p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Percutaneous cholecystostomy: A curative treatment modality forelderly & high ASA score acute cholecystitis patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 34-38 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.26053

Percutaneous cholecystostomy: A curative treatment modality forelderly & high ASA score acute cholecystitis patients

Hüseyin Kerem Tolan1, Aslıhan Semiz Oysu2, Fatih Başak1, Ibrahim Atak1, Mustafa Özbağrıaçık1, Adnan Özpek1, Mert Kaskal1, Fikret Ezberci1, Gürhan Baş1
1Umraniye Training And Research Hospital General Surgery Department
2Umraniye Training And Research Hospital Radiology Department

BACKGROUND: Acute cholecystitis (AC) is a common emergency seen by general surgeons. Optimal treatment is laparoscopic cholecystectomy (LC); however, in cases where surgery cannot be performed due to high risk of morbidity and mortality, such as in elderly patients with comorbid diseases, other treatment modalities may be used. Percutaneous cholecystostomy (PC) is one alternative method to treat AC. PC can be used to provide drainage of the gall bladder and control infection. Subsequently, interval cholecystectomy can be performed when there are better conditions. Presently described is experience and results with PC in high risk, elderly patients with AC.
METHODS: Medical records of all consecutive patients who underwent PC between January 2011 and January 2014 were identified. Tokyo Guidelines were used for definitive diagnosis and severity assessment of AC. Senior surgeon elected to perform PC based on higher risk-benefit ratio due to comorbidity, age, or duration of symptoms. All PC procedures were performed by the same interventional radiologist under local anesthesia with ultrasonographic guidance.
RESULTS: Total of 40 PC procedures were performed during the study period. Of those, 22 (55%) were male and 18 were (45%) were female, with median age of 70.5 years (range: 52–87 years). All of the patients had American Society of Anesthesiologists classification of either 3 or 4. Success rate of PC was 100% with complication rate of 2.5% (n=1). One patient was operated on shortly after PC procedure due to bile peritonitis complication. PC drains were kept in place for 6 weeks. Total of 16 patients (40%) had surgery following removal of PC drain. In 3 (18.8%) cases, conversion from LC was required. Remaining 23 (57.5%) patients did not have subsequent operation after drain removal. No disease recurrence was observed in follow-up.
CONCLUSION: When elderly patients present in emergency setting with AC and LC cannot be performed due to comorbid disease or poor general condition, PC can be performed safely. After removal of PC drain, LC may be performed with acceptable conversion rate of 18.8%.

Keywords: Acute cholecystitis, ASA score, cholecystostomy, elderly.

Perkütan kolesistostomi: Yaşlı ve yüksek ASA skorlu akut kolesistitli hastalarda küratif tedavi yöntemi

Hüseyin Kerem Tolan1, Aslıhan Semiz Oysu2, Fatih Başak1, Ibrahim Atak1, Mustafa Özbağrıaçık1, Adnan Özpek1, Mert Kaskal1, Fikret Ezberci1, Gürhan Baş1
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Departmanı
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Departmanı

AMAÇ: Akut kolesistit (AC) genel cerrahların sık karşılaştığı acillerdendir. En uygun tedavi laparoskopik kolesistektomidir (LK); ancak yüksek morbidite ve mortalite riski nedeniyle cerrahi uygulanamayan hastalarda diğer tedavi yöntemleri uygulanabilir. Perkütan kolesistostomi (PK) bu alternatif yöntemlerden biridir. Yaşlı ve komorbid hastalıkları olan hastalarda acil cerrahi yapılamadığı durumlarda bu yöntem kullanılabilinir. Safra kesesinin drenajı ile enfeksiyon kontrol altına alınmaktadır. Perkütan kolesistostomi sonrasında, kolesistektomi daha uygun ve elektif koşullarda yapılabilir. Bu çalışmada yüksek riskli, yaşlı akut kolesistiti olan hastalardaki perkütan kolesistostomi deneyimlerimiz sunuldu.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2011 ve ocak 2014 arasında hastanemizde PK uygulanmış tüm hastaların tıbbi kayıtları incelendi. Çalışmamıza hastanemiz kurulu tarafından onay verildi. Akut kolesistit tanısı ve derecelendirmesi için Tokyo ölçütleri kullanıldı. Perkütan kolesistostomi uygulama nedenleri; komorbiditeler, yaş veya semptomların süresi idi. Hastalara PK uygulama kararı kıdemli cerrah tarafından kar-zarar oranına bakılarak verildi. Tüm PK uygulamaları aynı girişimsel radyolog tarafından lokal anestezi ile ultrasonografi eşliğinde yapıldı.
BULGULAR: Toplam 40 PK işlemi belirtilen çalışma süresinde hastanemizde yapıldı. Hastaların 22’si (55%) erkek ve 18’i (45%) kadın; ortalama yaş 70.5 (dağılım, 52–87 yıl) idi. Perkütan kolesistostomi uygulanan hastaların tümünün ASA değeri 3 veya 4 olarak değerlendirildi. Perkütan kolesistostomi uygulamasının başarı oranı %100 ve komplikasyon oranı da 2.5% (n=1) idi. Drenler altı hafta yerinde tutuldu. Toplam 40 hastanın 16’sı (40%) takiplerinde dren çekildikten sonra ameliyat edildi. Ameliyatlardan sadece üçünde (18.8%) laparoskopiden açığa dönüldü. Kalan 23 (%57.5) hasta ise drenlerin çekilmesinden sonara ameliyat edilmeden takip edildi ve takiplerinde herhangi bir hastalık nüksü olmadı.
TARTIŞMA: Acil koşullarda AC ile gelen yaşlı, eşlik eden hastalıkları olan ve kötü genel durumu olan hastalarda LK yapılamadığında PK güvenli bir şekilde uygulanabilir. Drenin çekilmesi sonrasında uygun olan hastalarda LK kabul edilebilir %18.8 açığa dönme oranları ile elektif koşullarda yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, ASA skoru, kolesistostomi, yaşlı.

Hüseyin Kerem Tolan, Aslıhan Semiz Oysu, Fatih Başak, Ibrahim Atak, Mustafa Özbağrıaçık, Adnan Özpek, Mert Kaskal, Fikret Ezberci, Gürhan Baş. Percutaneous cholecystostomy: A curative treatment modality forelderly & high ASA score acute cholecystitis patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 34-38

Corresponding Author: Hüseyin Kerem Tolan, Türkiye
Manuscript Language: English