p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Effect of high volume enema in children with abdominal pain: Pediatric emergency department experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 364-369 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.56866

Effect of high volume enema in children with abdominal pain: Pediatric emergency department experience

Serpil Sancar1, Esra Türe2, Seda Sinem Zonüzi2
1Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Bursa City Hospital, Bursa-Türkiye
2Department of Pediatric Emergency Medicine, University of Health Sciences, Bursa City Hospital, Bursa-Türkiye

BACKGROUND: Abdominal pain is one of the most common reasons for admission to the pediatric emergency clinic. The appropriate evaluation of clinical and laboratory clues to make the correct diagnosis is of great importance in terms of directing the treatment medically or surgically and preventing unnecessary investigations. The aim of our study was to evaluate the contribution of high-volume enema application among pediatric patients with abdominal pain in terms of clinical and radiological findings.
METHODS: Among the pediatric patients who applied to the pediatric emergency clinic of our hospital between January 2020 and July 2021 with abdominal pain, those who had intense gas stool image on abdominal X-ray and abdominal distension on physical examination and who underwent high-volume enema treatment were included in the study. The physical examination and radiological findings of these patients were evaluated.
RESULTS: During the study period, 7819 patients were admitted to the pediatric emergency outpatient clinic with abdominal pain. Classic enema was performed in 3817 of these patients who had a dense gaseous stool image and abdominal distention on abdominal X-ray graphy. Defecation occurred in 3498 (91.6%) of 3817 patients who underwent classical enema, and the complaints regressed after enema. High-volume enema was applied to 319 (8.4%) patients who did not find relief with classical enema. Complaints of 278 (87.1%) patients regressed after the high-volume enema. Control ultrasonography (US) was performed in the remaining 41 (12.9%) patients, 14 (34.1%) patients were diagnosed with appendicitis. US results of 27 (65.9%) patients who had repeated US were evaluated as normal.
CONCLUSION: High volume enema treatment is an effective and safe method in children with abdominal pain who are unresponsive to classical enema application in the pediatric emergency department.

Keywords: Abdominal pain, constipation, high volume enema; pediatric emergency clinic.

Karın ağrısı olan çocuklarda yüksek volüm lavmanın etkisi: Çocuk acil klinik deneyimi

Serpil Sancar1, Esra Türe2, Seda Sinem Zonüzi2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Şehir Hastanesi, Çocuk Acil Kliniği, Bursa

AMAÇ: Karın ağrısı, çocuk acil polikliniğine en sık başvuru nedenlerinden biridir. Doğru tanıya gidebilmek için klinik ve laboratuvar ipuçlarının uygun şekilde değerlendirilmesi, tedavinin tıbbi ya da cerrahi olarak yönlendirilmesi ve gereksiz incelemelerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır. Çalışmamızın amacı karın ağrılı çocuk hastalarda yüksek volüm lavman uygulamasının klinik ve radyolojik bulgulara katkısını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemiz Çocuk Acil Kliniğine Ocak 2020–Temmuz 2021 tarihleri arasında karın ağrısı şikayeti ile başvuran çocuk hastalardan; fizik muayenede karın şişliği ve direkt karın grafisinde yoğun gaz, gaita retansiyonu olan ve yüksek volüm lavman tedavisi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların fizik muayene ve radyolojik bulguları değerlendiridi.
BULGULAR: Çalışma tarihleri arasında 7819 hasta çocuk acil polikliniğine karın ağrısı ile başvurdu. Direkt karın grafisinde yoğun gaz, gaita imajı ve karın distansiyonu olan hastaların 3817’sine klasik lavman yapıldı. Klasik lavman yapılan 3817 hastanın 3498’inde (%91.6) gaita çıkışı ve lavman sonrası şikayetlerinde gerileme oldu. Klasik lavmanla rahatlama olmayan 319 (%8.4) hastaya yüksek volüm lavman uygulandı. Yüksek volüm lavman sonrası 278 (%87.1) hastanın şikayet ve bulguları geriledi. Kalan 41(%12.9) hastaya kontrol ultrasonografi yapıldı, 14 (%34.1) hastaya apandisit tanısı konuldu. Ultrasonografi tekrarı yapılan 27 (%65.9) hastanın ise ultrasonografi sonucu normal olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA: Çocuk acil kliniğinde, klasik lavman uygulamasına yanıt vermeyen karın ağrısı şikayeti olan çocuklarda yüksek volüm lavman tedavisi etkili ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk acil kliniği, kabızlık, karın ağrısı; yüksek volüm lavman.

Serpil Sancar, Esra Türe, Seda Sinem Zonüzi. Effect of high volume enema in children with abdominal pain: Pediatric emergency department experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 364-369

Corresponding Author: Serpil Sancar, Türkiye
Manuscript Language: English