p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of subepineural hyaluronic acid injection on nerve recovery in a rat sciatic nerve defect model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 277-283 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.45908

Effects of subepineural hyaluronic acid injection on nerve recovery in a rat sciatic nerve defect model

Altug Altinkaya1, Gulsum Cebi2, Gamze Tanrıverdi3, Faruk Alkan3, Oğuz Çetinkale4
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Memorial Şişli Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Histology and Embryology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye
4Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Maintenance of epineural integrity is very important for nerve healing. Reports on the use of substances consid-ered to have positive effects on nerve healing in experimental nerve defect models are increasing. The present study assessed the effects of sub-epineural hyaluronic acid injection in a rat sciatic nerve defect model that was created while maintaining epineural integrity.
METHODS: The study included 40 Sprague Dawley rats. The rats were randomly divided into a control group and three experimental groups (10 rats in each group). In the control group, the sciatic nerve was dissected and no additional surgery was performed. In experimental group 1, the sciatic nerve was transected in the middle, and then, primary repair was performed. In experimental group 2, a 1-cm defect was created while preserving the epineurium, and then, the defect was repaired with end-to-end suturing of the pre-served epineurium. In experimental group 3, the surgical procedure for experimental group 2 was performed, and then, sub-epineural hyaluronic acid injection was carried out. Functional and histological evaluations were performed.
RESULTS: On functional evaluation, there was no statistically significant difference among the groups during the 12-week follow-up period. On histological evaluation, nerve recovery was poorer in experimental group 2 than in experimental groups 1 and 3 (p<0.05).
CONCLUSION: Although the functional analysis did not reveal any significant results, the histological findings suggest that hyaluronic acid increases the regeneration capacity of axons through its anti-fibrotic and anti-inflammatory effects.

Keywords: Hyaluronic acid, nerve defect; nerve recovery; peripheral nerve injury.

Sıçanlarda oluşturulan siyatik sinir defekt modelinde subepinöral hyalüronik asid enjeksiyonunun sinir iyileşmesine etkisi

Altug Altinkaya1, Gulsum Cebi2, Gamze Tanrıverdi3, Faruk Alkan3, Oğuz Çetinkale4
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Memorial Şişli Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Sinir iyileşmesi açısından epinöral bütünlüğün sağlanması büyük önem taşımaktadır. Deneysel olarak oluşturulan sinir defekti modellerinde iyileşmeyi olumlu yönde etkilediği düşünülen maddelerin kullanımının bildirimi giderek artmaktadır. Bu çalışmada epinöral bütünlük korunarak oluşturulan siyatik sinir defekti modelinde subepinöral hyalüronik asid enjeksiyonunun sinir iyileşmesine olan etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 40 adet Sprague Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Her grupta 10 adet sıçan olacak şekilde 1 kontrol ve 3 deney grubu oluşturuldu. Kontrol grubunda, siyatik sinir disseksiyonu dışında işlem uygulanmadı. Deney grubu 1’de siyatik sinir tam kat kesildi ve primer onarıldı. Deney grubu 2’de epinöryum korunarak 1cm’lik sinir defekti oluşturuldu. Defekt epinöral dokuların uc uca suture edilmesi ile onarıldı. Deney grubu 3’de deney grubu 2’de uygulanan cerrahi prosedür tekrar edildi, buna ek olarak subepinöral hyaluronik asid enjeksiyonu gerçekleştirildi.
BULGULAR: Fonksiyonel değerlendirmede, 12 haftalık takip süresi boyunca gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark gözlenmedi. Histolojik değerlendirmede sinir iyileşmesinin deney grubu 2’ de, deney grubu 1 ve 3’ e oranla daha düşük olduğu saptandı (p<0.05).
TARTIŞMA: Fonksiyonel değerlendirmede anlamlı fark saptanmamasına karşın, bu çalışmada elde edilen histolojik bulgular hyaluronik asidin antifibrotik ve antiinflamatuar etkileri ile aksonların rejenerasyon kapasitesini artırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hyalüronik asid, periferik sinir yaralanması; sinir defekti; sinir iyileşmesi.

Altug Altinkaya, Gulsum Cebi, Gamze Tanrıverdi, Faruk Alkan, Oğuz Çetinkale. Effects of subepineural hyaluronic acid injection on nerve recovery in a rat sciatic nerve defect model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 277-283

Corresponding Author: Altug Altinkaya, Türkiye
Manuscript Language: English