Comparative analysis of two different Turkish hospitals reports on polytrauma patients with thoracic trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-80195 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80195  

Comparative analysis of two different Turkish hospitals reports on polytrauma patients with thoracic trauma

Sadık Yaldız1, CUMHUR TULAY1, Demet Yaldız1, cenk balta2
1Department Of Thoracic Surgery, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Mehmet Akif İnan Training And Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

BACKGROUND: The purpose of the study is to assess whether there are any differences in the management and outcome of polytrauma patients with thoracic trauma, in trauma units of two different hospitals in the same country, of which, one is near the Syrian border.
METHODS: A retrospective analysis (January 2014 to January 2018) of 348 polytrauma casualties with thoracic trauma from.............. Hospital (MH) were compared according to age, gender, mechanism of injury, associated injuries, abbreviated injury scale (AIS), injury severity score (ISS), treatment modalities, and mortality with 917 patients of........................ (SH) registry (near the Syrian border).
RESULTS: Of the 348 patients in the MH, 230 (66%) and of the 917 patients in the SH, 697 (76%) were males (P<0.001). Mean age was 45.6 ±18.3 yrs in MH group and 26.4 ± 22.4 yrs in the SH group (P<0.001). The SH patients had a larger proportion of stab wounds (MH; 9% vs SH; 17%, P<0.05), gunshot injuries (MH; 5% vs SH; 18%, P<0.05), higher mean ISS (MH; 30.2 ± 8.4 vs SH; 42.8 ± 10.2, P<0.001), and increased mortality (MH; 2.6% vs SH;11.1%, P<0.001). AISabdomen was the highest component in the SH registry (AISabdomen = 4.8 ± 0.7), whereas AISextremities was the highest component in the MH registry (AISextremities = 3.6 ± 0.2).
CONCLUSION: Significantly different demographic features, mechanisms of injury, worse outcomes and higher mortality rates in SH, demonstrates and reflects the surgical challenges depending on the combat environment. Two hospitals in Turkey, one seemingly adjacent to a war zone and another with the more standard civilian experience highlight the impact of the Syrian conflict on the Turkish healthcare system.

Keywords: Thoracic trauma, associated injuries, politrauma.


Türkiye’deki iki farklı hastanenin toraks travmalı politravma olgularındaki verilerinin karşılaştırmalı analizi

Sadık Yaldız1, CUMHUR TULAY1, Demet Yaldız1, cenk balta2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Manisa
2Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Şanlıurfa

AMAÇ: Çalışmanın amacı; biri Suriye sınırına yakın olan, ülkemizdeki iki farklı hastanenin travma birimlerinde, toraks travmalı politravma hastalarının yönetiminde ve sonuçlarında farklılık olup olmadığını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014-Ocak 2018 arasında, toraks travmalı politravma geçiren,........................ Hastanesi’ndeki (MH) 348 olgu, Suriye sınırına yakın...............................Hastanesi’ndeki (ŞH) 917 olgu ile yaş, cinsiyet, yaralanma mekanizması, eşlik eden yaralanmalar, kısaltılmış yaralanma ölçeği (AIS), yaralanma ciddiyeti skoru (ISS), tedavi yöntemleri ve mortalite açısından retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: ŞH olgularında; kesici delici alet yaralanmaları (MH;%9'a karşı ŞH;%17, P <0.05), ateşli silah yaralanmaları (MH;%5'e karşı ŞH;%18, P <0.05), ortalama ISS (MH;30.2 ± 8.4'e karşılık ŞH;42.8 ± 10.2, P <0.001) ve mortalite (MH;%2.6'ya karşı ŞH;%11.1, P <0.001) oranları daha yüksekti. ŞH olgularında en yüksek bileşen AISkarın (AISkarın = 4.8 ± 0.7) olmakla birlikte, MH olgularında en yüksek bileşen AISekstremite’ydi. (AISekstremite = 3.6 ± 0.2).
SONUÇ: ŞH olgularındaki demografik özellikler, yaralanma mekanizmalarındaki farklılıklar ve yüksek mortalite, sınırlarımızdaki ihtilaf bölgesine yakın olmanın getirdiği cerrahi zorlukları göstermekte ve yansıtmaktadır. Ülkemizde biri Suriye sınırına yakın diğeri ise sınıra uzak iki hastanenin verileri, Suriye ihtilafının Türk sağlık sistemi üzerindeki etkisini vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Toraks travması, ek yaralanmalar, politravma.
Corresponding Author: Sadık Yaldız, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale