p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Evaluation of factors predicting appendiceal tumoral lesions in patients undergoing appendectomy for acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 358-363 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.34833

Evaluation of factors predicting appendiceal tumoral lesions in patients undergoing appendectomy for acute appendicitis

Mehmet Ali Koç1, Süleyman Utku Çelik2
1Department of General Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Tumoral lesions are a relatively rare cause of acute appendicitis. Accurate pre-operative diagnosis is essential to provide appropriate treatment. The aim of this study was to evaluate factors that may increase diagnostic rate of appendiceal tumoral lesions in patients undergoing appendectomy.
METHODS: A retrospective review of a large cohort of patients who underwent appendectomy for acute appendicitis from 2011 to 2020 was undertaken. Demographics, clinicopathologic findings, and pre-operative laboratory values were recorded. Univariate and multivariate logistic regression and receiver-operating characteristic curve analysis were performed to identify the factors that predict appendiceal tumoral lesions.
RESULTS: A total of 1400 patients were included in the study, with median age of 32 (range, 18–88) years, and of whom 54.4% were male. Overall, 2.9% (n=40) of patients had appendiceal tumoral lesions. Multivariate analysis revealed that age (Odds Radio [OR] 1.06, 95% confidence interval [CI] 1.03–1.08) and WBC count (OR 0.84, 95% CI 0.76–0.93) were independent predictors of appendiceal tumoral lesions. The optimal cutoff age was 37 years old (AUC: 0.79; sensitivity: 82.0%; specificity: 62.0%). WBC count <10×109/L was another independent predictive factor (AUC: 0.69, sensitivity: 74%; specificity: 60%).
CONCLUSION: Predicting an appendiceal tumoral lesion preoperatively is critical to ensure a favorable post-operative outcome. Higher age and low WBC counts appear to be independent risk factors for an appendiceal tumoral lesion. In case of doubt and in the presence of these factors, wider resection should be favored over appendectomy only to provide a clear surgical margin.

Keywords: Acute appendicitis, appendiceal tumor; malignant; neoplasm.

Akut apandisit nedeniyle apendektomi yapılan hastalarda apendiks tümöral lezyonlarını öngören faktörlerin değerlendirilmesi

Mehmet Ali Koç1, Süleyman Utku Çelik2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Tümöral lezyonlar akut apandisitin nadir nedenleri arasında yer alır. Böyle bir durumda uygun tedaviyi sağlamak için ameliyat öncesi doğru tanı önemlidir. Bu çalışmanın amacı, apendektomi yapılan hastalarda apendiks tümöral lezyonlarının tanı oranını artırabilecek faktörleri değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apandisit nedeniyle 2011–2020 arası apendektomi yapılan geniş hasta grubu geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, klinikopatolojik bulguları ve ameliyat öncesi laboratuvar değerleri kaydedildi. Apendiks tümöral lezyonlarını tahmin eden faktörleri belirlemek için tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon ve ROC analizi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya ortanca yaşı 32 (18–88) olan ve %54.4’ü erkek olan toplam 1400 hasta dahil edildi. Genel olarak, hastaların %2.9’unda (n=40) apendiks tümöral lezyonu tespit edildi. Çok değişkenli analiz, yaş (OR 1.06, %95 GA 1.03–1.08) ve lökosit sayısının (OR 0.84, %95 GA 0.76–0.93) apendiks tümöral lezyonları için bağımsız belirteçler olduğunu ortaya koydu. Yaşın >37 (EAA: 0,79; duyarlılık: %82.0; özgüllük: %62.0) ve lökosit sayı-sının <10×109/L olması (EAA: 0.69; duyarlılık: %74; özgüllük: %60) tümöral lezyon bulunma ihtimali için eşik değerler olarak tespit edildi.
TARTIŞMA: Apendiks tümöral lezyonunu ameliyat öncesi olarak tahmin etmek, olumlu bir ameliyat sonrası sonuç elde edebilmek için kritik öneme sahiptir. Yaşlı hasta ve düşük lökosit sayıları apendiks tümöral lezyonları için bağımsız risk faktörleri olarak tespit edilmiştir. Şüphe durumunda ve bu faktörlerin varlığında sadece apendektomi yapmak yerine temiz cerrahi sınırı sağlayacak şekilde geniş rezeksiyon sadece apendektomiye tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, apendisyal tümör; malign; neoplazm.

Mehmet Ali Koç, Süleyman Utku Çelik. Evaluation of factors predicting appendiceal tumoral lesions in patients undergoing appendectomy for acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 358-363

Corresponding Author: Mehmet Ali Koç, Türkiye
Manuscript Language: English