p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Association between pre-hospital National Early Warning Score and in-hospital mortality in patients with traumatic brain injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 292-296 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.96809

Association between pre-hospital National Early Warning Score and in-hospital mortality in patients with traumatic brain injury

Jiho Lee, DongHun Lee, Byungkook Lee, Eul No
Department of Emergency Medicine, Chonnam National University Hospital, Chonnam National University Medical School, Gwangju-Korea

BACKGROUND: This study aimed to examine the association between the outcome of traumatic brain injury (TBI) and pre-hospital National Early Warning Score (NEWS), Injury Severity Score (ISS), and Revised Trauma Score (RTS).
METHODS: This retrospective and observational study included adult patients with TBI admitted to the pre-hospital emergency medical services system between January 2019 and December 2020. TBI was considered when the abbreviated injury scale score was 3 or higher. The primary outcome was in-hospital mortality.
RESULTS: Among 248 patients included in the study, in-hospital mortality was 18.5% (n=46). In the multivariate analysis for predict-ing in-hospital mortality, pre-hospital NEWS (Odds ratio [OR], 1.198; 95% Confidence interval [CI], 1.042–1.378) and RTS (OR, 0.568; 95% CI, 0.422–0.766) were independently associated with in-hospital mortality. The area under the curves (AUCs) for ISS, RTS, and pre-hospital NEWS were 0.731 (95% CI, 0.672–0.786), 0.853 (95% CI, 0.802–0.894), and 0.843 (95% CI, 0.791–0.886), respectively. The AUC of pre-hospital NEWS was significantly different from that of ISS but not from that of RTS.
CONCLUSION: Pre-hospital NEWS could contribute to improving prognosis by aiding in the rapid classification of patients with TBI in the field and their transportation to appropriate hospitals.

Keywords: Mortality, prognosis; scoring; trauma.

Travmatik beyin hasarı olan hastalarda hastane öncesi Ulusal Erken Uyarı Skoru ile hastane içi mortalite arasındaki ilişki

Jiho Lee, DongHun Lee, Byungkook Lee, Eul No
Chonnam Ulusal Üniversite Hastanesi, Chonnam Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Bölümü, Gwangju-Kore

AMAÇ: Bu çalışma, travmatik beyin hasarı (TBH) sonuçları ile hastane öncesi Ulusal Erken Uyarı Skoru (NEWS), Yaralanma Şiddet Skoru (ISS) ve Revize Travma Skoru (RTS) arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük gözlemsel çalışma, Ocak 2019 ile Aralık 2020 arasında hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sistemine başvu-ran TBH’li yetişkin hastaları içermektedir. Kısaltılmış Yaralanma Skalası Puanı 3 veya daha yüksek olduğunda TBH kabul edildi. Primer sonuç, hastane içi mortalite idi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 248 hasta arasında hastane içi mortalite %18.5 (n=46) olarak bulundu. Hastane içi mortaliteyi öngörmeye yönelik çok değişkenli analizde, hastane öncesi NEWS (Odss ratio, 1.198; %95 güven aralığı [CI], 1.042–1.378) ve RTS (OR, 0.568; %95 CI, 0.422–0.766) hastane içi mortaliteyle bağımsız olarak ilişkiliydi. ISS, RTS ve hastane öncesi NEWS için eğrinin altındaki alan (AUC’ler) sırasıyla 0.731 (%95 CI, 0.672–0.786), 0,853 (%95 CI, 0.802–0.894) ve 0.843 (%95 CI, 0.791–0.886) idi. Hastane öncesi NEWS’in AUC’si, ISS’ninkinden önemli oranda farklıydı, ancak RTS’ninkinden farklı değildi.
TARTIŞMA: Hastane öncesi NEWS, sahada TBH’li hastaların hızlı bir şekilde sınıflandırılmasına ve uygun hastanelere nakledilmesine yardımcı olarak prognozun iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, prognoz; skorlama; travma.

Jiho Lee, DongHun Lee, Byungkook Lee, Eul No. Association between pre-hospital National Early Warning Score and in-hospital mortality in patients with traumatic brain injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 292-296

Corresponding Author: DongHun Lee, Korea-South
Manuscript Language: English