Percutaneous Drainage as an Rapid Procedure for Deep Pelvic Abscess in the Emergency Department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-99478 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.99478  

Percutaneous Drainage as an Rapid Procedure for Deep Pelvic Abscess in the Emergency Department

Furkan Ertürk Urfalı1, Mehmet Korkmaz1, Sezgin zeren2, Faik YAYLAK2, Sermin Tok Umay1
1Department of Radiology,Kütahya University of Health Sciences, Kütahya, Turkey
2Department of General Surgery,Kütahya University of Health Sciences, Kütahya, Turkey

Drainage of pelvic abscesses is interventional procedures that should be well planned due to organ contiguity. There are not enough publications in the literature evaluating the treatment methods of pelvic abscess drainage and comparing success rates. In this study, 15 patients who underwent pelvic abscess drainage in our interventional radiology unit between June 2017 and December 2019 were retrospectively included. Of the 15 patients included in the study, 6 (40%) were male and 9 (60%) were female, with a mean age of 31.6years. Abscess size, abscess characteristics, the method of access to abscess (transrectal, transvaginal, transgluteal) and drainage treatment procedure (needle aspiration, catheter treatment) were evaluated statistically in terms of effects on the success of treatment. In 2 of the patients treated with needle aspiration alone, the abscess collection was repeated and the second procedure was performed. In our study, the technical success was 100% and the complete clinical success was 80%. None of the patients underwent open surgery due to abscess after drainage treatment. In conclusion, endocavitary and percutaneous drainage treatments of pelvic abscesses are safe and effective treatment methods. The success of needle aspiration treatment is lower than catheter treatment and it should be considered that the abscess collection may recur.

Keywords: Pelvic abces, percutaneous, transrectal, transvaginal, transgluteal, drainage, complication, success, access point


Acil Serviste Derin Pelvik Apse için Hızlı İşlem: Perkütan Drenaj

Furkan Ertürk Urfalı1, Mehmet Korkmaz1, Sezgin zeren2, Faik YAYLAK2, Sermin Tok Umay1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kütahya

Pelvik apselerin drenajı, organ yakınlığı nedeniyle iyi planlanması gereken girişimsel prosedürlerdir. Literatürde pelvik apse drenajının tedavi yöntemlerini değerlendiren ve başarı oranlarını karşılaştıran yeterli yayın bulunmamaktadır. Bu çalışmaya Haziran 2017 ve Aralık 2019 tarihleri arasında girişimsel radyoloji birimimizde pelvik apse drenajı yapılan 15 hasta retrospektif olarak alındı. Çalışmaya dahil edilen 15 hastanın 6'sı (% 40) erkek, 9'u (% 60) kadın olup ortalama yaşları 31.6 yıldır. Apse büyüklüğü, apse özellikleri, apse erişim yöntemi (transrektal, transvajinal, transgluteal) ve drenaj tedavi prosedürü (iğne aspirasyonu, kateter tedavisi) tedavinin başarısı üzerindeki etkiler açısından istatistiksel olarak değerlendirildi. Sadece iğne aspirasyonu ile tedavi edilen hastaların 2'sinde apse koleksiyonu tekrarladı ve ikinci işlem yapıldı. Çalışmamızda teknik başarı% 100 ve tam klinik başarı% 80 idi. Hiçbir hastaya drenaj tedavisi sonrası apse nedeniyle açık cerrahi uygulanmadı. Sonuç olarak, pelvik apselerin endokaviter ve perkütan drenaj tedavileri güvenli ve etkili tedavi yöntemleridir. İğne aspirasyon tedavisinin başarısı kateter tedavisinden daha düşüktür ve apse koleksiyonunun tekrarlayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pelvik abse, perkütan, transrektal, transvajinal, transgluteal, drenaj, komplikasyon, başarı, erişim noktası
Corresponding Author: Furkan Ertürk Urfalı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale