p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intra-abdominal adhesions in a rat model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 284-289 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23460

Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intra-abdominal adhesions in a rat model

Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: In this experimental rat model, we aimed to investigate boric acid’s possible protective effect against the formation of post-operative abdominal adhesions through its anti-inflammatory and antioxidant properties.
METHODS: Forty healthy male albino rats were randomly and evenly allocated to vehicle, hyaluronic acid-based (HA-b) material, boric acid 50 (BA50), boric acid 100 (BA100), and sham groups. Intra-abdominal adhesions were induced by mechanical cecal abrasion. Macroscopic and pathologic assessments of the adhesions were done and tissue tumor necrosis factor-α (TNF-α) and transforming growth factor-β1 (TGF-β1) levels were measured.
RESULTS: Total abdominal adhesion scores were 129.7, 91.07, 53.77, 90.07, and 140.5 for the vehicle, HA-b, BA50, BA100, and sham groups, respectively, with the highest score indicating more severe adhesions. A significant difference in fibrosis scores was noted between both BA50 and BA100, and the sham group (p=0.018). When objective parameters were analyzed, TNF-α levels were significantly lower in the BA50 group than the sham, BA100, and vehicle groups (p=0.01, 0.019, and 0.03, respectively). TGF-β1 levels were also significantly lower in BA50 group than the sham, BA100, and the vehicle groups (p=0.013, 0.016, and 0.05, respectively). No difference was observed for any parameter between BA50 group and HA-b group.
CONCLUSION: Topical boric acid at a dose of 50 mg/kg is found safe and as effective as the hyaluronic acid-based agent in preventing postoperative abdominal adhesions in our rat model.

Keywords: Boric acid, inflammation; intra-abdominal adhesion; peritoneal.

Borik asit sıçan modelinde oluşturulan karın içi adezyonların önlenmesinde hiyaluronik asit bazlı ürün kadar etkili

Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
Sağlık Bilimleri Üniveristesi Gülhane Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu deneysel sıçan modelinde, borik asidin anti-enflamatuvar ve antioksidan özellikleri ile ameliyat sonrası abdominal adezyon oluşumuna karşı olası koruyucu etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kırk adet sağlıklı erkek albino sıçan rastgele ve eşit olarak taşıyıcı, hiyaluronik asit bazlı (HA-b) materyal, borik asit 50 (BA50), borik asit 100 (BA100) ve kontrol grupları olarak ayrıldı. Karın içi adezyonlar mekanik çekal abrazyon ile indüklendi. Adezyonların makroskopik ve patolojik değerlendirmesi yapıldı ve doku tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) ve transforme edici büyüme faktörü-1 (TGF-β1) seviyeleri ölçüldü.
BULGULAR: Toplam abdominal adezyon skorları araç, HA-b, BA50, BA100 ve kontrol grupları için sırasıyla 129.7, 91.07, 53.77, 90.07 ve 140.5 idi ve en yüksek skor daha ciddi adezyonlara işaret ediyordu. Hem BA50 hem de BA100 ile kontrol grubu arasında fibrozis skorlarında anlamlı bir fark olduğu görüldü (p=0.018). Objektif parametreler incelendiğinde, TNF-α seviyeleri BA50 grubunda kontrol, BA100 ve araç gruplarından anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla, p=0.01, 0.019 ve 0.03). TGF-β1 düzeyleri BA50 grubunda kontrol, BA100 ve araç gruplarından anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla p=0.013, 0.016 ve 0.05). BA50 grubu ve HA-b grubu arasında herhangi bir parametre için fark gözlenmedi.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, sıçan modelimizde ameliyat sonrası abdominal adezyonlarını önlemede 50 mg/kg dozunda topikal borik asit güvenli ve hiyaluronik asit bazlı ajan kadar etkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Borik asit, enflamasyon; karın içi adezyon; peritoneal.

Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven. Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intra-abdominal adhesions in a rat model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 284-289

Corresponding Author: Hikmet Erhan Güven, Türkiye
Manuscript Language: English