p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Fall-related injuries at home: Descriptive analysis from a Middle Eastern level 1 trauma center [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 284-291 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.86211

Fall-related injuries at home: Descriptive analysis from a Middle Eastern level 1 trauma center

Ayman El-menyar1, Ahammed Abdulla Mekkodathil2, Eman Elmenyar3, Bassem Gomaa4, Husham Abdelrahman5, Rafael Consunji6, Aisha Abeid6, Ruben Peralta5, Başar Cander7, Hassan Al-Thani5
1Department of Surgery, Trauma Surgery, Hamad Medical Corporation & Weill Cornell Medical College, Doha-Qatar
2Department of Surgery, Trauma Surgery, Clinical Research, Hamad General Hospital, Doha-Qatar
3Medical Student, Bahçesehir University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
4Medical Student, Qatar University, Doha-Qatar
5Department of Surgery, Trauma Surgery, Hamad General Hospital, Doha-Qatar
6Department of Surgery, Trauma Surgery, Injury Prevention, Hamad General Hospital, Doha-Qatar
7Department of Emergency Medicine, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Injuries caused by falls from heights (FFH) and fall of heavy objects (FHO) in residential settings are underestimat-ed in the Middle East. We aimed to describe the fall-related injuries at home requiring admission at a level 1 trauma center.
METHODS: We conducted a retrospective analysis of patients who were admitted following fall-related injuries at home between 2010 and 2018. Comparative analyses were performed based on age groups (<18, 19–54, 55–64, and ≥65 years), gender, severity of injuries, and height of fall. Time series analysis of fall-related injuries was performed.
RESULTS: A total of 1402 patients were hospitalized due to fall-related injuries occurred at home (11% of total trauma admissions). Three quarters of victims were male. The most injured subjects were young and middle-aged (41.6%), followed by pediatric (37.2%) and elderly subjects (13.6%). FFH was the most frequent mechanism of injury (94%) followed by FHO (6%). Head injury was most common (42%) followed by lower extremity injury (19%). Older adults (≥65 years) had more complications, longer hospital stay, and higher in-hospital mortality. Patients who fell from greater heights had more chest and spinal injuries with greater severity and longer stay in the hospital. Time-series analysis did not show a seasonal variation of fall-related hospitalization.
CONCLUSION: This study showed that 11% of trauma hospitalizations were related to fall at home. FFH was common in all age groups; however, FHO was more evident in the pediatric group. Preventive efforts should address the circumstances of trauma in the residential settings to better inform evidence-based prevention strategies.

Keywords: Fall from height, fall of heavy objects, home, hospitalization, injury, residential settings, trauma

Evde düşmeye bağlı yaralanmalar: Orta Doğu’daki birinci düzey bir travma merkezinden tanımlayıcı analiz

Ayman El-menyar1, Ahammed Abdulla Mekkodathil2, Eman Elmenyar3, Bassem Gomaa4, Husham Abdelrahman5, Rafael Consunji6, Aisha Abeid6, Ruben Peralta5, Başar Cander7, Hassan Al-Thani5
1Hamad Tıbbi Kurumu, Weill Cornell Tıp Fakültesi, Cerrahi Bölümü, Travma Cerrahisi, Doha-Katar
2Hamad Klinik Araştırmalar Genel Hastanesi, Cerrahi Bölümü, Travma Cerrahisi, Doha-Katar
3Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp Öğrencisi, İstanbul
4Katar Üniversitesi, Tıp Öğrencisi, Doha-Katar
5Hamad Genel Hastanesi, Cerrahi Bölümü, Travma Cerrahisi, Doha-Katar
6Hamad Genel Hastanesi, Cerrahi Bölümü, Travma Cerrahisi, Yaralanma Önleme, Doha-Katar
7Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Orta Doğu bölgesinde mesken ortamında yüksekten düşme ve ağır nesnelerin düşmesi nedeniyle oluşan yaralanmalar hafife alınmaktadır. Bu yazıda, birinci düzey travma merkezine yatış gerektiren evde düşmeye bağlı yaralanmaları tanımlamayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2010 ve 2018 yılları arasında evde düşmeye bağlı yaralanmaları takiben merkeze başvuran hastaların retrospektif bir analizini yaptık. Yaş grupları (<18,19–54, 55–64, ≥65 yaş), cinsiyet, yaralanma şiddeti ve düşme yüksekliğine göre karşılaştırmalı analizler yapıldı. Düşmeye bağlı yaralanmaların zaman serisi analizi yapıldı.
BULGULAR: Toplam 1402 hasta evde meydana gelen düşmeye bağlı yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı (toplam travma başvurularının %11’i). Yaralananların dörtte üçü erkekti. En çok yaralananlar genç ve orta yaşlı bireylerdi (%41.6); bunu çocuk (%37.2) ve yaşlı bireyler (%13.6) takip etmekteydi. En sık yaralanma mekanizması yüksekten düşme (%94), ardından ağır nesnelerin düşmesi (%6) idi. Kafa travması en yaygın olanıydı (%42); bunu alt ekstremite yaralanması (%19) takip etmekteydi. Yaşlı yetişkinlerde (≥65 yaş) daha fazla komplikasyon, daha uzun hastanede kalış süresi ve daha yüksek hastane içi mortalite görülmüştür. Yüksekten düşen hastalarda şiddetli daha fazla olan daha fazla göğüs ve omurilik yaralanması ve hastanede daha uzun süre kalma gözlendi. Zaman serisi analizi, düşmeyle ilgili hastaneye yatışta mevsimsel bir değişiklik göstermemiştir. TARTIŞMA: Bu çalışma, travma nedeniyle hastaneye yatışların %11’inin evde düşme ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yüksekten düşme tüm yaş grup-larında yaygındı; ancak ağır nesnelerin düşmesi pediatrik grupta daha belirgindi. Önleyici çabalar, kanıta dayalı önleme stratejileri konusunda daha iyi bilgilendirmek adına mesken ortamındaki travma koşullarını ele almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağır nesnelerin düşmesi, ev; hastaneye yatış; mesken ortamları; travma; yaralanma; yüksekten düşme.

Ayman El-menyar, Ahammed Abdulla Mekkodathil, Eman Elmenyar, Bassem Gomaa, Husham Abdelrahman, Rafael Consunji, Aisha Abeid, Ruben Peralta, Başar Cander, Hassan Al-Thani. Fall-related injuries at home: Descriptive analysis from a Middle Eastern level 1 trauma center. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 284-291

Corresponding Author: Ayman El-menyar, Qatar
Manuscript Language: English