p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 469-474 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.02682

The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas

Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
Department of Thoracic Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne-Turkey

BACKGROUND: Diaphragmatic injuries, which can be seen after penetrating thoracic traumas, have some difficulties in diagnosis. Undiagnosed small diaphragmatic lacerations may lead to serious health problems. This study aims to evaluate the role of VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas.
METHODS: Among 268 penetrating thoracic trauma patients, we retrospectively evaluated a total of 22 patients performed VATS due to suspected diaphragmatic injury in our department between June 2008 and June 2018.
RESULTS: Twenty (91%) patients were male, and two (9%) patients were female with a mean age of 28.01±6.4 (18–42) years. In 11 (50%) patients, VATS was performed on the right side and the others on the left side according to the penetrating area of trauma. In 10 (45%) patients, diaphragmatic laceration was detected and was repaired. In six cases (27%) in which diaphragmatic laceration detected with VATS, preoperative traumatic pathologies were detected radiologically. The missed injury rate was 18%. VATS had a specificity, sensitivity, positive predictive value and negative predictive value of 75%, 71.5%, 60% and 83.3%, respectively. There was no significant statistical difference between types of penetrating trauma, ages and gender of cases (p>0.05). No complication was detected during the mean follow up period of 36.2±9.3 (range 9–62) months.
CONCLUSION: Our opinion is that VATS is important and feasible in hemodynamically stable patients with suspected isolated diaphragmatic laceration after penetrating thoracic trauma that cannot be determined by radiologically.

Keywords: Diaphragma, penetratin; thoracoscopy; trauma.

Penetran toraks travmalarından sonra görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde VATS’nin rolü

Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Penetran torasik travması sonrasında görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanısında bazı zorluklar yaşanabilmektedir. Tanı konulamamış küçük diyafragma yaralanmaları, sonraki dönemde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Bu çalışmanın amacı, penetran toraks travması sonrasında görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde VATS’nin (Video Yardımlı Torakoskopik Operasyonlar) rolünü değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, 268 penetran toraks travmalı hasta arasından, Haziran 2008 ile Haziran 2018 tarihleri arasında bölümümüzde diyafragma yaralanması şüphesi ile VATS uygulanan toplam 22 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yirmi (%91) hasta erkek, iki hasta (%9) kadın olup, yaş ortalamaları 28.01±6.4 (18–42) yıldı. Penetran travmanın yerine göre 11 (%50) hastada sağ taraftan, diğerlerine sol taraftan VATS yapıldı. On (%45) hastada diyafragma laserasyonu tespit edildi ve tamir edildi. VATS ile diyafragma laserasyonunun saptanan altı olguda (%27) radyolojik olarak ek travmatik patolojiler saptandı. Radyolojik olarak yaralanmanın atlanma oranı %18’di. VATS’ın özgüllüğü, duyarlılığı, pozitif prediktif değeri ve negatif prediktif değerini sırasıyla %75, %71.5, %60 ve %83.3 olarak hesaplandı. Penetran travma tipleri, yaşları ve cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). 36.2±9.3 (9–62) ve aylık ortalama takip süresince hiçbir komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA: Penetran toraks travma sonrası şüpheli izole diyafragma laserasyonu düşünülen, radyolojik olarak belirlenemeyen hemodinamik olarak stabil hastalarda VATS’ın önemli ve uygulanabilir olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma, penetran; torakoskopi; travma.

Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük. The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 469-474

Corresponding Author: Fazlı Yanık, Türkiye
Manuscript Language: English