p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Our clinical experiences in the earthquake victims who came to our university after the 2020 Aegean Sea earthquake during the COVID-19 pandemic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 310-315 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.39549

Our clinical experiences in the earthquake victims who came to our university after the 2020 Aegean Sea earthquake during the COVID-19 pandemic

Zeynep Çağıran1, Nezih Sertöz1, Semra Karaman1, Didem Özen1, Mesut Demirkoparan2, Meltem Uyar1, Kemal Aktuglu2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Türkiye

BACKGROUND: Earthquakes are natural disasters that threaten human life and cause loss of life and property in a very short time. In our study, we aim to carry out the medical analysis of the earthquake victims who came to our hospital after the Earthquake in the Aegean Sea and to share our clinical experiences.
METHODS: We retrospectively analyzed patients the medical data records of earthquake victims brought to our hospital or the injured who applied due to the Aegean Sea earthquake. Patients demographic data, their complaints and diagnoses, hour of admission, their clinical courses, hospital arrangements (admission, discharge, and transfer), time spent until the operation, anesthesia methods, surgical intervantions, intensive care needs, crush syndrome, presence of acute renal failure, number of dialysis, mortality, and mor-bidity were reviewed.
RESULTS: A total of 152 patients were brought to our hospital due to the earthquake. The most intense period of admission to the emergency department was the 1st 24–36 h. Mortality rate was found to be higher depending on the increase of age. While the most common cause of admission for the mortal earthquake survivors was to be trapped in the wreckage, the survivors applied for other reasons as well such as falling down. The most common type of fracture observed in survivors was the lower extremity fractures.
CONCLUSION: Epidemiological studies can make an important contribution to the management and organization of the future earthquake-related injuries by healthcare institutions.

Keywords: Anaesthesia, crush injury; earthquake; morbidity; mortality.

COVID-19 pandemisi sırasında gerçekleşen 2020 Ege Denizi depremi sonrası üniversitemize başvuran depremzedelerde klinik deneyimlerimiz

Zeynep Çağıran1, Nezih Sertöz1, Semra Karaman1, Didem Özen1, Mesut Demirkoparan2, Meltem Uyar1, Kemal Aktuglu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Depremler insan yaşamını tehdit eden çok kısa sürede can ve mal kaybına yol açan doğal afedlerdir. Çalışmamızda Ege Denizi depremi sonrası hastanemize başvuran depremzedelerin tıbbi analizini gerçekleştirmeyi ve klinik deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ege Denizi depremi nedeniyle hastanemize getirilen depremzedelerin veya deprem nediyle başvuran yaralıların tıbbi veri kayıtlarını geriye dönük olarak inceledik. Hastaların demografik verileri, şikayet ve tanıları, başvuru saatleri, klinik seyirleri, hastane düzenlemeleri (yatış, taburculuk, nakil), ameliyata kadar geçen süre, anestezi yöntemleri, cerrahi müdahaleler, yoğun bakım ihtiyaçları, ezilme sendromu, akut böbrek yetersizliği varlığı, diyaliz, mortalite ve morbidite gözden geçirildi.
BULGULAR: Deprem nedeniyle hastanemize toplam 152 hasta getirildi. Acil servise başvurunun en yoğun olduğu dönem ilk 24–36 saatti. Mortalite oranı yaş artışına bağlı olarak daha yüksek saptandı. Mortal seyreden depremzedelerin en sık başvuru nedeni göçük altında kalma iken sağ kalanlar göçük altında kalmanın dışında düşme gibi başka nedenlerle de başvurmuştu. Sağ kalan hastalarda en sık görülen fraktür şekli alt ekstremite fraktürleriydi.
TARTIŞMA: Epidemiyolojik çalışmalar, gelecekteki depreme bağlı yaralanmaların sağlık kurumları tarafından yönetimine ve organizasyonuna önemli katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, crush yaralanma; deprem; morbidite; mortalite.

Zeynep Çağıran, Nezih Sertöz, Semra Karaman, Didem Özen, Mesut Demirkoparan, Meltem Uyar, Kemal Aktuglu. Our clinical experiences in the earthquake victims who came to our university after the 2020 Aegean Sea earthquake during the COVID-19 pandemic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 310-315

Corresponding Author: Zeynep Çağıran, Türkiye
Manuscript Language: English