Protective effects of Ficus carica seed oil on ischemia and reperfusion injury in a rat model of acute mesenteric ischemia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-76767 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.76767  

Protective effects of Ficus carica seed oil on ischemia and reperfusion injury in a rat model of acute mesenteric ischemia

Cenk Orak1, Ferhat Şirinyıldız1, Esra Gökmen Yılmaz2, Gökhan Cesur1, Rauf Onur Ek1
1Department Of Physiology, Aydin Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydin, Turkey
2Department Of Histology And Embryology, Aydin Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydin, Turkey

BACKGROUND: The increase in free oxygen radicals and proinflammatory cytokines in the ischemia reperfusion injury caused by acute mesenteric ischemia are the key responsibles of intestinal histopathological alterations. It has been reported that Ficus carica and its various parts contain antioxidant and anti-inflammatory compounds recently. Thus we aimed to investigate how Ficus carica seed oil effects on intestinal ischemia reperfusion injury in a rat model in this study.
MATERIALS AND METHODS: 50 male Wistar albino rats were randomly divided into 5 equal groups. Negative control (NC), sham-operated (Sham), ischemia and reperfusion (IR), 3ml/kg/day Ficus carica seed oil (FC3), 6ml/kg/day Ficus carica seed oil (FC6). IR, FC3 and FC6 groups underwent ischemia and reperfusion procedure for 45 + 120 min. Only abdominal midline laparotomy was performed in Sham group for 165 minutes.
RESULTS: Tissue levels of TNFα and IL-1β which are proinflammatory cytokines were significantly reduced in FC6 group than IR group (P<0,05). In FC3 and FC6 groups, the tissue MPO and MDA enzyme levels were significantly lower compared to the IR group, but there was a significantly greater decrease in the FC6 group compared to the FC3 group (P<0,05). SOD and CAT enzymes and reduced glutathione levels of FC3 and FC6 groups were significantly lower than IR group(P<0,05) however; there was no statistically significant difference between the FC3 and FC6 groups. FC3 and FC6 groups were histopathologically graded statistically lower than the IR group and the FC6 group showed a significant decrease compared to the FC3 group (P<0,05).
CONCLUSION: Oral administration of fig seed oil may reverses biochemical and histopathological findings resulting from ischemia reperfusion injury in an experimental model of acute mesenteric ischemia in rats; probably because of its antioxidant and anti-inflammatory compounds.

Keywords: Acute Mesenteric Ischemia, Ischemia Reperfusion Injury, Ficus carica, Antioxidant


Akut mezenterik iskemi sıçan modelinde, Ficus carica çekirdek yağının iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri

Cenk Orak1, Ferhat Şirinyıldız1, Esra Gökmen Yılmaz2, Gökhan Cesur1, Rauf Onur Ek1
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

AMAÇ: Akut mezenterik iskemi neticesinde gelişen iskemi reperfüzyon hasarındaki histopatolojik bozulmanın temel sorumlusu serbest oksijen radikalleri ve proinflamatuar sitokinlerin artışıdır. Ficus carica ve çeşitli kısımlarının antioksidan ve antiinflamatuar özellikler gösterdiği geçmiş çalışmalarda bildirilmiştir. Bu çalışmada da Ficus carica çekirdek yağının, sıçanlarda intestinal iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 50 Wistar albino sıçan 5 eşit gruba bölündü. Negatif control (NC), sham-operated (Sham), iskemi ve reperfüzyon (IR), 3ml/kg/gün Ficus carica çekirdek yağı (FC3), 6ml/ kg/gün Ficus carica çekirdek yağı (FC6). IR, FC3 ve FC6 gruplarına iskemi ve reperfüzyon prosedürü 45 + 120 dk boyunca uygulandı. Sham grubu sıçanlar yalnızca abdominal orta hat laparotominin ardından 165 dk boyunca bekletildi.
BULGULAR: Proinflamatuar sitokinler olan IL-1β ve TNFα doku seviyeleri FC6 grubunda IR grubuna gore anlamlı derecede düşüktü (P<0,05) FC6 ve FC3 gruplarının MDA ve MPO düzeyleri IR grubuna kıyasla düşük olup, FC6 grubundaki düşüş FC3 grubundaki düşüşten istatistiksel olarak daha fazlaydı (P<0,05). FC6 ve FC3 gruplarının her ikisinde de SOD ve CAT enzimleri ile indirgenmiş glutatyon seviyeleri IR grubuna kıyasla düşük olsa da FC3 ve FC6 grupları arasında anlamlı fark yoktu (P<0,05). Histopatolojik olarak FC3 ve FC6 gruplarının her ikisi de IR grubundan düşük, FC6 grubu ise FC3 grubundan daha düşük bir skorla evrelendi (P<0,05).
SONUÇ: İncir çekirdeği yağının oral kullanımı, olasılıkla antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sebebiyle, sıçanlarda akut mezenterik iskemi modeline bağlı gelişen iskemi reperfüzyon hasarındaki biyokimyasal ve histopatolojik bulguları tersine çevirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut Mezenterik İskemi, İskemi Reperfüzyon Hasarı, Ficus carica, Antioksidan
Corresponding Author: Cenk Orak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale