Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-80930 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80930  

Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference?

Elif Altınay Kırlı1, Saniye Ekinci2
1Bursa City Hospital, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
2Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

Background:
The aim of this study is to evaluate the patients with intestinal perforation secondary to NEC following cardiac surgery in the terms of risk factors and diagnosis/treatment process.
Methods:
A series of cases operated for intestinal perforation secondary to NEC were retrospectively reviewed in two groups. Group I involved patients who had cardiac surgery for congenital heart disease previous to intestinal perforation secondary to NEC. Group II consisted patients who had intestinal perforation secondary to NEC without any previous cardiac surgery. Demographic characteristics, prenatal and postnatal features, pre and post-operative course of groups were statistically compared to define differences.

Results:
Thirty-two patients underwent laparotomy secondary to intestinal perforation in this period. The gestational age and birth weight was smaller in Group II (p=0.001,p=0.001). Intrauterine growth retardation was more frequent in Group II (p=0.05). More Group I patients had hypotensive periods (p=0.018) before the diagnosis of NEC. Prostaglandin treatment and requirement of renal replacement therapy were more frequent in Group I (p=0.022, p=0.03). The mortality rate was higher in Group I (p=0.018). All patients in Group I were late stage NEC at the time of diagnosis.

Conclusions:
NEC developing after cardiac surgery is different from NEC seen in the neonatal period in the terms of etiology, facilitating factors and clinical course. Mortality rate is higher in NEC after cardiac surgery. The diagnosis of intestinal perforation might be difficult in NEC after cardiac surgery due to insignificant physical examination findings and characteristic radiological signs of NEC. The history of prostaglandin usage and requirement of renal replacement were thought as alarming signs in terms of possible intestinal complications after cardiac surgery.

Keywords: Cardiac surgery, congenital heart disease, intestinal perforation, necrotizing enterocolitis


Nekrotizan enterokolite ikincil intestinal perforasyon: Kardiyak cerrahi sonrası seyri farklı mıdır?

Elif Altınay Kırlı1, Saniye Ekinci2
1Bursa Şehir Hastanesi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Turkiye

Amaç:
Bu çalışmanın amacı kardiyak cerrahi geçiren hastalarda görülen NEC’e ikincil sindirim kanalı perforasyonun etiyolojik farklılıklar, risk faktörleri, tedavi ve izleme ait özellikler açısından değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:
NEC’e ikincil sindirim kanalı perforasyonu nedeni ile ameliyat edilen hastaların dosya bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar konjenital kalp hastalığı nedeni ile kardiak cerrahi uygulanması öyküsü temel alınarak iki gruba ayırıldı. NEC’e ikincil sindirim kanalı perforasyonu kardiyak cerrahi sonrası izlemde gelişen hastalar Grup 1’de kardiyak cerrahi girişim olmaksızın NEC’e ikincil gelişen sindirim kanalı perforasyonları Grup 2’de toplandı. Gruplara ait demografik özellikler, pre ve postnatal takip özellikleri, uygulanan cerrahi girişimler, ameliyat öncesi ve sonrası izlem farklılıklar açısından istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:
Belirtilen süre içerisinde otuz hastanın NEC’e ikincil sindirim kanalı perforasyonu nedeni ile ameliyat edildiği tespit edildi. Prematurite, düşük doğum ağırlığı ve intrauterin gelişme geriliği öyküsü Grup 2’de yer alan hastalarda daha sıktır (p=0.001, p=0.001, p=0.05). NEC tanısı öncesi hipotansif atak geçirme öyküsü Grup 1’de yer alan hastalarda daha sıktır (p=0.018). Prostaglandin kullanımı ve renal replasman tedavisi gereksinimi oranı Grup 1’de yer alan hastalarda daha yüksek orandadır (p=0.022, p=0.03). Grup 1’de yer alan hastaların tamamında tanı anında NEC ileri evredir. Mortalite Grup 1’de yer alan hastalarda daha yüksektir (p=0.018).

Sonuç:
Kardiyak cerrahi sonrası gelişen NEC tablosu etiyoloji, kolaylaştırıcı faktörler ve klinik seyir açısından yenidoğan döneminde görülen NEC’ten farklıdır. Kardiyak cerrahi sonrası ortaya çıkan NEC’e ikincil sindirim kanalı perforasyonunda mortalite oranı daha yüksektir. Bu grupta ayrıca NEC tanısının ve sindirim kanalı perforasyonun klinik olarak tespit edilmesi klasik NEC bulgularının baskılanması ve fizik inceleme bulgularının belirsizliği nedeni ile zordur. Kardiak sağaltım esnasında prostaglandin kullanımı ve takipte renal replasman tedavisi gereksinimi olası sindirim sistemi preforasyonu gelişimi açısından uyarıcı bulgulardır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak Cerrahi, konjenital kalp hastalığı, sindirim sistemi perforasyonu, nekrotizan enterokolit
Corresponding Author: Elif Altınay Kırlı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale