p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Portal vein injury following endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 443-447 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.28923

Portal vein injury following endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A case report

Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay
Department of General Surgery, Bursa Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Türkiye

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) has been a widely used procedure in the diagnosis and treatment of various pancreaticobiliary disorders. Although widely considered a safe procedure, ERCP is associated morbidity and occasional mortality. The most common complications include acute pancreatitis, hemorrhage, and duodenal perforation. Portal vein cannulation is a rare complication of ERCP. We described a case of placement of an endoscopic biliary stent in the portal vein during ERCP and sphinc-terotomy. A 54-year-old female patient underwent laparoscopic cholecystectomy with a pre-diagnosis of chronic cholecystitis with gallstones. She visited emergency unit with the complaint of jaundice and itching on the 4th post-operative day. On the magnetic res-onance cholangiopancreatography, the intrahepatic and the extrahepatic bile ducts were dilated and a 7.5×5.5 mm stone at common bile duct. Sphincterotomy was performed by ERCP, the stones were removed, and then a 10F 7 cm stent was installed. Abdominopelvic computed tomography (CT) was performed on the 4th day of ERCP in the patient whose fever and total bilirubin levels persisted at 5 mg/dL, considering cholangitic abscess and/or ERCP complication. On the CT, the proximal end of the stent in the common bile duct was observed to enter into the main portal vein and the tip was observed to be thrombosed. Therefore, it was decided to remove the stent endoscopically under operating room conditions. After the anesthesia induction, the stent was endoscopically removed by the gastroenterology team. The abdominal cavity of patient was explored laparoscopically in the during of stent removal. The patient did not experience hemodynamic instability and did not require transfusion during anesthesia but had melena once on the clinical follow-up. The patient was discharged with low molecular weight heparin and oral cephalosporin and was advised to return for polyclinic control. Doppler ultrasonography (USG) was performed to evaluate the thrombosis of the portal vein in the patient who had intermittent fever during the controls. Doppler USG revealed a thrombosed appearance in the main portal vein and its branches. The patient, who was in good general condition and had no abdominal pain, was switched to high-dose low molecular weight heparin and followed under the control of the gastroenterology and general surgery outpatient clinic. This rare life-threatening complication should always be kept in mind especially during the procedure and/or in the clinical follow-up of the patient.

Keywords: Cholangitis, complication; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; portal vein cannulation; thrombosis.

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi sonrası portal ven yaralanması: Olgu sunumu

Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), çeşitli pankreatikobilier bozuklukların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir prose-dür olmuştur. Yaygın olarak güvenli bir prosedür olarak kabul edilmesine rağmen, ERCP morbidite ve nadiren mortalite ile ilişkilidir. En sık görülen komplikasyonlar arasında akut pankreatit, kanama ve duodenal perforasyon bulunur. Portal ven kanülasyonu, ERCP’nin nadir bir komplikasyonudur. Biz, ERCP ve sfinkterotomi sırasında portal vene endoskopik biliyer stent yerleştirilmesi olgusunu tanımladık. Elli dört yaşında kadın hastaya kronik taşlı kolesistit ön tanısı ile laparoskopik kolesistektomi yapıldı. Ameliyat sonrası dördüncü gün sarılık ve kaşıntı şikayeti ile acil servise başvurdu. MRCP’de intrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları dilate ve ana safra kanalında 7.5x5.5 mm’lik bir taş vardı. ERCP ile sfinkterotomi yapıldı, taşlar çıkarıldı ve ardından 10F 7 cm stent yerleştirildi. ERCP’nin dördüncü gününde ateş ve total bilirubin düzeyi 5 mg/dl’de sebat eden hastaya kolanjitik apse ve/veya ERCP komplikasyonu düşünülerek abdominopelvik bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. BT’de koledok içindeki stentin proksimal ucu-nun ana portal vene girdiği ve ucunun tromboze olduğu izlendi. Bu nedenle ameliyathane şartlarında stentin endoskopik olarak çıkarılmasına karar verildi. Anestezi indüksiyonunun ardından stent gastroenteroloji ekibi tarafından endoskopik olarak çıkarıldı. Stent çıkarılırken hastanın karın boşluğu laparoskopik olarak eksplore edildi. Anestezi sırasında hemodinamik instabilite gelişmeyen ve transfüzyon gerektirmeyen hasta, klinik takibinde bir kez melenası oldu. Hasta düşük molekül ağırlıklı heparin ve oral sefalosporin ile taburcu edildi ve poliklinik kontrolü önerildi. Kontrolleri sırasında aralıklı ateş şikayeti olan hastaya yapılan portal vendeki trombozu değerlendirmek için Doppler USG yapıldı. Doppler USG’de ana portal vende ve dallarında tromboze bir görünüm saptandı. Genel durumu iyi olan, karın ağrısı olmayan hastada, yüksek doz düşük molekül ağırlıklı heparine geçile-rek gastroenteroloji ve genel cerrahi poliklinik kontrolünde takibe alındı. Nadir görülen hayatı tehdit eden bu komplikasyon özellikle işlem sırasında ve/veya hastanın klinik takibinde daima akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi, kolanjit, komplikasyon; portal ven kanülasyonu; tromboz.

Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay. Portal vein injury following endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 443-447

Corresponding Author: Pınar Taşar, Türkiye
Manuscript Language: English