Abdominal aortic aneurysm screening: a pilot study in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-89342 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.89342  

Abdominal aortic aneurysm screening: a pilot study in Turkey

Mehmet Ali Koç1, Omer Arda Cetinkaya1, Evren Üstüner2, A. Gülsen Ceyhun Peker3, MEHMET UNGAN3, Uğur Bengisun4
1Department Of General Surgery, Ankara University School Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Radiology, Ankara University School Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of Family Medicine, Ankara University School Of Medicine, Ankara, Turkey
4Department Of General Surgery, Division Of Peripheral Vascular Surgery, Ankara University School Of Medicine, Ankara, Turkey

Background: This study aims to evaluate the prevalence of Abdominal aortic aneurysm (AAA) in Turkish men aged 60 years and older,and to evaluate the factors associated with AAA.
Methods: Through sixty-two family health centers located in the Kecioren district of Ankara, 239 male volunteers of the target age were recruited to this pilot study. The volunteers were scanned with B-mode ultrasonography. An aorta of 3 cm or larger in outer to outer diameter was accepted as having AAA. The participants were screened for age, height, weight, known diseases and risk factors.
Results: AAA was detected in 11 volunteers (4.6%). A history of smoking was found to increase the risk of AAA (Odds ratio: 12.75; CI 95%, 1.2–134.3). The presence of an aneurysm with a history of myocardial infarction (MI) was found to be statistically significant when compared to those without a history of MI (p=0.007). Similarly, volunteers with a history of coronary angiography had a greater risk of an aneurysm than those without (9.5% and 1.9% respectively). Also, there was a negative correlation between diabetes, peripheral arterial disease, and aortic diameters.
Conclusion: Although AAA has high mortality rates when ruptured, it is a preventable disease. Therefore it is necessary to know the prevalance of AAA in Turkey. Our findings were compatible with the literature. However, our study was performed as a pilot study and there is a need for larger studies in our country.

Keywords: abdominal aortic aneurysm, screening, Turkey, ultrasound


Abdominal aort anevrizması tarama programı: Türkiye'den bir pilot çalışma

Mehmet Ali Koç1, Omer Arda Cetinkaya1, Evren Üstüner2, A. Gülsen Ceyhun Peker3, MEHMET UNGAN3, Uğur Bengisun4
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,periferik Vasküler Cerrahi Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışma 60 yaş ve üzeri Türk erkekleri arasında abdominal aort anevrizması(AAA) prevalansını ve bununla ilişkili faktörleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Metot: Ankara ilinin Keçiören ilçesinde bulunan altmışiki aile hekimliği aracılığıyla 60 yaş ve üzeri erkek bireyler çalışmaya davet edildi ve 239 gönüllü çalışmaya alındı. Gönüllüler B-mod ultrason ile tarandı. Dıştan dışa çapı 3 cm ve üzeri tespit edilen aort anevrizmatik kabul edildi. Ayrıca katılımcılar yaş, boy, ağırlık, bilinen hastalıklar ve risk faktörleri açısından da sorgulandı.
Sonuçlar: Onbir katılımcıda AAA tespit edildi(% 4,6). Sigara içme öyküsü olanlarda AAA riskininin arttığı tespit edildi (Odds ratio: 12.75; CI 95%, 1.2–134.3). Daha önce miyokard enfarktüsü geçirmiş olanlarda anevrizma oranının, geçirmemiş olanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi (p=0.007). Benzer bir şekilde, koroner anjiyo yapılma öyküsü olanlarda yapılmayanlarra göre anevrizma oranının daha fazla olduğu görüldü (sırasıyla %9.5 ve %1.9). Ayrıca aort çapları ile diyabet ve periferik arter hastalığı arasında negatif korelasyon olduğu görüldü.
Tartışma: AAA rüptüre olduğu zaman ölüm oranı yüksek fakat önlenebilir bir hastalıktır. AAA'yı önlemeye hastalığın toplumda görülme oranını araştırarak başlamak gereklidir. Sonuçlarımız literatür ile uyumlu bulunmuştur. Fakat çalışmamız bir pilot çalışma olarak tasarlanmıştır ve daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: abdominal aort anevrizması, tarama, Türkiye, ultrason
Corresponding Author: Mehmet Ali Koç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale