p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Is percutaneous fixation of the superior pubic ramus possible in all types of pelvis? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 419-429 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.54545

Is percutaneous fixation of the superior pubic ramus possible in all types of pelvis?

Harun Altınayak1, Orhan Balta2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Samsun Training and Research Hospital, Samsun-Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Türkiye

BACKGROUND: The impact of pelvis type on percutaneous fixation of the superior pubic ramus was investigated in this study.
METHODS: One hundred fifty pelvic CTs (female/male: 75/75) without anatomical changes in the pelvis were studied. Pelvis CT examinations with 1mm section width, pelvis typing, anterior obturator oblique, and inlet section images were created using the MPR and 3D imaging mode of the imaging system. In these images, whether a linear corridor could be obtained for the superior pubic ramus, corridor width, length, and angle values in the transverse and sagittal planes were measured in pelvic CT where linear corridor could be obtained.
RESULTS: In 11 samples (7.3 %) (group 1), no linear corridor for the superior pubic ramus could be obtained in any way. All pelvis types in this group were gynecoid, and all belonged to female patients. A linear corridor in the superior pubic ramus could be easily obtained in all pelvic CTs with Android pelvic type. The superior pubic ramus was 8.2±1.8 mm in width and 116.7±12.8 mm in length. The corridor width was measured below 5 mm in 20 (13.3%) pelvic CT images (group 2). Corridor width showed a statistically signif-icant difference depending on the pelvic type and gender.
CONCLUSION: The pelvic type is a determinat factor for the fixation of the percutaneous superior pubic ramus. For this reason, pelvic typing using MPR and 3D imaging mode in preoperative CT examination; is effective in surgical planning, implant, and surgical position selection.

Keywords: 3D imaging, MPR, pelvis CT; percutan screw fixation; superior pubic ramus.

Pelvis tipi perkütan pubik ramus tespitinde etkili midir?

Harun Altınayak1, Orhan Balta2
1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Samsun
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Tokat

AMAÇ: Pelvis tipinin, perkütan superior pubik ramus tespitine etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Pelviste anatomik değişikliği olmayan 150 pelvis BT(kadın/erkek: 75/75) üzerinde çalışıldı. 1 mm kesit genişliğinde çekilen pelvis BT tetkikleri, görüntüleme sisteminin MPR ve 3D görüntüleme modu kullanılarak; pelvis tiplendirilmesi, anterior obturator oblik ve inlet kesit görüntüleri oluşturuldu. Bu görüntülerde superior pubik ramus için doğrusal bir koridor elde edilip edilemediği, doğrusal koridor elde edilebilen pelvis BT’lerinde koridor genişliği, uzunluğu ile transvers ve sagittal düzlemdeki açı değerleri ölçüldü.
BULGULAR: Örneklemin 11‘inde (%7.3) (grup1) herhangi bir şekilde superior pubik ramus için doğrusal bir koridor elde edilemedi. Bu gruptaki tüm pelvis tipleri gynecoid özellikte idi ve hepsi kadın hastalara aitti. Android pelvis tipine sahip tüm pelvis BT’lerinde rahatlıkla superior pubik ramusta doğrusal bir koridor elde edilebilmekteydi. Süperior pubik ramus genişliği ortalama 8.2±1.8 mm, uzunluğu ortalama 116.7±12.8 mm idi. Yirmi (%13.3) pelvis BT görüntüsünde (grup 2) koridor genişliği 5 mm altında ölçüldü. Koridor genişliği, pelvis tipine ve cinsiyete bağlı istatiksel olarak anlamlı farklılık arz etmekteydi.
TARTIŞMA: Pelvis tipi perkutan superior pubik ramus tespitinde etkili bir faktördür. Bu sebeple preoperatif BT tetkikinde MPR ve 3D görüntüleme modu kullanılarak yapılacak pelvis tiplendirmesi; cerrahi plan, implant ve cerrahi pozisyon seçiminde etkilidir.

Anahtar Kelimeler: 3D görüntüleme, MPR, pelvis BT; perkütan vida fiksasyonu; süperior pubik kol.

Harun Altınayak, Orhan Balta. Is percutaneous fixation of the superior pubic ramus possible in all types of pelvis?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 419-429

Corresponding Author: Harun Altınayak, Türkiye
Manuscript Language: English