mevcuttu. Olgulardan 23'ünde karaciğer, 14'ünde dalak, 5'inde böbrek, 6'sında karaciğer ve dalak, 4'ünde karaciğer ve böbrek, 6'sında dalak ve böbrek, Tinde karaciğer, dalak ve böbrek yaralanması tespit edilmiştir. Dalak yaralanmalarının 4'ü, karaciğer yaralanmalarının 5'i Grade IV şiddetinde yaralanma olup, olguların % 21'i Grade 1, % 45'i Grade II, % 19'u Grade 3, % 15'i ise Grade IV yaralanma idi. Yandaş yaralanma olarak 34 olguda (%57.6) kafa travması (6 olguda Glasgow 7 nin altı), 28 olguda (% 47) uzun kemik kırığı, 19 olguda (%32) toraks travması, 6 olguda (%10) pelvis fraktürü, 3 olguda (%5) ise vertebralarda kompresyon fraktürü saptanmıştır. Konservatif tedavide başarısızlık oranı bir olguda 3.3 olarak gerçekleşmiştir. Multitravmalı olan ve yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalardan 3'ü (% 5) kaybedilmiştir. Solid organ yaralanmalarının tedavisinde konservatif yaklaşım giderek daha çok merkezde ve daha çok sayıda hastada uygulanmaktadır. Bizim çalışmamız ve bu konudaki güncel araştırmalar, solid organ yaralanmaların takibinde fizyolojik parametreleri temel almaktadır. Ayrıca, yeterli radyolojik verilerle desteklenen, deneyimli bir cerrahi ekip tarafından yönetilen konservatif tedavi şeklinin % 98'lere varan başarı sağladığı ve hasta seçiminde hemodinamik stabilitenin olmazsa olmaz şart olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SOLİD ORGAN YARALANMASI, KONSERVATİF TEDAVİ, GÖZLEM

OUR CONSERVATIVE MANAGEMENT RESULTS IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA

Cemalettin Ertekin1, Hızır Akyıldız1, Korhan Taviloğlu1, Recep Güloğlu1, Mehmet Kurtoğlu1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad

We analyzed 59 cases of intraabdominal solid organ injury treated at the Surgical Emergency Service of Istanbul Medical School between January 1 996 and January 2001. Fiftysix of these cases suffered blunt and 3 penetrating trauma. Twentythree cases had injuries involving the liver, 14 spleen, 5 kidney, 6 liver and spleen, 6 liver and kidney, 6 spleen and kidney and four liver and kidney. In 4 of splenic and 5 of hepatic injuries Grade IV injuries were detected. Among the cases, 21% were Grade I, 45 % were Grade II, 19 % were Grade III, and 15 % were Grade IV. Associated injuries were: head trauma in 34 cases (57.6 % - Glasgow Coma Score under 7 in 6 rases), thoracic trauma in 19 cases (32 %), pelvic fracture in 6 cases (10%), vertebral compression fracture in 3 cases (5 %). One patient with splenic (Grade III) and hepatic (Grade II) injury, and one patient with Grade IV splenic injury required surgery during close follow-up due to hemodynamic instability. Our failure rate for conservative treatment of solid organ injuries is 3.3 %. Three patients with polytraum in the ICU died (5 % mortality rate). Conservative management in solid organ injuries is gaining more popularity every day. Our wort, and current studies accept physiologic parameters in the follow-up of solid organ injuries. Conservative treatment guided with hemodynamic stability, accounts almost a 98% success rate.

Keywords: SOLID ORGAN INJURY, CONSERVATIVE TREATMENT, OBSERVATION

Cemalettin Ertekin, Hızır Akyıldız, Korhan Taviloğlu, Recep Güloğlu, Mehmet Kurtoğlu. OUR CONSERVATIVE MANAGEMENT RESULTS IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(4): 224-230
Makale Dili: Türkçe