p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Comparison of the efficacy of five different objective methods to evaluate the success of infraclavicular block; which one of them is a reliable and early indicator? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 327-336 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.51289

Comparison of the efficacy of five different objective methods to evaluate the success of infraclavicular block; which one of them is a reliable and early indicator?

Abdulhakim Şengel1, Mahmut Alp Karahan2, Nuray Altay2, Orhan Binici2, Veli Fahri Pehlivan2, Ahmet Atlas2
1Department of Anhestesiology and Reanimation, Siverek State Hospital, Şanlıurfa-Türkiye
2Department of Anhestesiology and Reanimation, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa-Türkiye

BACKGROUND: Traditional methods that evaluate the success of peripheral nerve block have been replaced by methods that allow objective evaluations over time. Multiple objective techniques for peripheral nerve block have been discussed in the literature. This study aims to investigate whether perfusion index (PI), non-invasive tissue hemoglobin monitoring (SpHb), tissue oxygen saturation (StO2), tissue hemoglobin index (THI), and body temperature are reliable and objective methods to evaluate the adequacy of infracla-vicular blockage.
METHODS: Ultrasound-guided infraclavicular block in 100 patients undergoing forearm surgery. PI, SpHb, StO2, THI, and body tem-perature measurements was recorded 5 min before the block procedure, right after the procedure, and until the 25th min after the procedure at 5-min intervals. These values were compared between the blocked limbs and non-blocked limbs while being statistically compared between the successful and failed block groups.
RESULTS: Although there were significant differences between the groups of blocked extremity and non-blocked extremity in terms of StO2, THI, PI, and body temperature, there was no significant difference between these groups in terms of SpHb. Moreover, a sig-nificant difference was detected between the groups of successful block and failed block in terms of StO2, PI and body temperature, while there was no significant difference between these groups in terms of THI and SpHb.
CONCLUSION: StO2, PI, and body temperature measurements are the simple, objective, and non-invasive techniques to be used to evaluate success of block procedures. According to the receiver operating characteristic analysis, StO2 is the specific parameter with the highest sensitivity among these parameters.

Keywords: Body temperature, infraclavicular block; near infrared spectroscopy; non-invasive total hemoglobin monitoring; perfusion index; tissue oxygen saturation.

İnfraklaviküler blok başarısını değerlendirmek için beş farklı objektif yöntemin etkinliğinin karşılaştırılması: Hangisi daha güvenilir ve erken bir göstergedir?

Abdulhakim Şengel1, Mahmut Alp Karahan2, Nuray Altay2, Orhan Binici2, Veli Fahri Pehlivan2, Ahmet Atlas2
1Siverek Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ: Periferik sinir bloğunun başarısını değerlendiren geleneksel yöntemlerin yerini zamanla objektif değerlendirmelere izin veren yöntemler almıştır. Literatürde periferik sinir bloğu için çoklu objektif teknikler tartışılmıştır. Bu çalışma, infraklaviküler blokajın yeterliliğini değerlendirmek için perfüzyon indeksi (PI), non-invaziv doku hemoglobin monitörizasyonu (SpHb), doku oksijen satürasyonu (StO2), doku hemoglobin indeksi (THI) ve vücut sıcaklığının güvenilir ve objektif yöntemler olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Önkol cerrahisi geçiren 100 hastada ultrason eşliğinde infraklaviküler blok, PI, SpHb, StO2, THI ve Vücut Sıcaklığı ölçümleri blok prosedüründen 5 dakika önce, işlemden hemen sonra ve işlem sonrası 25. dakikaya kadar 5’er dakikalık aralıklarla kaydedildi. Bu değerler, başarılı ve başarısız blok grupları arasında istatistiksel olarak karşılaştırılırken, bloke olan ve bloke olmayan uzuvlar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bloke ve bloke olmayan ekstremite grupları arasında StO2, THI, PI ve vücut ısısı açısından anlamlı fark olmasına rağmen, SpHb açı-sından bu gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ayrıca başarılı blok ve başarısız blok grupları arasında StO2, PI ve vücut ısısı açısından anlamlı fark saptanırken, bu gruplar arasında THI ve SpHb açısından anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA: StO2, PI ve vücut ısısı ölçümleri, blok prosedürlerinin başarısını değerlendirmek için kullanılacak basit, objektif ve invaziv olmayan tekniklerdir. StO2 bu parametreler içinde erken dönem etkileri başlayıp geç dönem devam eden spesifik ve sensivite oranı en yüksek olan parametredir.

Anahtar Kelimeler: Doku oksijen satürasyonu, infraklaviküler blok; noninvaziv toplam hemoglobin monitörizasyonu; perfüzyon indeksi; vücut ısısı; yakın kızılötesi spektroskopi.

Abdulhakim Şengel, Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Orhan Binici, Veli Fahri Pehlivan, Ahmet Atlas. Comparison of the efficacy of five different objective methods to evaluate the success of infraclavicular block; which one of them is a reliable and early indicator?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 327-336

Corresponding Author: Abdulhakim Şengel, Türkiye
Manuscript Language: English