p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The risk factors for gastrointestinal anastomotic leak after cytoreduction with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 370-378 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.52358

The risk factors for gastrointestinal anastomotic leak after cytoreduction with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy

Tayfun Bisgin1, Selman Sökmen1, Naciye Cigdem Arslan2, Sevda Ozkardesler3, Funda Barlik Obuz4
1Department of General Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
2Department of General Surgery, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
4Department of Radiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: Gastrointestinal anastomotic leak (GAL) is a major cause of morbidity and mortality after cytoreductive surgery (CRS) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). The aim of this study is to determine the risk factors associated with GAL in peritoneal metastases (PM) surgery.
METHODS: Patients who underwent CRS and HIPEC with gastrointestinal anastomosis were included. Charlson Comorbidity Index (CCI) and Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status were used to assess preoperative condition of the patients. GAL was recorded as gastrointestinal extralumination diagnosed clinically, radiologicaly, or during reoperation.
RESULTS: Among 362 patients who were analyzed, the median age was 54 years, 72.6% were female, and the most common histopathologies were ovarian cancer (37.8%) and colorectal (36.2%) cancer. The median Peritoneal Cancer Index was 11 and 80.1% of the patients underwent complete cytoreduction. A single anastomosis was performed in 293 (80.9%) patients, two anastomoses in 51 (14.1%) and three anastomoses in 18 (5%) patients. Diverting stoma was performed in 43 (11.8%) patients. GAL was seen in 38 (10.5%) patients. Smoking (p<0.001), ECOG performance status (p=0.014), CCI score (p=0.009), pre-operative albumin level (p=0.010), and number of resected organs (p=0.006) were significantly associated factors with GAL. Independent risk factors for GAL were smoking (Odds Radio [OR]: 6.223, confidence interval [CI]: 2.814–13.760; p<0.001), CCI score ≥7 (OR: 4.252, CI: 1.590–11.366; p=0.004), and pre-operative albumin level ≤3.5 g/dl (OR: 3.942, CI: 1.534–10.130; p=0.004).
CONCLUSION: Patient-related factors such as smoking, comorbidity, and pre-operative nutritional status had an impact on anasto-motic complications. Proper patient selection and prediction of an index patient requiring a prehabilitation program with a high level of care are essential prerequisites to obtaining lower anastomotic leak rates and improving outcomes in PM surgery.

Keywords: Anastomotic leak, cytoreductive surgery; hyperthermic intraperitoneal chemotherapy; peritoneal metastasis.

Hipertermik intraperitoneal kemoterapi ile sitoredüksiyon sonrası gastrointestinal anastomoz kaçağı için risk faktörleri

Tayfun Bisgin1, Selman Sökmen1, Naciye Cigdem Arslan2, Sevda Ozkardesler3, Funda Barlik Obuz4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Gastrointestinal anastomoz kaçağı (GAK), sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEC) sonrası önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı peritoneal metastaz (PM) cerrahisinde GAK ile ilişkili risk faktörlerini belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya gastrointestinal anastomozlu SRC ve HİPEK uygulanan hastalar dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi durumunu değerlendirmek için Charlson Komorbidite İndeksi (CCI) ve Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performans durumu kullanıldı. GAK klinik, radyolojik veya yeniden ameliyat sırasında teşhis edilen gastrointestinal ekstralüminasyon olarak kaydedildi.
BULGULAR: Analiz edilen 362 hastanın ortanca yaşı 54 idi. Hastaların %72.6’sı kadın ve en sık görülen histopatolojiler over kanseri (%37.8) ve kolorektal kanser (%36.2) idi. Medyan Periton Kanser İndeksi 11 idi ve hastaların %80.1’ine tam sitoredüksiyon uygulandı. İki yüz doksan üç (%80.9) hastada tek anastomoz, 51 (%14.1) hastada iki anastomoz ve 18 (%5) hastada üç anastomoz yapıldı. Kırk üç (%11.8) hastaya saptırıcı stoma uygulan-dı. Otuz sekiz (%10.5) hastada GAK görüldü. Sigara kullanımı (p<0.001), ECOG performans durumu (p=0.014), CCI skoru (p=0.009), preoperatif albümin düzeyi (p=0.010) ve rezeke edilen organ sayısı (p=0.006) GAK ile anlamlı ilişkili faktörlerdi. GAK için bağımsız risk faktörleri sigara (OR: 6.223, CI: 2.814–13.760; p<0.001), CCI skoru ≥7 (OR: 4.252, CI: 1.590–11.366; p=0.004) ve preoperatif albümin seviyesi ≤3.5 g/dl (OR: 3.942, CI: 1.534–10.130; p=0.004) idi.
TARTIŞMA: Sigara kullanımı, komorbidite ve ameliyat öncesi beslenme durumu gibi hasta ile ilişkili faktörlerin anastomoz komplikasyonları üzerinde etkisi vardı. Uygun hasta seçimi ve yüksek düzeyde bakım gerektiren prehabilitasyon programı ihtiyacı olan indeks hastanın tahmini, daha düşük anastomoz kaçak oranları elde etmek ve PM cerrahisinde sonuçları iyileştirmek için temel ön koşullardır.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz kaçağı, hipertermik intraperitoneal kemoterapi; peritoneal metastaz; sitoredüktif cerrahi.

Tayfun Bisgin, Selman Sökmen, Naciye Cigdem Arslan, Sevda Ozkardesler, Funda Barlik Obuz. The risk factors for gastrointestinal anastomotic leak after cytoreduction with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 370-378

Corresponding Author: Tayfun Bisgin, Türkiye
Manuscript Language: English