p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery The effect of using nitroderm TTS in ERCP on precut, selective cannulation, and bleeding [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 344-349 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.07665

The effect of using nitroderm TTS in ERCP on precut, selective cannulation, and bleeding

Alpaslan Fedayi Calta1, Ali Duran2
1Department of General Surgery, Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Medicine, Balıkesir-Türkiye
2Department of General Surgery, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir-Türkiye

BACKGROUND: The aim of the study was to investigate the use of prophylactic nitroglycerin patch in patients who applied to our clinic with occlusion icter and underwent endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) for complications such as pancreatitis, bleeding, perforation that may occur during and after the procedure, duration of the procedure, length of hospitalization, precut and selective cannulation rates, and mortality.
METHODS: Patients were searched retrospectively using the hospital database. Patients under the age of 18, patients with poor general condition and patients treated under emergency conditions were excluded from the study. The effects of the drug on morbidity, mortality, duration of procedure, length of hospital stay, and cannulation techniques were investigated in patient groups with and without nitroglycerin patch.
RESULTS: It was observed that using nitroglycerin decreased the precut probability by 2.28 times (p<0.001), and decreased periop-erative bleeding by 3.4 times (p<0.001). 75.1% selective cannulation was observed in the group not administered nitroglycerin, this rate was determined as 87.3% in the group administered nitroderm(p<0.001). In the regression model, it was observed that the presence of nitroderm increased the probability of selective cannulation 2.21 times (p<0.001). The effects of nitroglycerin use on mortality, patient’s history of malignancy, presence of stones and mud, gender, age, post-operative pancreatitis, and perioperative bleeding variables were evaluated by regression analysis, and age increased mortality by 1.09 (p=0.023).
CONCLUSION: It has been shown that the use of prophylactic nitroglycerin patch in ERCP procedure increases the prophylactic selective cannulation rate, shortens the precut rate, pre-operative bleeding, hospital stay, and procedure time.

Keywords: Bleeding, endoscopic retrograde cholangiopancreatography; pancreatitis.

ERCP işleminde nitroderm TTS kullanımının precut, selektif kanülasyon ve kanama üzerine etkisi

Alpaslan Fedayi Calta1, Ali Duran2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Balıkesir

AMAÇ: Çalışmanın amacı tıkanma ikteri ile kliniğimize başvuran ve endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) yapılan hastalarda profilaktik nitrogliserin yama kullanımının işlem sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek pankreatit, kanama, perforasyon gibi komplikasyonlar, işlem süresi, hastanede yatış süresi, precut ve selektif kanülasyon oranları ile mortalite üzerine etkisini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastalar hastane veri tabanı kullanılarak geriye dönük olarak taranmıştır. Acil şartlarda yapılan ve çalışmanın sonucunu etkileyebilecek ilaç kullanımı olan hastalar, 18 yaşından küçük hastalar, genel durumu bozuk olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Nitrogliserin yama kullanılan ve kullanılmayan hasta gruplarında ilacın morbidite, mortalite, işlem süresi, hastanede kalış süresi ve kanülasyon teknikleri üzerine etkisi araştırılmıştır.
BULGULAR: Nitrogliserin kullanmanın precut olasılığını 2.28 kat azaltırken [adjOR=2.28, CI95% 1.486-3.514, (p<0.001)], peroperatif kanamayı 3.4 kat azalttığı (OR=3.4, 95CI%=1.99-5.83, p<0.001) gözlenmiştir. Nitrogliserin uygulanmayan grupta %75.1 selektif kanülasyon olmuşken nitroderm uygulanan grupta bu oran %87.3 olarak belirlenmiştir (p<0.001). Regresyon modelinde nitroderm varlığının selektif kanülasyon olasılığını 2.21 kat arttırdığı (adjOR=2.21, 95CI%=1.44-3.41, p<0.001) gözlenmiştir. Mortalite üzerine nitrogliserin kullanımı, özgeçmişinde malignite öyküsü, taş ve çamur varlığı, cinsiyet, yaş, postop pankreatit ve perop kanama değişkenlerinin etkisi regresyon analizi ile değerlendirilmiş olup yaşın mortaliteyi 1.09 artırdığı (OR=1.09, 95CI%= 1.01-1.17, p=0.023) gözlenmiştir.
TARTIŞMA: ERCP işleminde profilaktik selektif kanülasyon oranını artırdığı, precut oranını, peroperatif kanamayı, hastanede kalış süresini ve işlem süresini kısalttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik retrograde kolanjiopankreatografi, kanama; pankreatit.

Alpaslan Fedayi Calta, Ali Duran. The effect of using nitroderm TTS in ERCP on precut, selective cannulation, and bleeding. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 344-349

Corresponding Author: Ali Duran, Türkiye
Manuscript Language: English