p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Utility of Ranson score, computed tomography severity index, and CRP criteria in risk stratification on the day of hospital admission in patients with acute pancreatitis: A cross-sectional analysis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 350-357 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.33332

Utility of Ranson score, computed tomography severity index, and CRP criteria in risk stratification on the day of hospital admission in patients with acute pancreatitis: A cross-sectional analysis

Huseyin Duru
Department of Internal Medicine, Rize State Hospital, Rize-Türkiye

BACKGROUND: The early identification of severe acute pancreatitis (AP) remains a great challenge in clinical practice and novel predictors are needed to complement available scoring systems. This study aimed to investigate utility of Ranson score, and computed tomography severity index (CTSI) and C-reactive protein (CRP) criteria in determination of risk prognostic status in AP.
METHODS: A total of 104 patients with AP (median age: 71.5 (range, 21–102) years, (59.6% were males) were included in this cross-sectional study. Patients were divided into two groups according to risk prognostic status including good prognosis (n=67) and poor prognosis (n=37) groups, based on presence of at least one of the poor prognostic criteria including Ranson score ≥3, presence of pseudocyst and necrotizing fluid collection on ultrasonography or computed tomography imaging and CRP levels >15 mg/L. Data on patient demographics, etiology of AP, smoking, blood biochemistry and hemogram findings and inflammatory markers including CRP (mg/L), mean platelet volume (fL), neutrophil-lymphocyte ratio, and platelet-lymphocyte ratio were recorded.
RESULTS: Overall, 37 (35.6) patients with at least one these criteria comprised the poor prognosis group. Most of patients were considered to be in the poor prognosis group based on CTSI only (35.1%), CTSI + CRP (18.9%), and CTSI + Ranson (16.2%). Overall, 6 (5.8%) patients died, and all of them were in the poor prognosis group (p=0.002). Patients with poor versus good prognosis had significantly higher median (min-max) values for creatinine (1 [0.57–10.0] vs. 0.76 [0.5–8.4] mg/dL, p=0.004) and urea (48.0 [9.0–247.0] vs. 27.0 [10.0–111.0] mg/dL, p<0.001), and lower albumin values (3.5 [2.4–4.3] vs. 3.6 [2.7–4.6] g/L, p=0.021). Kappa values indicated presence of a moderate agreement between CTSI and CRP (kappa: 0.408), a fair agreement between CTSI and Ranson (kappa: 0.312), and a none to slight agreement between Ranson and CRP (kappa: 0.175). CTSI was able to discriminate all 6 patients (100.0%) with mortality, whereas Ranson and CRP each discriminated only 2 (33.3%) of 6 patients with mortality.
CONCLUSION: Our findings suggest a stronger individual prognostic value of CTSI alone, rather than CRP or Ranson score alone, in risk stratification of AP patients for severity of disease and related mortality risk on the day of admission, whereas emphasize the likelihood of using CRP or Ranson score complementary to CTSI to enable further identification of poor prognostic status.

Keywords: Acute pancreatitis, computed tomography severity index; C-reactive protein; inflammatory markers; peripheral blood; prog-nosis; ranson score; risk stratification.

Akut pankreatit hastalarında Ranson, bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi ve CRP kriterlerinin yatış günü risk derecelendirmesinde kullanımı: Kesitsel bir çalışma

Huseyin Duru
Rize Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Rize

AMAÇ: Şiddetli pankreatit, erken tanısı klinik pratikte zorluk teşkil etmeye devam eden bir hastalık olup, mevcut skorlama sistemlerini tamamlayıcı yeni öngördürücülere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, Ranson skoru, bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi (BTŞİ) ve C-reaktif protein (CRP) kriterlerinin akut pankreatitte (AP) risk prognostik durum belirlenmesinde kullanımının incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya AP tanılı 104 hasta (ortanca yaş: 71.5 (21–102) yıl, %59.6’sı erkek) dahil edildi. Hastalar Ranson skoru ≥3, ultrason veya CT görüntülemede psödokist ve nekrotize sıvı birikimi ve CRP düzeyleri >15 mg/L kriterlerinden en az birini karşılayanlar teme-linde, risk prognostik durumlarına göre, iyi prognoz (n=67) ve kötü prognoz (n=37) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, sigara içme durumu, AP etiyolojisi, kan biyokimya ve hemogram bulguları ve CRP (mg/L), MPV (fL), nötrofil-lenfosit oranı (NLR), platelet-lenfosit oranı (PLR) olmak üzere enflamatuvar belirteçleri kaydedildi.
BULGULAR: Toplamda, 37 (%35.6) hasta kötü prognoz lehine en az bir kriter mevcuttu. Kötü prognoz grubundaki hastalar, çoğunlukla sadece BTŞİ (%35.1), BTŞİ+CRP (%18.9), BTŞİ+Ranson (%16.2) kriterleri bazında saptandı. Tümü kötü prognoz grubunda sınıflanmış 6 (%5.8) hastada ölüm gerçekleşti (p=0.002). Kötü prognoz gurunda iyi prognoz grubuna göre ortanca (min-mak) kreatinine (1 (0.57–10.0) vs. 0.76 (0.5–8.4) mg/dL, p=0.004) ve üre (48.0 (9.0–247.0) vs. 27.0 (10.0–111.0) mg/dL, p<0.001) değerleri anlamlı olarak daha yüksel, albümin değerleri (3.5 (2.4–4.3) vs. 3.6 (2.7–4.6) g/L, p=0.021) ise daha düşüktü. Kappa değerlerine göre, BTŞİ ile CRP arasında orta dereceli (kappa: 0.408), BTŞİ ile Ranson arasında ise ekseriyetle (kappa: 0.312) uyuşma olduğu saptandı. BTŞİ, ölümle sonuçlanan altı olgunun tümünü, Ranson ve CRP ise sadece ikişer olguyu öngörebildi.
TARTIŞMA: Bulgularımız, AP hastalarında risk derecelendirmesinde, BTŞİ’nin tek başına kullanımının, CRP ve Ranson skorunun tek başlarına kulla-nımına göre, hastalık şiddeti ve mortalite riski açısından daha güçlü bir prognostik değeri olduğunu düşündürmekte ve CRP veya Ranson skorunun BTŞİ’ye komplementer olarak kullanımının AP hastalarında kötü prognostik durumun daha iyi belirlenmesinde katkısı olacağına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi; CRP; enflamatuvar belirteçler; periferik kan; prognoz; Ranson skoru; risk derece-lendirme.

Huseyin Duru. Utility of Ranson score, computed tomography severity index, and CRP criteria in risk stratification on the day of hospital admission in patients with acute pancreatitis: A cross-sectional analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 350-357

Corresponding Author: Huseyin Duru, Türkiye
Manuscript Language: English