Role of Digital Infrared Thermal Imaging in Diagnosis of Acute Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-80843 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80843  

Role of Digital Infrared Thermal Imaging in Diagnosis of Acute Appendicitis

Ugur Aydemir1, Talha Sarigoz2, Tamer Ertan3, Ömer Topuz3
1Aksaray State Hospital, Department of General Surgery, Aksaray
2Kayseri City Hospital, Department of General Surgery, Kayseri
3Health Sciences University, Department of General Surgery, Kayseri

Introduction - Acute appendicitis is one of the most common disease requiring emergency surgery. Today, diagnosis of acute appendicitis is made through anamnesis, physical examination along with advanced imaging methods. Thermal imaging confers advantages over conventional techniques for being portable, non-invasive, easily conducted, ionization radiation-free and inexpensive. Digital infrared thermal imaging has been the subject of research in various clinical scenarios. In this prospective randomized controlled study, diagnostic potential of digital infrared thermal imaging in acute appendicitis was investigated.
Material and Methods - Totally, 224 volunteers (112 healthy volunteers, 112 patient volunteers) were enrolled and divided into two groups; control group and patient group. All subjects were assessed by digital infrared thermal imaging. Steady-state images of both lower quadrants and sternum were taken. Thermal images were transferred to computer software and analyzed. Potential of thermal imaging as a diagnostic method was evaluated.
Results - Regarding temperature differences between the quadrants, statistical analysis delivered significant difference between the both groups (p<.001). As a result of the analysis, the cut-off value for the diagnosis of acute appendicitis was found to be 0.4 °C difference between the average lower quadrant temperatures.
Conclusions - This study has enlarged the application of digital infrared thermal imaging to abdominal pain, especially within context of acute appendicitis. Thermal evaluation of patients with abdominal pain seems promising.

Keywords: appendictis, acute abdomen, thermal imaging,


Akut Apandisit Tanısında Dijital Kızılötesi Termal Görüntülemenin Rolü

Ugur Aydemir1, Talha Sarigoz2, Tamer Ertan3, Ömer Topuz3
1Aksaray Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Aksaray
2Kayseri Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri

Giriş - Akut apandisit, acil cerrahi gerektiren en yaygın hastalıklardan biridir. Günümüzde akut apandisit tanısı anamnez, fizik muayene ve ileri görüntüleme yöntemleri ile konmaktadır. Termal görüntüleme geleneksel tekniklerine göre, taşınabilir olması, invaziv olmaması, kolayca yapılabilir olması, iyonizasyon radyasyon içermemesi ve ucuz olması gibi avantajlar sağlar. Dijital kızılötesi termal görüntüleme çeşitli klinik çalışmalara araştırma konusu olmuştur. Bu prospektif randomize kontrollü çalışmada, akut apandisitte dijital kızılötesi termal görüntülemenin tanısal potansiyeli araştırıldı.
Materyal ve Metot - Toplam 224 gönüllü (112 sağlıklı gönüllü, 112 hasta gönüllü) kontrol grubu ve hasta grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm olgular dijital kızılötesi termal görüntüleme ile değerlendirildi. Hem alt kadranların hem de sternumun görüntüleri alındı.
Termal görüntüler bilgisayar yazılımına aktarıldı ve analiz edildi. Tanısal yöntem olarak termal görüntülemenin potansiyeli değerlendirildi
Bulgular - Kadranlar arasındaki sıcaklık farklarına ilişkin olarak, istatistiksel analiz, her iki grup arasında anlamlı farklılık göstermiştir (p <.001). Analiz sonucunda, akut apandisit tanısı için kesim değerinin, ortalama alt kadran sıcaklıkları arasında 0,4 ° C fark olduğu bulunmuştur.
Sonuç - Bu çalışma, özellikle akut apandisit bağlamında, karın ağrısında dijital kızılötesi termal görüntülemenin uygulanmasını genişletmiştir.

Anahtar Kelimeler: apandisit, akut karın, termal görüntüleme,
Corresponding Author: Talha Sarigoz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale