p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Delayed postmortem cesarean section due to trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 440-442 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.34124

Delayed postmortem cesarean section due to trauma

Gizem Oncel Yel1, Aykut Kemanci2, Atakan Yılmaz3, Özmert M.A. Özdemir4, Bulent Erdur3
1Department of Emergency Medicine, Servergazi State Hospital, Denizli-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı State Hospital, Kütahya-Türkiye
3Department of Emergency Medicine, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli-Türkiye
4Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli-Türkiye

Cardiopulmonary arrest is an occasional occurrence during pregnancy. As soon as maternal arrest is noticed in a woman in the second half of her pregnancy, medical teams should be called for perimortem cesarean (C/S). A 31–week-pregnant female patient was brought to our emergency department by the emergency medical service team with cardiopulmonary resuscitation (CPR) after a traffic accident. The patient, with no pulse or spontaneous breathing, was recognized as exitus. However, CPR was sustained to maintain fetal well-being. Before the arrival of the on-call gynecologist, we as emergency physicians initiated C/S both for fetal well-being and to avoid heighten-ing the risk of fetal mortality and morbidity. The Apgar scores were 0/3/4 and oxygen saturation values were 35/65/75% at 1/5/10 min, respectively. On the postnatal 11th day, the patient did not respond despite the advanced cardiac life support (ACLS) and thus was con-sidered exitus. The ACLS team should be knowledgeable and well-equipped to perform C/S, to do aftercare, to watch for related risks in the infant. In our case, it took 40 min for the fetus to be removed from the mother’s womb, starting from the estimated time of exitus.

Keywords: Emergency department, postmortem cesarean, pregnancy arrest; trauma.

Travmaya bağlı gecikmiş postmortem sezaryen

Gizem Oncel Yel1, Aykut Kemanci2, Atakan Yılmaz3, Özmert M.A. Özdemir4, Bulent Erdur3
1Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Denizli
2Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kütahya
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Denizli

Kardiyopulmoner arrest hamilelik sırasında nadir görülen bir durumdur. Gebeliğinin ikinci yarısında annenin arrest olduğu fark edilir edilmez, tıbbi ekipler perimortem sezaryen (C/S) için çağrılmalıdır. Olgumuzda 31 haftalık gebe hasta trafik kazası sonrası acil servise (AS) 112 ekibi tarafından kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) eşliği ile getirildi. Nabzı olmayan veya spontan solunumu olmayan hasta eksitus olarak kabul edildi. Bununla birlikte, CPR fetüsün sağkalımını korumak için sürdürüldü. Nöbetçi kadın doğum doktoru gelmeden önce, acil servis hekimleri olarak fetusun fetal mortalite ve morbidite riskinin artmasını önlemek için C/S’yi başlattık. 1/5/10 dakikada Apgar skorları 0/3/4 ve oksijen satürasyon değerleri sırasıyla %35/65/75 idi. Postnatal 11. günde ileri kardiyak yaşam desteğine rağmen yanıt vermeyen hasta exitus olarak kabul edildi. Acil servis ekibi, C/S ve yenidoğan ve bakımı konusunda bilgili ve donanımlı olmalıdır. Bizim olgumuzda ise annenin tahmini saatine göre fetüsun anne rahminden çıkarılması 40 dakika sürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, gebe arrest, postmortem sezaryen; travma.

Gizem Oncel Yel, Aykut Kemanci, Atakan Yılmaz, Özmert M.A. Özdemir, Bulent Erdur. Delayed postmortem cesarean section due to trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 440-442

Corresponding Author: Gizem Oncel Yel, Türkiye
Manuscript Language: English