p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The use of the extracorporeally prepared hand-made endo-loop technique in laparoscopic appendectomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 613-617 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.86650

The use of the extracorporeally prepared hand-made endo-loop technique in laparoscopic appendectomy

Tuba Atak
Department of Surgery, Bursa Cekirge State Hospital, Bursa-Türkiye

BACKGROUND: Acute appendicitis is the leading emergency condition among surgical abdominal diseases. The treatment of choice for appendicitis is open or laparoscopic appendectomy. There are different methods for appendiceal stump closure. Laparoscopic ap-pendectomy became more applicable with hand-made endo-loop applications to close the appendiceal stump, especially in state hospi-tals where the resources were limited. This article aims to evaluate the outcomes of patients undergoing laparoscopic appendectomy with the appendiceal stump closure using a hand-made endo-loop.
METHODS: Fifty patients undergoing laparoscopic appendectomy with the appendiceal stump closure using a hand-made endo-loop in the General Surgery Department of our hospital between June 2014 and December 2018 were evaluated. The ages, genders, length of stay in the hospital, complications, and histopathological investigation results of the patients were gathered retrospectively. Lapa-roscopic appendectomy was performed with three ports. The appendiceal stump was closed using two hand-made endo-loops. The loop was made with a modification of Roeder’s loop whose safety was proven in the literature. The first port was introduced to the abdomen with the open method. SPSS 26.0 statistical program was used for statistical analysis.
RESULTS: Thirty-one (62%) of patients were males and 19 (38%) of them were females. The mean age was 32.2±11.9 years. The age ranged between 19 and 74 years. The median length of stay in the hospital of the patients was 1.12±0.47 days. One of the patients was 21 weeks pregnant. A surgical site infection occurred in one patient during the post-operative period. Recovery was obtained with antibiotherapy. No leakage through the base of the appendix or cecal fistula was determined in none of the patients.
CONCLUSION: One of the most important parameters in the cost of laparoscopic appendectomy is the closure technique of the stump. The cost comes into question much more especially in state hospitals where the resources are limited. Appendiceal stump closure using a hand-made endo-loop is an easy, safe, and cost-effective method.

Keywords: Appendicitis, hand-made loop; laparoscopic appendectomy.

Laparoskopik apendektomide ekstrakorporeal hazırlanan el yardımlı loop kullanılması

Tuba Atak
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa

AMAÇ: Akut apandisit, cerrahi akut karın olgularında ilk sırada yer almaktadır. Tedavisi açık veya laparoskopik appendektomidir. Apendiks güdüğünü kapatmak için farklı yöntemler mevcuttur. Özellikle imkanların daha kısıtlı olduğu devlet hastanelerinde güdüğü kapatmak için el yardımlı loop uygulaması ile laparoskopik apendektomi daha yapılabilir hale gelmiştir. Bu yazıda, apendiks güdüğünün el yapımı loop ile kapatıldığı laparoskopik appendektomi uygulanan olguların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemiz genel cerrahi kliniği’nde Haziran 2014-Aralık 2018 tarihleri arasında apendiks güdüğünün el yapımı loop ile kapatıldığı laparoskopik appendektomi uygulanan 50 olgu değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yatış süresi, komplikasyonlar ve histopatolojik inceleme sonuçları retrospektif olarak toplandı. Laparoskopik appendektomi üç port ile yapıldı. Apendiks güdüğü iki adet el yardımı ile yapılan loop kullanılarak kapatıldı. Loop literatürde güvenilirliği kanıtlanmış olan Roeder’s loop’ un modifiye edilmesi ile yapıldı. Tüm olgularda ilk port batına açık yöntemle girildi. İstatistiksel değerlendirme için SPSS 26,0 istatistik programı kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların 31’i (%62) erkek, 19’u (%38) kadın idi. Ortalama yaş 32.2±11.9 olup yaş aralığı 19-74 idi. Hastaların ortalama yatış süresi 1.12±0.47 gündü. Olgulardan biri 21 haftalık gebe idi. Ameliyat sonrası dönemde bir hastada cerrahi alan enfeksiyonu meydana geldi. Antibiyoterapi ile düzelme sağlandı. Hiçbir olguda appendiks güdüğünden kaçak veya çekal fistül saptanmadı.
TARTIŞMA: Laparoskopik appendektominin maliyetinde en önemli parametrelerden biri güdüğün kapatılma tekniğidir. Özellikle kısıtlı imkanlara sahip devlet hastanelerinde maliyet daha fazla önem kazanmaktadır. El yapımı loop ile apendiks güdüğünün kapatılması kolay, güvenli ve ucuz bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, laparoskopik apendektomi; el yapımı loop.

Tuba Atak. The use of the extracorporeally prepared hand-made endo-loop technique in laparoscopic appendectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 613-617

Corresponding Author: Tuba Atak, Türkiye
Manuscript Language: English