p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Investigation of the prognostic role of systemic immunoinflammatory index in patients with acute pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 316-320 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.96554

Investigation of the prognostic role of systemic immunoinflammatory index in patients with acute pancreatitis

Ummahan Dalkılınç Hökenek1, Mazlum Kılıç2, Halil Alışkan3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study was to examine the effect of systemic immunoinflammatory index (SII), calculated on presentation to the emergency department (ED), on the prediction of clinical outcomes of patients who were diagnosed with acute pancreatitis (AP).
METHODS: This research was designed as a single-center, cross-sectional, and retrospective study. Adult patients who were diag-nosed with AP in the ED between October 2021 and October 2022 in the tertiary care hospital, whose diagnostic and therapeutic procedures were complete in the data recording system, have been included in the study.
RESULTS: Mean age, respiratory rate, and length of stay of the non-survivors were significantly higher than the mean of the survivors (t-test, p=0.042, p=0.001, and p=0.001, respectively). Mean SII score of the patients with fatal outcome was higher than the survivors (t-test, p=0.001). ROC analysis of the SII score to predict mortality revealed that the area under the curve was found to be 0.842 (95%CI 0.772–0.898), and the Youden index was 0.614, (p=0.001). When the cutoff value of the SII score in determining mortality is 1243, the sensitivity of the score was found to be 85.0%, specificity 76.4%, positive predictive value 37.0%, and negative predictive value 96.9%.
CONCLUSION: SII score was statistically significant in estimating mortality. SII calculated on presentation to the ED can be a useful scoring system to predict the clinical outcomes of patients who were admitted to the ED and were diagnosed with AP.

Keywords: Acute pancreatitis, biomarker; immunoinflammation; mortality; outcome; systemic immunoinflammatory index.

Akut pankreatitli hastalarda sistemik immünoinflamatuar indeksin prognostik rolünün araştırılması

Ummahan Dalkılınç Hökenek1, Mazlum Kılıç2, Halil Alışkan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı acil servise(AS) başvuruda hesaplanan immünoinflamatuar indeksin (SII) akut pankreatit (AP) tanısı konan hastaların klinik sonuçlarının öngörülmesi üzerindeki etkisini incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu araştırma, tek merkezli, kesitsel, retrospektif bir çalışma olarak tasarlandı. Üçüncü basamak hastanedeki Ekim 2021-Ekim 2022 tarihleri arasında acil serviste AP tanısı alan, veri kayıt sisteminde tanı ve tedavi işlemleri tamamlanmış erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Hayatta kalmayanların ortalama yaşı, solunum sayısı ve hastanede kalış süresi hayatta kalanların ortalamasından anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla t-testi, p=0.042, p=0.001 ve p=0.001). Ölümcül sonucu olan hastaların ortalama SII skoru hayatta kalanlardan daha yüksekti (t-testi, p=0.001). Mortaliteyi tahmin etmek için SII skorunun ROC analizi, eğri altında kalan alanın (AUC) 0.842 (%95CI 0.772-0.898) ve Youden indeksinin 0.614 olarak (p=0.001) hesaplandı. Mortaliteyi belirlemede SII puanının kesme değeri >1243 olduğunda puanın duyarlılığı %85,0, özgüllük %76,4, pozitif prediktif değer (PPV) %37,0, negatif prediktif değer (NPV) ise %96,9 olarak bulundu.
TARTIŞMA: Mortalite tahmininde SII skoru istatistiksel olarak anlamlıydı. Acil servise başvuru sırasında hesaplanan SII, acil servise başvuran ve AP tanısı konan hastaların klinik sonuçlarını tahmin etmek için faydalı bir puanlama sistemi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, biyobelirteç; immünoinflamasyon; mortalite; sistemik immünoinflamatuar indeks; sonuç.

Ummahan Dalkılınç Hökenek, Mazlum Kılıç, Halil Alışkan. Investigation of the prognostic role of systemic immunoinflammatory index in patients with acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 316-320

Corresponding Author: Mazlum Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: English