p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of two surgical techniques for Lisfranc injuries; closed reduction and fixation versus primary partial arthrodesis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 389-394 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.60869

Comparison of two surgical techniques for Lisfranc injuries; closed reduction and fixation versus primary partial arthrodesis

Mehmet Mesut Sönmez1, Samet Erinç2, Necmi Cam2, Mustafa Hacı Özdemir2
1Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study reviewed the outcomes of Lisfranc injuries treated by primary partial arthrodesis (PPA) or closed re-duction and internal fixation (CRIF).
METHODS: A retrospective review was made of patients who underwent PPA or CRIF for a Lisfranc injury after low-energy trauma, and follow-up was assessed according to radiographic, and clinical outcomes. A total of 45 patients with a median age of 38 years were followed up for an average of 47 months.
RESULTS: The average American orthopaedic foot and ankle society (AOFAS) score was 83.6 points in the PPA group and 86.2 points in CRIF group (p>0.05). The mean pain score was 32.9 in the PPA group, 33.7 in the CRIF group (p>0.05). Secondary surgery for symptomatic hardware was required in 78% of the CRIF group and in 42% of the PPA group (p<0.05).
CONCLUSION: Treatment of low-energy Lisfranc injuries with either PPA or closed reduction and fixation produced good clinical and radiological outcomes. The total AOFAS scores were comparable between two groups. However, the function and pain scores were seen to improve more with closed reduction and fixation while there was a greater requirement for secondary surgery in the CRIF group.

Keywords: Closed reduction, lisfranc injuries, midfoot; primary partial arthrodesis.

Lisfrank yaralanmalarında iki cerrahi tekniğin karşılaştırılması; kapalı redüksiyon ve internal fiksasyona ile primer kısmi artrodez

Mehmet Mesut Sönmez1, Samet Erinç2, Necmi Cam2, Mustafa Hacı Özdemir2
1İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, primer kısmi artrodez (PKA) veya kapalı redüksiyon ve internal fiksasyon (KRIF) ile tedavi edilen Lisfrank yaralanmalarının sonuçları karşılaştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Düşük enerjili travma sonrası Lisfrank yaralanması nedeniyle PKA veya KRIF uygulanan hastaların geriye dönük bir incelemesi yapıldı ve radyografik ve klinik sonuçlar değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaşı 38 olan 45 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama takip süresi 47 ay idi. Ortalama Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) skoru PKA grubunda 83,6 ve KRIF grubunda 86.2 idi (p>0.05). Ortalama ağrı skoru PKA grubunda 32.9, KRIF grubunda 33.7 idi (p>0.05). KRIF grubunun %78’inde ve PPA grubunun %42’sinde semptomatik implant nedeniyle ikincil cerrahi gerekmiştir (p<0.05).
TARTIŞMA: Düşük enerjili Lisfrank yaralanmalarının primer kısmi artrodez veya kapalı redüksiyon ve fiksasyon ile tedavisi iyi klinik ve radyolojik sonuçlar vermiştir. Toplam AOFAS skorları açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı. Bununla birlikte, KRIF grubunda sekonder cerrahiye daha fazla ihtiyaç duyulurken, kapalı redüksiyon ve fiksasyon ile ağrı ve fonksiyonel skorlar daha yüksek gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Kapalı redüksiyon, Lisfrank yaralanmaları, orta ayak; primer kısmi artrodez.

Mehmet Mesut Sönmez, Samet Erinç, Necmi Cam, Mustafa Hacı Özdemir. Comparison of two surgical techniques for Lisfranc injuries; closed reduction and fixation versus primary partial arthrodesis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 389-394

Corresponding Author: Mehmet Mesut Sönmez, Türkiye
Manuscript Language: English