Effect of Alpha-Tocopherol and Dose Sensitivity on pancreatitis formation in Rats with Experimental Pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-89054 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.89054  

Effect of Alpha-Tocopherol and Dose Sensitivity on pancreatitis formation in Rats with Experimental Pancreatitis

Deniz Tazeoğlu1, Cüneyt Akyüz2, Mehmet Gökçeimam3, Gülçin Harman Kamalı4, Ayhan Özsoy5, Servet Rüştü Karahan5
1T.C. Mersin University Medical Faculty, Department of General Surgery, Mersin
2T.C. Ministry of Health, Van Provincial Health Directorate, Başkale State Hospital, General Surgery, Van
3T. C. University of Health Sciences, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery
4T. C. University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Pathology
5T. C. University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of General Surgery

Background
Acute pancreatitis is an inflammatory disease accompanied by pancreatic inflammation characterized by acinar cell damage and leukocyte infiltration in the tissue. Currently, mortality and morbidity rates are high despite the current treatment of pancreatitis; therefore, new studies and treatment studies are needed. In this study, the effects of alpha-tocopherol on different doses of L-arginine-induced experimental acute pancreatitis model were investigated.
Methods
Thirty adult male Sprague Dawley albino rats were randomly divided into four groups; control (sham) group (n = 6), acute pancreatitis group (n = 8), low-dose alpha-tocopherol (200 mg / kg once ip) group (n = 8) and high dose alpha-tocopherol (400 mg / kg once ip) group (n = 8). Experimental acute pancreatitis model was created by a single IP dose of 5 g/kg of L-arginine. Alpha-tocopherol was administered in a single dose intraperitoneally, thirty minutes before the creation of the experimental model of acute pancreatitis induced by L-arginine induction in Groups 3 and 4. Tissue and blood samples were taken under anesthesia 72 hours after L-arginine injection; then the rats were sacrificed by decapitation. Serum amylase, lipase, IL-1β, IL-6, TNF-alpha, CRP levels were examined. Pancreatic tissue samples were examined under a light microscope for histopathological examination.
Results
When the acute pancreatitis group (Group 2) was compared to the control group (Group 1), serum amylase, lipase, IL-1β, IL-6, TNF-alpha and CRP levels were all significantly increased (p<0.05 for all). Histopathological examination showed significant difference in edema (p<0.001) and inflammation (p=0.007) scores.
When the low (Group 3) and high (Group 4) dose alpha-tocopherol groups were compared to Group 2, amylase, lipase, IL-1β, IL-6, TNF-alpha and CRP parameters were statistically significantly lower (p<0.05 for all). In the histopathological comparison of Groups 2, 3 and 4, edema and inflammation scores were decreased in Group 3 and 4 compared to Group 2. Comparing Group 4 to Group 3, lipase (p<0.01), IL-6 (p=0.038) and TNF-alpha (p=0.002) levels were significantly decreased; no significant difference was observed in the histopathological evaluation.
Conclusion
Alpha-tocopherol was found to reduce inflammation and pancreatic damage in acute pancreatitis and was more effective in high doses.

Keywords: acute pancreatitis, alpha-tocopherol, IL-6, TNF-alpha


Deneysel pankreatit oluşturulan sıçanlarda alfa-tokoferol'ün pankreatit olusumuna etkisi ve doz duyarlılığının İncelenmesi

Deniz Tazeoğlu1, Cüneyt Akyüz2, Mehmet Gökçeimam3, Gülçin Harman Kamalı4, Ayhan Özsoy5, Servet Rüştü Karahan5
1T.C. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin
2T.C. Sağlık Bakanlığı, Van İl Sağlık Müdürlüğü, Başkale Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Van
3T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
4T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
5T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Amaç
Akut pankreatit, asiner hücre hasarı ve lökosit infiltrasyonu ile karakterize pankreas inflamasyonun eşlik ettiği inflamatuar hastalıktır. Günümüzde pankreatitin mevcut tedavisine rağmen mortalite ve morbidite yüksektir; bu nedenle yeni çalışmalara ve tedavi araştırmalarına ihtiyaç vardır. Bu çalışma, sıçanlarda L-arginin ile indüklenen deneysel akut pankreatit modelinde alfa-tokoferol’ün farklı dozlarda etkileri araştırıldı.
Gereç ve Yöntem
Otuz adet yetişkin erkek Sprague Dawley albino sıçan, rastgele dört gruba ayrıldı; kontrol (sham) grubu (n=6), akut pankreatit grubu (n=8), düşük doz alfa-tokoferol (200 mg/kg bir kez i.p.) grubu (n=8) ve yüksek doz alfa-tokoferol (400 mg/kg bir kez i.p.) grubu (n=8). Deneysel akut pankreatit modeli, tek doz i.p. 5 g/kg L-arginin verilmesiyle oluşturuldu. Alfa-tokoferol, Grup 3 ve 4'te L-arginin indüksiyonu ile oluşturulan deneysel akut pankreatit modelinden otuz dakika önce intraperitoneal olarak tek dozda uygulandı. L-arginin enjeksiyonundan 72 saat sonra anestezi altında doku ve kan örnekleri alındı; sonrasında sıçanlar dekapitasyon ile sakrifiye edildi. Serum amilaz, lipaz, IL-1β, IL-6, TNF-alfa, CRP düzeyleri incelendi. Pankreas doku örnekleri histopatolojik inceleme için ışık mikroskop altında incelendi.
Bulgular
Akut pankreatit grubu (grup 2) ile kontrol grubu (grup 1) karşılaştırıldığında; serum amilaz, lipaz, IL-1β, IL-6, TNF-alfa, CRP düzeylerinin anlamlı derecede arttığı gözlendi (hepsi için p<0,05). Histopatolojik incelemede ödem (p<0,001) ve inflamasyon (p=0,007) skorlarında anlamlı farklılık saptandı.
Düşük (grup 3) ve yüksek (grup 4) doz alfa-tokoferol grupları ile grup 2 karşılaştırıldığında; amilaz, lipaz, IL-1β, IL-6, TNF-alfa ve CRP parametreleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (hepsi için p<0,05). Grup 2, 3 ve 4’ün histopatolojik karşılaştırılmasında; grup 3 ve 4’te grup 2’ye göre ödem ve inflamasyon skorlarında azalma saptandı. Grup 4 ile grup 3 karşılaştırıldığında lipaz (p<0,01), IL-6 (p=0,038) ve TNF-alfa (p=0,002) değerlerinin anlamlı düzeyde düştüğü gözlendi; histopatolojik değerlendirmede ise anlamlı fark gözlenmedi.
Sonuç
Alfa-tokoferol'ün, akut pankreatitte oluşan inflamasyonu ve pankreas hasarını azalttığı ve yüksek dozlarda daha etkili olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, alfa-tokoferol, IL-6, TNF-alfa




Corresponding Author: Mehmet Gökçeimam, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale