p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of clinical outcomes and comparison of prediction models in the burn population hospitalized from the emergency department: Can burn mortality scores be used in a post-conflict area such as northwest Syria? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 409-418 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.17731

Evaluation of clinical outcomes and comparison of prediction models in the burn population hospitalized from the emergency department: Can burn mortality scores be used in a post-conflict area such as northwest Syria?

Bahadır Karaca1, Burak Çelik2, Mehmet Kemal Emem3
1Department of Emergency, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Emergency, Kırşehir Training and Research Hospital, Kırşehir-Türkiye
3Department of Emergency, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu City Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Burns are a global health problem, especially in low- and middle-income countries. The use of models to predict mortality is more common in developed countries. In northern Syria, internal unrest has continued for 10 years. A lack of infrastruc-ture and difficult living conditions increase the incidence of burns. This study in northern Syria contributes to the predictions of health services provided in conflict regions. The first objective of this study specific to northwestern Syria was to assess and identify risk factors in the burn victim population hospitalized as emergencies. The second objective was to validate the three well-known burn mortality prediction scores to predict mortality: the Abbreviated Burn Severity Index (ABSI) score, Belgium Outcome of Burn Injury (BOBI) score, and revised Baux score.
METHODS: This was a retrospective analysis of the database of patients admitted to the burn center in northwestern Syria. Patients who were admitted to the burn center as emergencies were included in the study. Bivariate logistic regression analysis was performed to compare the effectiveness of the three included burn assessment systems in determining the risk of patient death.
RESULTS: A total of 300 burn patients were included in the study. Of them, 149 (49.7%) were treated in the ward, and 46 (15.3%) in the intensive care unit; 54 (18.0%) died, and 246 (82.0%) survived. The median revised Baux scores, BOBI scores, and ABSI scores of the deceased patients were significantly higher than those of the surviving patients (p=0.000). The cut-off values for the revised Baux, BOBI, and ABSI scores were set at 105.50, 4.50, and 10.50, respectively. For predicting mortality at these cut-off values, the revised Baux score had a sensitivity of 94.4% and a specificity of 91.9%, and the ABSI score had a sensitivity of 68.8% and a specificity of 99.6%. However, the cut-off value of the BOBI scale, calculated as 4.50, was found to be low (27.8%). The low sensitivity and negative predictive value of the BOBI model suggest that it was a weaker predictor of mortality than the others.
CONCLUSION: The revised Baux score was successful in predicting burn prognosis in northwestern Syria, a post-conflict region. It is reasonable to assume that the use of such scoring systems will be beneficial in similar post-conflict regions where limited opportunities exist.

Keywords: Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), Belgian Outcome for Burn Injury (BOBI); burn injury; Revised Baux scoring (RBS); Syria.

Acil servisten hastaneye yatırılan yanık popülasyonunda klinik sonuçların değerlendirilmesi ve tahmin modellerinin karşılaştırılması: Kuzeybatı Suriye gibi çatışma sonrası bir bölgede yanık ölüm skorları kullanılabilir mi?

Bahadır Karaca1, Burak Çelik2, Mehmet Kemal Emem3
1Sancaktepe Şehı̇t Prof. Dr. İlhan Varank Eğı̇tı̇m ve Araştırma Hastanesı̇, Acil Servis Bölümü, İstanbul
2Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Bölümü, Kırşehir
3İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Acil Servis Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Yanıklar, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde görülen küresel bir sağlık sorunudur. Mortaliteyi tahmin etmek için modellerin kullanımı gelişmiş ülkelerde daha yaygındır. Kuzey Suriye’de iç huzursuzluk 10 yıldır devam etmektedir. Altyapı eksikliği ve zor yaşam koşulları yanık vakalarını artırmaktadır. Kuzey Suriye’deki bu çalışma, çatışma bölgelerinde sunulan sağlık hizmet öngörülerine katkıda bulunacaktır. Kuzeybatı Suriye’ye özgü bu çalışmanın ilk amacı, acil olarak hastaneye kaldırılan yanık mağduru popülasyonundaki risk faktörlerini değerlendirmek ve belirlemektir. İkinci amaç, mortaliteyi tahmin etmek için iyi bilinen üç yanık mortalite tahmin skorunu bölge özelinde doğrulamaktı: Kısaltılmış Yanık Şiddeti İndeksi (ABSI) skoru, Belçika Yanık Yaralanmasının Sonucu (BOBI) skoru ve revize edilmiş Baux skoru.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, kuzeybatı Suriye’deki yanık merkezi veri tabandan yanık merkezine başvuran hastaların geriye dönük bir analizi yapıldı. Acil olarak yanık merkezine başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Dahil edilen üç yanık değerlendirme sisteminin hastanın ölüm riskini belirlemedeki etkinliğini karşılaştırmak için iki değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 300 yanık hastası dahil edildi. Bunlardan 149’u (%49.7) serviste, 46’sı (%15.3) yoğun bakımda tedavi edildiği gördü; 54’ü (%18.0) öldü ve 246’sı (%82.0) hayatta kaldı. Ölen hastaların ortanca revize edilmiş Baux skorları, BOBI skorları ve ABSI skorları yaşayan has-talara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.000). Revize edilmiş Baux, BOBI ve ABSI puanları için cut-off değerleri sırasıyla 105.50, 4.50 ve 10.50 olarak belirlendi. Bu cut-off değerlerinde mortaliteyi öngörmek için, revize edilmiş Baux skorunun duyarlılığı %94.4 ve özgüllüğü %91.9 ve ABSI sko-runun duyarlılığı %68.8 ve özgüllüğü %99.6 idi. Ancak BOBİ ölçeğinin 4.50 olarak hesaplanan cut-off değeri (%27.8) düşük bulundu. BOBI modelinin düşük duyarlılığı ve negatif öngörü değeri, diğerlerine göre mortalitenin daha zayıf bir öngörücüsü olduğunu göstermekteydi.
TARTIŞMA: Revize edilmiş Baux skoru, çatışma sonrası bir bölge olan kuzeybatı Suriye’de yanık prognozunu tahmin etmede başarılı oldu. Sınırlı fırsatların olduğu benzer çatışma sonrası bölgelerde bu tür puanlama sistemlerinin kullanılmasının faydalı olacağı varsayılabilir.

Anahtar Kelimeler: Abbreviated Burn Severity Index (ABSI), Belgian Outcome for Burn Injury (BOBI); burn injury; Revised Baux scoring (RBS); Suriye; yanık yaralanması.

Bahadır Karaca, Burak Çelik, Mehmet Kemal Emem. Evaluation of clinical outcomes and comparison of prediction models in the burn population hospitalized from the emergency department: Can burn mortality scores be used in a post-conflict area such as northwest Syria?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 409-418

Corresponding Author: Bahadır Karaca, Türkiye
Manuscript Language: English