Mini-incision Open Appendectomy versus Laparoscopic Appendectomy: An Experience in A Rural Hospital [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-83023 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.83023  

Mini-incision Open Appendectomy versus Laparoscopic Appendectomy: An Experience in A Rural Hospital

Ozan Akıncı1, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman2, Özlem Güngör3
1Hakkari State Hospital, Department Of General Surgery, Hakkari, Turkey
2Istanbul University-cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey
3Hakkari State Hospital, Department Of Radiology, Hakkari, Turkey

Background: There is still no consensus about whether laparoscopic appendectomy should be performed in selected cases, or routinley in all cases for treatment of acute apendicitis. Especially for rural hospitals with laparoscopic equipment shortages, it is critical to develop surgical methods alternative to LA. This prospective study aimed to compare mini-incision open appendectomy (MOA) and laparoscopic appendectomy (LA) procedures.
Methods: A total of 102 patients who had been operated by a single surgeon for acute appendicitis between July 2018 and February 2020 and whose body mass index (BMI) was <30 were included in the study. 51 patients were operated with MOA and 51 with LA technique. The patients were evaluated in terms of operation time, postoperative pain, hospital stay, postoperative infectious complications and cost-effectiveness.
Results: Operation time was shorter in MOA group than LA group (p<0.001). VAS scores at postoperative 12th and 24th hours were significantly lower in the MOA group than those in the LA group (p<0.001). Total hospitalization costs were lower in the MOA group than those in the LA group (p<0.001). No significant difference was found between the two groups in terms of length of hospital stay and postoperative infectious complications (p=0.061 and p>0.999, respectively).
Conclusion: Mini-incision open appendectomy is a reliable method in patients with acute appendicitis who have a BMI of <30, and it is superior to laparoscopic appendectomy in terms of the operation time, postoperative pain, and cost.

Keywords: Acute appendicitis, laparoscopic appendectomy, mini-incision open appendectomy.


Laparoskopik Appendektomiye Karşı Mini-insizyon Açık Appendektomi: Bir Kırsal Hastane Deneyimi

Ozan Akıncı1, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman2, Özlem Güngör3
1Hakkari Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hakkari
2İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Hakkari Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Hakkari

Amaç: Akut apandisit tedavisinde laparoskopik apendektominin (LA) yalnızca seçilmiş olgularda mı yoksa her olguda rutin olarak mı uygulanması gerektiği konusunda henüz fikir birliği yoktur. Özellikle laparoskopik ekipman kısıtlılığı olan kırsal bölge hastanelerinde LA’ya alternatif cerrahi tekniklerin geliştirilmesi önemlidir. Bu prospektif çalışma mini-insizyon açık apendektomi (MAA) ile laparoskopik apendektomi prosedürlerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Temmuz 2018 – Şubat 2020 tarihleri arasında tek cerrah tarafından akut apandisit nedeniyle opere edilen ve vücut kitle indeksi (VKİ) <30 olan 102 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 51’i MAA, 51’i ise LA tekniği ile ameliyat edildi. Hastalar hastanede yatış süresi, operasyon süresi, postoperatif ağrı, postoperatif morbidite ve maliyet açısından değerlendirildi.
Bulgular: Operasyon süresi MAA grubunda LA grubuna göre daha kısa idi (p<0.001). Postoperatif 12. ve 24. saat VAS skorları MAA grubunda LA grubuna göre anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.001). MAA grubundaki hastaların toplam hastane maliyeti LA grubundan anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.001). Hastanede yatış süresi ve postoperatif enfeksiyöz komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla p=0.061 ve p>0.999).
Sonuç: Mini-insizyon açık apendektomi akut apandisit tanılı, VKİ<30 olan hastalarda güvenilir bir yöntem olup operasyon süresi, postoperatif ağrı ve maliyet yönünden laparoskopik apendektomiden üstündür.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, laparoskopik apendektomi, mini-insizyon açık apendektomi.
Corresponding Author: Ozan Akıncı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale