Analysis of Anatomical Localization and Severity of Injury in Patients with Blood Transfusion in Urban Terrain Hospital [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-94789 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.94789  

Analysis of Anatomical Localization and Severity of Injury in Patients with Blood Transfusion in Urban Terrain Hospital

Sami Eksert1, Aytekin Ünlü2, Fevzi Nuri Aydin3, Murtaza Kaya4, Mehmet Burak Aşik5, Ali Kantemir6, Muharrem Öztaş2, Kenan Keklikci7, Ender Sir1
1Health Sciences University, Gulhane Training And Research Hospital, Department Of Anesthesia And Reanimation, Ankara, Turkey.
2Health Sciences University, Gulhane Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Ankara, Turkey.
3Health Sciences University, Dışkapı Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey.
4Kutahya Health Sciences University, Emergency Medicine Department, Kutahya, Turkey
5Health Sciences University, Gulhane Training And Research Hospital, Department Of Head And Neck Surgery, Ankara, Turkey.
6Katip Çelebi Unıversıty Atatürk Educatıon And Research Hospıtal, Department Of Orthopedics And Traumatology, İzmir, Turkey
7Anadolu Medical Center Hospital, Department Of Orthopedics And Traumatology, İstanbul, Turkey.

Background: Blood loss is the most important cause of mortality in trauma cases. In injured patients, rapid evaluation and appropriate transfusion is lifesaving. The aims of this study were to analyze the blood/blood products requirement based on available data and find any associations between the transfusion requirements and injury severity scores (ISS), and anatomical locations of injuries of transfused patients.
Methods: Between 30 July 2014 and 30 July 2016, casualties admitted to the urban terrain hospital (UTH) and transfused at least 1 unit of red blood cell (RBC) were included. UTH Transfusion Record Notebook data included patients’ age, mechanism and anatomical location(s) of the injury, admission hemoglobin (g/dL) level, injury severity score (ISS), transfused units of erythrocyte suspension (ES), warm fresh whole blood (WFWB), fresh frozen plasma (FFP), and massive transfusion (MT) rate.
Results: All patients were male, mean age was 28.7 ± 7.8 years. Overall, 59 of 579 (10%) patients were transfused 458 units of RBC (ES+WFWB). Torso (thorax ± abdomen) injury was present in 61% of the casualties who underwent transfusion, and 93% of these patients underwent massive transfusion. In 71% of patients, the ISS was> 15, and there was statistically significant high blood/blood products use and MT rate in these patients, respectively (p = 0.021, p = 0.006).
Conclusion: Anatomical location of injuries and ISS are valuable in rapid determining of MT and survival rates of casualties. Especially in torso injuries, bleeding control is difficult and transfusion requirement and mortality rates are high. Furthermore this article present the trauma of urban terrain conflict related transfusion data from a UTH.

Keywords: Trauma, Hemorrhage, Transfusion, Fresh Whole Blood


Saha Hastanesinde Kan Transfüzyonu Uygulanan Hastalarda Yaralanma Şiddeti ve Anatomik Lokalizasyonunun Analizi

Sami Eksert1, Aytekin Ünlü2, Fevzi Nuri Aydin3, Murtaza Kaya4, Mehmet Burak Aşik5, Ali Kantemir6, Muharrem Öztaş2, Kenan Keklikci7, Ender Sir1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye.
6Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
7Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, İstanbul, Türkiye.

Amaç: Travma olgularında en önemli mortalite nedeni kanamadır. Yaralıların hızlı değerlendirmesi ve uygun transfüzyonu hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmanın amacı, mevcut verilere dayanarak, kan/kan ürünü transfüzyon deneyimlerini analiz etmek, transfüzyon gereksinimi ile yaralanma şiddeti skoru (injury severity score-ISS), ve yaralanma bölgesinin anatomik yerleşimi arasında ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 Temmuz 2014 - 30 Temmuz 2016 tarihleri arasında, saha hastanesine başvuran ve en az 1 ünite kan/kan ürünütransfüzyonu yapılan yaralılar dâhil edildi. Hastane transfüzyon kayıt defterinden, hastaların yaşı, yaralanma mekanizması, yaralanmanın anatomik yerleşimi, hastaneye kabul hemoglobin (g/dL) değeri, ISS, transfüze edilmiş eritrosit süspansiyonu, sıcak taze tam kan, taze donmuş plazma gibi kan ürünleri miktarı ve masif transfüzyon (MT) oranı ile ilgili veriler elde edildi.
Bulgular: Tüm hastalar erkekti, ortalama yaş 28.7 ± 7.8 yıl idi. Toplamda 579 hastadan 59'una (% 10) 458 ünite RBC (ES + WFWB) transfüzyonu yapıldı. Transfüzyon uygulanan yaralıların % 61'inde gövde (toraks ± karın) yaralanması vardı ve bu hastaların % 93'üne masif transfüzyon uygulandı. Hastaların% 71'inde ISS> 15 idi ve bu hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek kan / kan ürünleri kullanımı ve MT oranı vardı (p = 0.021, p = 0.006).
Sonuç: Yaralanmaların ve ISS'nin anatomik yeri, MT'nin hızlı bir şekilde belirlenmesinde ve kazazedelerin hayatta kalma oranlarında değerlidir. Özellikle gövde yaralanmalarında kanama kontrolü zordur ve transfüzyon gereksinimi ve mortalite oranları yüksektir. Ayrıca bu makale bir saha hastanesindeki, kentsel arazi çatışmasıyla ilgili transfüzyon verilerini sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Travma, Kanama, Transfüzyon, Taze Tam Kan
Corresponding Author: Sami Eksert, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale