p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The feasibility of falciformopexy in the repair of peptic ulcer perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1237-1241 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.53246

The feasibility of falciformopexy in the repair of peptic ulcer perforation

Serdar Gokay Terzioglu1, Firat Canlıkarakaya2, Serhat Ocaklı3, Cengiz Ceylan4, İbrahim Ağaçkıran5, Felat Akıncı3, Murat Özgür Kılıç6
1Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of General Surgery, Niksar State Hospital, Tokat-Türkiye
3Department of General Surgery, Pusraklar State Hospital, Ankara-Türkiye
4Department of Gastrointestinal Surgery, Faculty of Medicine, İnönü University, Malatya-Türkiye
5Department of General Surgery, Vital Hospital, İstanbul-Türkiye
6Department of Surgical Oncology, Eskisehir City Hospital, Eskisehir-Türkiye

BACKGROUND: Modified Graham omentopexy is the most commonly used operative technique in the repair of peptic ulcer perfo-ration (PUP); however, there is little data on falciformopexy in the literature. The aim is to investigate the feasibility of falciformopexy in the repair of PUP, comparing with modified Graham omentopexy.
METHODS: Data of 471 patients who were operated for PUP were retrospectively analyzed. Patients’ demographics, pre-operative basic laboratory findings, American Society of Anesthesiologists (ASA) status, operative findings, and post-operative complications were recorded. The patients were classified into two groups modified Graham omentopexy and falciformopexy, and then compared with each other in terms of clinical characteristics, operative findings, and post-operative complications.
RESULTS: Modified Graham omentopexy and falciformopexy were performed in 425 (90.2%) and 46 (9.8%) patients, respectively. The two groups were similar in terms of basic patient characteristics and pre-operative laboratory findings (P>0.05). ASA physical status was significantly different between the groups (P=0.001). No statistically significant difference was found between the groups in terms of complications, except for an anastomotic leak. Anastomotic leak was observed more frequently in patients who underwent falciformopexy than in patients with modified Graham omentopexy (P=0.017).
CONCLUSION: Although falciformopexy technique has a higher rate of leak compared to the modified Graham omentopexy method, it should be kept in mind as an alternative method for repair of PUP, especially in cases where omentopexy cannot be applied for various reasons such as the presence of unavailable or unsuitable omentum.

Keywords: Falciformopexy, modified graham omentopexy; peptic ulcer perforation.

Peptik ülser perforasyonu onarımında falsiformopeksinin uygulanabilirliği

Serdar Gokay Terzioglu1, Firat Canlıkarakaya2, Serhat Ocaklı3, Cengiz Ceylan4, İbrahim Ağaçkıran5, Felat Akıncı3, Murat Özgür Kılıç6
1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Niksar Devlet Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği, Tokat, Türkiye
3Pursaklar Devlet Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
4İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastrointestinal Cerrahi Bölümü, Malatya, Türkiye
5Hayat Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
6Eskişehir Şehir Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye

AMAÇ: Modifiye Graham omentopeksi, peptik ülser perforasyonu onarımında en sık kullanılan ameliyat tekniğidir; ancak literatürde falsiformopeksi ile ilgili çok az veri bulunmaktadır. Amaç, falsiformopeksinin peptik ülser perforasyonu onarımındaki uygulanabilirliğini modifiye Graham omento-peksi ile karşılaştırarak araştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Peptik ülser perforasyonu nedeniyle opere edilen 471 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar modifiye Graham omentopeksi ve falsiformopeksi olarak sınıflandırılarak klinik özellikleri, ameliyat bulguları ve ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından birbirleriyle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Modifiye Graham omentopeksi ve falsiformopeksi sırasıyla 425 (%90.2) ve 46 (%9.8) hastaya uygulandı. İki grup temel hasta özellikleri ve ameliyat öncesi laboratuvar bulguları açısından benzerdi (p>0.05). ASA fiziksel durumu gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı (p=0.001). Anastomoz kaçağı dışındaki komplikasyonlar açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Anastomoz kaçağı falsiformopeksi yapılan hastalarda modifiye Graham omentopeksi yapılan hastalara göre daha sık gözlendi (P=0.017).
SONUÇ: Falsiformopeksi tekniği, modifiye Graham omentopeksi yöntemine göre daha yüksek anastomoz kaçağı oranına sahip olmasına rağmen, peptik ülser perforasyonlarının onarımında, özellikle omentumun yokluğu veya uygun olmayan omentum varlığı gibi çeşitli nedenlerle modifiye Gra-ham omentopeksi uygulanamayan durumlarda alternatif bir yöntem olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Falsiformopeksi, modifiye Graham omentopeksi, peptik ülser perforasyonu.

Serdar Gokay Terzioglu, Firat Canlıkarakaya, Serhat Ocaklı, Cengiz Ceylan, İbrahim Ağaçkıran, Felat Akıncı, Murat Özgür Kılıç. The feasibility of falciformopexy in the repair of peptic ulcer perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1237-1241

Corresponding Author: Murat Özgür Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: English