Does Tympanic Membrane Perforation Have a Protective Affect on the Inner Ear in Blast-Injured Patients? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-87639 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.87639  

Does Tympanic Membrane Perforation Have a Protective Affect on the Inner Ear in Blast-Injured Patients?

Hamdi Taşlı1, Mert Cemal Gökgöz2, Volkan Kenan Çoban3, Zaur Nagiyev3, Ömer Karakoç3
1Evliya Celebi Training and Research Hospital, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Kutahya, Turkey
2Manisa State Hospital, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Manisa, Turkey
3Gülhane Medical School, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Ankara, Turkey

Objective: Blast-induced hearing loss is an acoustic trauma commonly caused by high energy explosions of improvised explosive devices and the auditory system can be affected by blast damage. The aim of this study was to evaluate the protective effect of tympanic membrane perforation (TMP) on the inner ear against blast injury.
Methods: A total of 43 adult patients who had suffered blast injury were divided into three subgroups as, intact tympanic membranes in both ears, unilateral TMP, and bilateral TMP. Each patient underwent a comprehensive audiogram, including bone conduction, in the audiology department.
Results: Evaluation was made of a total of 43 (100%) males with a mean age of 31.44 ± 8.01 years (range, 18-52 years). When the type of hearing loss was evaluated separately for each ear, sensorineural hearing loss (SNHL) was observed in 31 (36%), high frequency SNHL in 26 (30.2%), conductive hearing loss in 8 (9.3%), and mixed type hearing loss in 21 (24.4%) ears. TMP was detected in 21 (48.8%) of 43 blast-injured patients, on the right side in 4 (9.3%) patients, on the left side in 7 (16.3%), and bilateral in 10 (23.3%). When the type of acoustic trauma was evaluated, 15 (34.9%) patients were observed to have suffered from the explosion of an IED, 12 (30.2%) from weapon explosion, 6 (14%) were a vehicle bomb explosion, 3 (7%) were projectile missile explosion, 3 (7%) were mortar explosion, 2 (4.7%) were mine explosion, and 2 (4.7%) were exposed to the explosion in an armored vehicle (Table 1).
Conclusion: No significant difference was observed in the majority of the frequencies whether the tympanic membrane was perforated or not in the blast-injured patients and it was concluded that tympanic membrane perforation caused by blast injury had no protective effect on the inner ear.

Keywords: blast injury, tympanic membrane perforation, sensorineural hearing loss, high frequency, protective affect,


Blast Yaralanması Hastalarında Kulak Zarı Perforasyonunun İç Kulağı Koruyucu Etkisi Var mıdır?

Hamdi Taşlı1, Mert Cemal Gökgöz2, Volkan Kenan Çoban3, Zaur Nagiyev3, Ömer Karakoç3
1Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve BBC Kliniği, Kütahya
2Manisa Şehir Hastanesi, KBB ve BBC Kliniği, Manisa
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve BBC Kliniği, Ankara

Amaç: Blast etki ile gerçekleşen işitme kaybı, yaygın olarak el yapımı patlayıcı cihazların yüksek enerji patlamalarından kaynaklanan akustik travmadır ve işitme sistemi patlama hasarından etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, kulak zarı perforasyonunun (KZP) iç kulak üzerindeki blast yaralanmasına karşı koruyucu etkisini değerlendirmektir.
Yöntemler: Blast yaralanması olan toplam 43 yetişkin hasta, her iki kulağındaki sağlam kulak zarı, unilateral KZP ve bilateral KZP olarak üç alt gruba ayrıldı. Her hastaya odyoloji bölümünde kemik iletimi dahil olmak üzere kapsamlı bir odyogram uygulandı.
Bulgular: Toplam 43 (% 100) erkekten oluşan hastaların yaş ortalaması 31.44 ± 8.01 yaş (18-52 yıl) idi.. İşitme kaybı tipi her kulak için ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 31 (% 36) sensörinöral, 26 (% 30,2) yüksek frekanslı sensörinöral, 8 (% 9,3) iletim tipi ve 21 (% 24.4) mikst tip işitme kaybı gözlendi. 43 hastanın 21'inde (% 48,8) KZP izlendi. Bu hastalarda KZP 4'ünde (% 9,3) sağ tarafta, 7'sinde (% 16,3) sol tarafta ve 10'unda (% 23,3) bilateral idi. Akustik travma türü değerlendirildiğinde, el yapımı patlayıcı patlamasından 15 (% 34,9), silah patlamasından 12 (% 30,2), bomba yüklü araç patlamasından 6 (% 14), roket atışından 3 (% 7), havan patlamasından 3 (% 7), mayın patlamasından 2 (% 4.7) ve zırhlı araçta patlamaya maruz kalma travmasından 2 (% 4.7) hasta etkilenmişti.
Sonuç: Blast yaralanmalı hastaların neredeyse tamamında, kulak zarı perfore olsun veya olmasın, işitme eşiklerinde anlamlı fark izlenmedi ve blast yaralanmasından kaynaklanan kulak zarı perforasyonunun iç kulak üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: blast yaralanması, kulak zarı perforasyonu, sensörinöral işitme kaybı, yüksek frekans, koruyucu etki,
Corresponding Author: Hamdi Taşlı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale