p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery A comparison of different volumes of bupivacaine used in fascia iliaca compartment block [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 337-343 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.51268

A comparison of different volumes of bupivacaine used in fascia iliaca compartment block

Rauf Gül1, Metin Kılınç2, Levent Şahin3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep-Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care Subspecialty, Ministry of Health, Mardin Training and Research Hospital, Mardin-Türkiye
3Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Washington University, Harborview Medical Center, Seattle Washington-USA

BACKGROUND: Fascia iliaca compartment block (FICB) is one of the regional techniques applied for post-operative pain control after femoral and knee surgery. To the best of our knowledge, there are limited reports focusing on local anesthetic (LA) volume. Our aim in this study was to find the most clinically effective volume by comparing three different volumes of LA used frequently in the literature for US-guided infra-inguinal FICB for post-operative pain control in patients undergoing femur and knee surgery.
METHODS: A total of 45 patients with ASA I-III physical scores were included in the study. When the surgical procedure was completed under general anesthesia, FIKB was applied with 0.25% Bupivacaine under ultrasound guidance to the patients before extu-bation. Patients were randomly divided into three different groups for the volume of local anesthetic to be administered. Bupivacaine was administered 0.3 mL/kg in Group 1, 0.4 mL/kg in Group 2 and 0.5 mL/kg in Group 3. After FIKB, the patients were extubated. The patients were followed up for 24 h postoperatively in terms of vital signs, pain scores, additional analgesic requirement, and possible side effects.
RESULTS: When the post-operative pain scores were compared, the scores of Group 1 were found to be statistically higher than Group 3 at the post-operative 1st, 4th, and 6th h (p<0.05). When the additional analgesia requirement compared, the post-operative 4th h was highest in Group 1 compared to the other groups (p=0.03). At the post-operative 6th h, additional analgesic requirement was less in Group 3 than in the other groups, and there was no difference between Groups 1 and 2 (p=0.026). As the LA volume increased, the amount of analgesic consumed in the first 24 h decreased, but there was no statistically significant difference (p=0.051).
CONCLUSION: Our study showed that ultrasound-guided FIKB is a safe and effective method for post-operative pain relief as a part of multimodal analgesic components, and 0.25% bupivacaine in 0.5 mL/kg volume provides more effective analgesia than the other two groups without any side effects.

Keywords: Bupivacaine, fascia iliaca compartment block; femur surgery; post-operative analgesia; ultrasound.

Fascia iliaka kompartman bloğunda kullanılan bupivakainin farklı volümlerinin karşılaştırılması

Rauf Gül1, Metin Kılınç2, Levent Şahin3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep
2Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Yoğun Bakım Yandal Uzmanı, Mardin
3Washington Üniversitesi, Harborview Medical Center, Seattle, Washington-USA

AMAÇ: Fasya iliaka kompartman bloğu (FICB), femur ve diz cerrahisi sonrası postoperatif ağrı kontrolü için uygulanan rejyonel tekniklerden biridir. Bildiğimiz kadarıyla, LA hacmine odaklanan sınırlı sayıda rapor bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız femur ve diz cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif ağrı kontrolünde US kılavuzluğunda kasık altı FICB için literatürde sıklıkla kullanılan üç farklı LA hacmini karşılaştırarak klinik olarak en etkili hacmi bulmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya ASA I-III fiziksel skorları olan toplam 45 hasta dahil edildi. Genel anestezi altında cerrahi işlem tamamlandığında hastalara ekstübasyon öncesi ultrason eşliğinde %0.25 bupivakain ile FIKB uygulandı. Hastalar uygulanacak lokal anestezik miktarına göre rastgele üç farklı gruba ayrıldı. Grup 1’e 0.3 ml/kg, Grup 2’ye 0.4 ml/kg ve Grup 3’e 0.5 ml/kg bupivakain uygulandı. FIKB sonrası hastalar ekstübe edildi. Hastalar ameliyat sonrası 24 saat vital bulgular, ağrı skorları, ek analjezik gereksinimi ve olası yan etkiler açısından takip edildi.
BULGULAR: Ameliyat sonrası ağrı skorları karşılaştırıldığında Grup 1’in skorları ameliyat sonrası 1., 4. ve 6. saatlerde Grup 3’e göre istatistiksel olarak yüksek bulundu (p<0.05). Ek analjezi ihtiyacı karşılaştırıldığında postoperatif 4. saat diğer gruplara göre Grup 1’de en yüksekti (p=0.03). Ameliyat sonrası 6. saatte ek analjezik gereksinimi Grup 3’te diğer gruplara göre daha azdı ve Grup 1 ile 2 arasında fark yoktu (p=0,026). LA hacmi arttıkça ilk 24 saatte tüketilen analjezik miktarı azaldı ancak istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.051).
TARTIŞMA: Çalışmamız, ultrason rehberliğinde uygulanan FIKB, ameliyat sonrası ağrıyı giderme için multimodal analjezik bileşenleri bir parçası olarak güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu, 0.5 ml/kg hacimdeki %0.25 bupivakainin hiçbir yan etki gözlenmeden diğer iki gruba göre daha etkin analjezi sağladığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası analjezi, bupivakain; fasya iliaca kompartman bloğu; femur cerrahisi; ultrason.

Rauf Gül, Metin Kılınç, Levent Şahin. A comparison of different volumes of bupivacaine used in fascia iliaca compartment block. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 337-343

Corresponding Author: Rauf Gül, Türkiye
Manuscript Language: English