Evaluation of complications in patients with open fractures of upper and lower extremity treated with internal fixation after external fixation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-80236 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80236  

Evaluation of complications in patients with open fractures of upper and lower extremity treated with internal fixation after external fixation

Mahmut Bilir1, Sezgin Bahadır Tekin2
1Adıyaman University Education and Research Hospital
2Dr. Ersin Arslan Research and Education Hospital

Introduction: Open fractures constitute and important mortality and morbidity cause among all musculoskeletal system injuries and bring along many social and economic problems. The cost occurring due to both long treatment durations and the delay in returning to work made these conditions more complicated. The aim in this study was the retrospective evaluation of the complications which may occur in cases with an application of internal fixation following external fixator in upper and lower extremity open fractures.

Material-method: Forty nine patients, who applied to the emergency service between 2007 and 2013, participated in the study. Thirty two of these patients consist of the patients to whom external fixator was first placed and then internal fixation was performed by us while 17 patients were treated in another center with external fixator and then their treatments were performed by us. All patients' injury mechanism, duration of follow-up with external fixator, whether debridement was performed after external fixator, the period between external fixation and internal fixation, pin site infection, duration of union, delayed union, nonunion, whether bone graft was used during internal fixation, internal fixation type, reoperation, development of osteomyelitis and follow-up parameters were recorded.

Results: Results were evaluated separately for radius, humerus, tibia and femur fractures. Of the 49 patients, 39 were male and 10 were female. Mean follow-up time for tibia 28.6 months, for femur 34, for humerus 26.9, for Radius 27 months. Of the 49 patients who participated in the study, 15 applied with upper extremity (11 humerus, 4 Radius) injury and 34 applied with lower extremity (25 tibia, 9 femur) injury. Of the 49 patients, 32 had pin tract infection, 11 had nonunion, 11 had delayed union, 2 had osteomyelitis.

Conclusion: Open fractures are always hard to treat. After external fixation to internal fixation process have some complications and phsycians have to aware of all this problems and plan according to situation.

Keywords: open fracture, external fixation, internal fixation


Alt ve üst ekstremitenin açık kırıklarında eksternal fiksatör uygulanmış internal fiksasyona geçilen olgularda komplikasyonların değerlendirilmesi

Mahmut Bilir1, Sezgin Bahadır Tekin2
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Açık kırıklar tüm kas-iskelet sistemi yaralanmaları arasında önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir ve sosyal, ekonomik birçok problemi beraberinde getirir. Gerek uzun tedavi süreleri gerekse işe dönüşün gecikmesi ile oluşan maliyet, bu durumları daha komplike hale getirmiştir. Bu çalışmada alt ve üst ekstremite açık kırıklarında eksternal fiksatör uygulanmış internal fiksasyona geçilen olgularda görülebilen komplikasyonların retrospektif olarak olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal-metod: Çalışmaya 2007-2013 yılları arasında tedavi görmüş 49 hasta katılmıştır. Bu hastaların 32' sine ilk yaralanmaları itibariyle kliniğimizde eksternal fiksator uygulanmışken, geri kalan 17' si dış merkezde ilk tedavileri olan eksternal fiksator uygulandıktan sonra kliniğimize başvurmuşlardır. Tüm hastaların yaralanma mekanizmaları, eksternal fiksator ile takip periyodları, eksternal fiksator sonrası debritman uygulanıp uygulanmadığı, eksternal fiksayondan internal fiksasyona geçerken ki süre, pin dibi enfeksiyonu, kaynama zamanı, geç kaynama, kaynamama, internal fiksasyon sırasında greft kullanımı, internal fiksasyon türü, reoperasyonu, osteomyelit varlığı ve takip zamanları kaydedilmiştir.
Sonuçlar: Radius, humerus, tibia ve femur kırıkları için sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildi. Kırk dokuz hasta içinde 39 erkek,10 kadın mevcuttu. ortalama takip zamanı tibia için 28.6 ay, femur için 34, humerus için 26.9, radius için 27 aydı. Kırk dokuz hastanın 34'ü alt ekstremite (25 tibia, 9 femur), 15'i üst ekstremte (11 humerus, 4 Radius) yaralanmasıydı. Kırk dokuz hastanın 32' sinde pin dibi enfeksiyonu, 11 vakada nonunion, 11 vakada gecikmiş kaynama, 2 hastada ise osteomyelit bulguları mevcuttu.
Tartışma: Açık kırıkların tedavi etmek daima zordur. Eksternal fiksasyon sonrası internal fiksasyona geçilen açık kırıklarda komplikasyonlara açıktır ve klinisyenlerin bu konunun bilincinde olup çıkabilecek problemlere göre plan yapmaları gerekir.

Anahtar Kelimeler: açık kırık, eksternal fiksator, internal fiksasyon
Corresponding Author: Sezgin Bahadır Tekin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale