Differential Diagnosis of the Granulomatous Appendicitis: Retrospective Analysis of Sixteen Cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-98582 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.98582  

Differential Diagnosis of the Granulomatous Appendicitis: Retrospective Analysis of Sixteen Cases

Sami Akbulut1, Cemalettin Koc1, Kemal Barış Sarıcı1, Emine Samdanci2, Yusuf Yakupogullari3, Yasar Bayindir4
1Department of Surgery, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
2Department of Pathology, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
3Department of Medical Microbiology, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
4Department of Infectious Disease, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to present the usability of real-time polymerase chain reaction (PCR) and interferon-gamma release assay (IGRA) in the differential diagnosis of granulomatous appendicitis (GA), especially in areas where tuberculosis (TB) is endemic.
METHODS: Sixteen patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis were retrospectively analyzed for histopathological diagnosis of GA. Real-time PCR method was used to show the whether presence of DNA of the tubercle bacilli in paraffin-embedded tissue blocks. IGRA test was used to determine whether tubercle bacilli- specific interferon gamma was present in peripheral blood.
RESULTS: Sixteen patients (male: 10 female: 6) aged between 21 and 82 years were included in this study. All patients had acute appendicitis and three of them also had appendiceal perforation. Histopathologically, necrotizing granulomatous inflammation was detected in all appendectomy specimens. Acid-fast bacilli were not detected in any of the pathology slides stained with Erlich Ziehl Neelsen. Real-time PCR was studied in paraffin-embedded tissue blocks of all patients with GA, but the TB bacilli DNA was amplified in only three patients. IGRA test was studied in peripheral blood samples of 12 patients with GA and results were as follows: negative (n=9), positive (n=2) and indeterminate (n=1)
CONCLUSION: We believe that the use of anamnesis, histopathological findings, tissue PCR, blood IGRA and clinical findings together are important for differential diagnosis of GA, especially where TB is endemic. We also suggest that all appendectomy specimens should be sent to the laboratory for histopathological evaluation even if specimens are appear macroscopically normal.

Keywords: Acute Appendictis, Perforated Appendicitis, Granulomatous Appendicitis, Polymerase Chain Reaction, Interferon-gamma release assay


Granülomatöz Apandisitin Ayırıcı Tanısı: Onaltı Vakanın Retrospektif Analizi

Sami Akbulut1, Cemalettin Koc1, Kemal Barış Sarıcı1, Emine Samdanci2, Yusuf Yakupogullari3, Yasar Bayindir4
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı tüberküloz (TB)’un endemik olduğu bir bölgede granülomatöz apandisit (GA)’in ayırıcı tanısında real-time polymerase chain reaction (PCR) ve interferon-gamma release assay (IGRA)’in kullanılabilirliliğini sunmaktır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Akut apandisit ön tanısıyla apendektomi yapılan ve histopatolojik tanısı GA olan 16 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Parafine gömülmüş doku bloklarında TB basiline ait DNA’nın varlığını göstermek için Real-time PCR yöntemi kullanıldı. Periferik kanda TB basiline spesifik interferon gamanın olup olmadığını tespit etmek için IGRA testi kullanıldı.
BULGULAR: Yaşları 21 ile 82 yıl arasında değişen 16 hasta (erkek=10, kadın=6) bu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda akut apandisit vardı ve üç hastada ayrıca apendikste perforasyon vardı. Histopatolojik olarak tüm apendektomi spesimenlerinde nekrotizan granülomatöz inflamasyon tespit edildi. Erlich Ziehl Neelsen ile boyanan hiçbir patoloji preparatında aside dirençli basil tespit edilmedi. GA’li tüm hastaların parafine gömülmüş doku bloklarında Real-time PCR çalışıldı fakat sadece üç hastada TB basiline ait DNA amplifiye edildi. GA’li 12 hastanın periferik kan numunesinde IGRA çalışıldı ve sonuçlar aşağıdaki gibi raporlandı: negatif (n=9), pozitif (n=2) ve belirsiz (n=1)
SONUÇ: Özellikle TB’un endemik olduğu bölgelerde GA’in ayırıcı tanısında anamnez, histopatolojik bulgular, doku PCR, kan IGRA ve klinik bulguların birlikte kullanımının önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, makroskobik olarak normal görünse bile tüm apendektomi spesimenlerinin histopatolojik değerlendirme için laboratuvara gönderilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Acute Apandisit, Perfore Apandisit, Granülomatöz Apandisit, Polimeraz zincir reaksiyonu, Interferon-gama salınım testi
Corresponding Author: Sami Akbulut, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale