p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of systemic immune-inflammation index efficacy in predicting complicated appendicitis in pediatric emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 566-573 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.42472

Evaluation of systemic immune-inflammation index efficacy in predicting complicated appendicitis in pediatric emergency department

Aysun Tekeli1, Mehmet Bahadır Çalışkan2, Gökhan Berktuğ Bahadır2, Övgücan Karadağ Erdemir3
1Department of Pediatric Emergency Medicine, University of Health Sciences Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
3Department of Actuarial Science, Faculty of Science, Hacettepe University, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) is one of the most important causes of acute abdominal pain in children who are admitted to the pediatric emergency department. This study aims to determine the usefulness of the systemic immune-inflammation index (SII) in predicting complicated appendicitis (CA) in pediatric patients.
METHODS: The patients who underwent surgery with the diagnosis of AA were evaluated retrospectively. AA and control groups were formed. AA was divided into noncomplicated and CA groups. C-reactive protein (CRP), white blood cell (WBC) count, absolute neutrophil count (ANC), absolute lymphocyte count, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet (PLT)/lymphocyte ratio (PLR), and SII values were recorded. The SII was calculated with the formula of PLT count × neutrophil/lymphocyte. The efficacy of biomarkers in predicting CA was compared.
RESULTS: Our study included 1072 AA and 541 control patients. There were 74.3% of patients in the non-CA (NCA) group and 25.7% in the CA group. CRP, WBC count, ANC, NLR, PLR when AA and control group, complicated and NCA groups are compared in terms of laboratory parameters and SII level AA and it was higher in the CA group. While the SII value was 2164.91±1831.24 in the patients with NCA and 3132.59±2658.73 in those with CA (P<0.001). When the cut-off values were determined according to the area under the curve, CRP and SII were found to be the best biomarkers in predicting CA.
CONCLUSION: Inflammation markers together with clinical evaluation may be useful in distinguishing noncomplicated and complicated AA. However, these parameters alone are not sufficient to predict CA. CRP and SII are the best predictors of CA in pediatric patients.

Keywords: Biomarker, Children, complicated appendicitis; systemic immune-inflammation index.

Çocuk acilde komplike apandisiti öngörmede sistemik immün inflamasyon indeks etkinliğinin değerlendirilmesi

Aysun Tekeli1, Mehmet Bahadır Çalışkan2, Gökhan Berktuğ Bahadır2, Övgücan Karadağ Erdemir3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Ankara

AMAÇ: Akut apandisit, çocuk acil servisine başvuran çocuklarda akut karın ağrısının en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışma, pediatrik hastalarda komplike apandisiti öngörmede sistemik immün-inflamasyon indeksinin yararlılığını belirlemeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apandisit tanısı ile ameliyat edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Akut apandisit ve kontrol grubu oluşturuldu. Akut apandisit, nonkomplike ve komplike apandisit grubu olarak ikiye ayrıldı. C-reaktif protein, beyaz küre sayısı, mutlak nötrofil sayısı, mutlak lenfosit sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı ve sistemik immün-inflamasyon indeks değerleri kaydedildi. Sistemik immün enflamasyon indeks trombosit sayısı x nötrofil/lenfosit formülü ile hesaplandı. Biyobelirteçlerin komplike apandisiti öngörmedeki etkinliği karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza 1072 akut apandisit ve 541 kontrol hasta dahil edildi. Nonkomplike apandisit grubunda %74.3 hasta, komplike apandisit grubunda %25.7 hasta vardı. Akut apandisit ve kontrol grubu, komplike ve nonkomplike apandisit grubu laboratuvar parametreleri açısından kar-şılaşırıldığında C-reaktif protein, beyaz küre, mutlak nötrofil sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı ve sistemik immün-inflamasyon indeks düzeyi akut apandisit ve komplike apandisit grubunda daha yüksek tespit edildi. Nonkomplike apandisit hastalarında sistemik immün-inflamasyon indeks değeri 2164.91±1831.24 iken komplike apandisit hastalarında 3132.59±2658.73 idi (p<0.001). Eğri altındaki alana göre kestirim değerleri belirlendiğinde, komplike apandisit öngörüsünde en iyi biyobelirteçler C-reaktif protein ve sistemik immün-inflamasyon indeksi bulundu. TARTIŞMA: Nonkomplike ve komplike akut apandisit ayırımında, klinik değerlendirme ile birlikte enflamasyon belirteçleri faydalı olabilir. Fakat bu parametreler tek başına komplike apandisiti öngörmede yeterli değildir. Çocuklarda komplike apandisiti tahmin etmek için C-reaktif protein ve sistemik immün-enflamasyon indeksi en iyi biyobelirteç tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyobelirteç, çocuk; komplike apandisit; sistemik immün-inflamasyon indeks.

Aysun Tekeli, Mehmet Bahadır Çalışkan, Gökhan Berktuğ Bahadır, Övgücan Karadağ Erdemir. Evaluation of systemic immune-inflammation index efficacy in predicting complicated appendicitis in pediatric emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 566-573

Corresponding Author: Aysun Tekeli, Türkiye
Manuscript Language: English