p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 30 Issue : 7 Year : 2024

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Hydroxychloroquine attenuates sepsis-induced acute respiratory distress syndrome in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 465-471 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.98855

Hydroxychloroquine attenuates sepsis-induced acute respiratory distress syndrome in rats

Gulcin Ercan1, Ejder Saylav Bora2, Osman Sezer Çınaroğlu2, Rezan Karaali3, Oytun Erbas4
1Department of General Surgery, Sultan 2. Abdulhamid Han Educational and Research Hospital, Istanbul Provincial Directorate of Health, Istanbul-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Izmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Izmir-Türkiye
3Department of Emergency Medicine, Izmir Demokrasi University Faculty of Medicine, Izmir-Türkiye
4Department of Physiology, Demiroğlu University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: This study investigates the effects of hydroxychloroquine (HCQ) on a sepsis-induced acute respiratory distress syndrome (ARDS) model in rats, initiated by a fecal intraperitoneal injection procedure (FIP).
METHODS: Three groups were established: control (n=8), FIP + saline (n=7), and FIP + HCQ (20 mg/kg/day) (n=9). Blood samples were collected for arterial blood gas and biochemical analyses, and bilateral pneumonectomy was performed for histopathologic examination.
RESULTS: In the FIP + saline group, PaO2 decreased and PaCO2 increased, whereas these levels normalized in the FIP + HCQ group compared to the control (p<0.001 and p<0.05, respectively). Histopathological scores for alveolar congestion, perivascular/interstitial edema, hemorrhage in alveolar tissue, leukocyte infiltration or aggregation in air spaces/vascular walls, and alveolar wall/hyaline membrane thickness increased in the FIP + saline group compared to the control group (p<0.01). These scores decreased in the FIP + HCQ group compared to the FIP + saline group (p<0.01). HCQ reversed the sepsis-induced increase in malondialdehyde, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-6, and lactic acid.
CONCLUSION: HCQ may be an effective and safe option to mitigate the severe progression of ARDS.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, hydroxychloroquine, lung; sepsis.

Hidroksiklorokin, sıçanlarda sepsis kaynaklı akut solunum sıkıntısı sendromunu azaltır

Gulcin Ercan1, Ejder Saylav Bora2, Osman Sezer Çınaroğlu2, Rezan Karaali3, Oytun Erbas4
1Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Demiroğlu Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Hidroksiklorokin'in (HCQ) sıçanlarda dışkı intraperitoneal enjeksiyon prosedürü (FIP) ile oluşturulan sepsis kaynaklı akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) modeli üzerindeki etkilerini araştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kontrol (n=8), FIP+salin (n=7), FIP+HCQ (20 mg/kg/gün) (n=9) olmak üzere üç grup oluşturuldu. Arteriyel-kan gazı ve biyokimyasal analizler için kan örnekleri toplandı, histopatolojik inceleme için bilateral pnömonektomi yapıldı.
BULGULAR: FIP+salin grubunda PaO2 azalırken ve PaCO2 artarken, FIP+HCQ grubunda bu seviyeler kontrole kıyasla normalleşti (sırasıyla p<0.001 ve p<0.05). Alveolar konjesyon, perivasküler/interstisyel ödem ve alveolar dokuda hemoraji, hava boşluklarında/damar duvarlarında lökosit infiltrasyonu veya agregasyonu ve alveolar duvar/hiyalin membran kalınlığı gibi histopatolojik skorlar FIP+salin grubunda kontrol grubuna kı-yasla artarken (p<0.01), bu skorlar FIP+HCQ grubunda FIP+salin grubuna kıyasla azalmıştır (p<0.01). HCQ malondialdehit, tümör nekroz faktörü alfa, interlökin-6 ve laktik asitte sepsis kaynaklı artışı tersine çevirmiştir.
SONUÇ: HCQ, ARDS'nin şiddetli ilerlemesini azaltmada etkili ve güvenli bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, akciğer, hidroksiklorokin; sepsis.

Gulcin Ercan, Ejder Saylav Bora, Osman Sezer Çınaroğlu, Rezan Karaali, Oytun Erbas. Hydroxychloroquine attenuates sepsis-induced acute respiratory distress syndrome in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(7): 465-471

Corresponding Author: Osman Sezer Çınaroğlu, Türkiye
Manuscript Language: English