Assessment of demographic, clinical, and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-73537 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.73537  

Assessment of demographic, clinical, and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis

Sami Akbulut1, Zeynep Sener Bahce2, Tulin Oztas3, Serdar Gumus2, Nilgun Sogutcu4, Hamdi Sakarya2, Ali Fuat Kaan Gok5, Yusuf Yagmur2
1Department of Surgery, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
2Department of Surgery, Diyarbakir Education and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Diyarbakir Education and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
4Department of Pathology, Diyarbakir Education and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey
5Department of Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

AIM: To compare the clinical, biochemical, and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis (AAp).
METHODS: The demographic, biochemical, and histopathological data of 8206 patients who underwent appendectomy for AAp between January 2006 and March 2014 were retrospectively analyzed. Patients were compared in terms of the following characteristics: disruption by season (autumn vs winter vs spring vs summer), working days (weekdays vs weekends), histopathological findings (AAp vs normal appendix (NAp)), and histopathological subgroup (non-perforated AAp vs perforated AAp vs NAp).
RESULTS: Of the 8206 patients aged between 16 and 89 years, 4763 (58.0%) were male. Appendectomy distribution by season was as follows: autumn (n=1959; 23.9%), winter (n=2062; 25.1%), spring (n=2061; 25.1%), and summer (n=2124, 25.9%). NAp rates were higher in summer compared with those in other seasons. White blood cell (WBC) and neutrophil levels were significantly higher in autumn and winter compared with those in other seasons. In total, 6120 (74.6%) appendectomies occurred on weekdays and 2086 (25.4%) on weekends. WBC and neutrophil levels were significantly higher on weekends compared with those in weekdays. Appendectomy distribution by histopathological groups as follows: AAp (n=7414; 90.3%) and NAp (n=792; 9.7%). Appendectomy distribution by histopathological subgroups was as follows: non-perforated AAp (n=6966; 84.9%), perforated AAp (n=448; 5.5%), and NAp (n=792; 9.7%). WBC, neutrophil, and TBil levels in the non-perforated and perforated AAp groups were significantly higher than in the NAp group. While most of the patients with perforated AAp (62.1 %) and non-perforated AAp (59.6%) were males, most of the patients with NAp (58.1%) were females.
CONCLUSION: This study suggests that a relationship exists between demographic features, histopathological findings of appendectomy specimens, seasons, days of the week, and working days in patients undergoing appendectomy.

Keywords: Acute appendicitis, Seasonality of the appendicitis, Days of week variations in appendicitis, Working days variations in appendicitis, Negative appendectomy


Akut apandisit ön tanısı nedeniyle apendektomi yapılan hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi

Sami Akbulut1, Zeynep Sener Bahce2, Tulin Oztas3, Serdar Gumus2, Nilgun Sogutcu4, Hamdi Sakarya2, Ali Fuat Kaan Gok5, Yusuf Yagmur2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya
2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Diyarbakır
3Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Cerrahi Bölümü, Diyarbakır
4Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Diyarbakır
5İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Akut apandisit (AAp) ön tanaısıyla apendektomi yapılan hastaların klinik, biokimyasal ve histopatolojik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.
GEREÇ ve YÖNTEM: Ocak 2006 ve Mart 2014 tarihleri arasında AAp ön tanısıyla apandektomi yapılan 8206 hastanın demografik, biyokimyasal ve histopatolojik verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar aşağıdaki özellikler yönünden karşılaştırıldı: mevsimsel dağılım (sonbahar vs kış vs ilkbahar vs yaz), çalışma günlerine göre dağılım (hafta sonu vs hafta içi), histopatolojik bulgulara göre dağılım (AAp vs Apendiks vermiformis(NAp)) ve histopatolojik alt gruplara göre dağılım (non-perfore AAp vs perfore AAp vs NAp).
BULGULAR: Yaşları 16 ile 89 arasında değişen toplam 8206 hastanın 4763 (%58)’’ü erkekti. Sezonlara göre apendektomilerin dağılımı şöyleydi: sonbahar (n=1959; %23.9), kış (n=2062; %25.1), ilkbahar (n=2061; %25.1) ve yaz (n=2124; %25.9). NAp oranı yaz mevsiminde diğer mevsimlere göre daha yüksekti. WBC ve nötrofil sayısı sonbahar ve kış mevsimlerinde diğer mevsimlere göre anlamlı olarak daha yüksekti. Çalışma günlerine göre apendektomilerin dağılımı şöyleydi: hafta içi (n=6120; %74.6) ve hafta sonu (n=2086; %25.4). Hafta sonları WBC ve nötrofil seviyeleri hafta içi günlere göre anlamlı derecede yüksekti. Appendektomilerin histopatolojik gruplara göre dağılımı şöyleydi: AAp (n=7414; %90.3) and NAp (n=792; % 9.7). Appendektomilerin histopatolojik alt gruplara göre dağılımı şöyleydi: non-perfore AAp (n=6966; %84.9), perfore AAp (n=448; % 5.5) ve NAp (n=792; %9.7). Perfore ve perfore olmayan apandisit gruplarındaki WBC, nötrofil ve TBil düzeyleri NAp grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Perfore (% 62.1) ve perfore olmayan AAp (% 59.6) gruplarındaki hastaların çoğu erkeklerden oluşurken NAp (% 58.1) grubundaki hastaların çoğu kadındı. Apendektomi spesimenlerinin 197(%2.4)'sinde parazitik enfeksiyonlar, fibroz obliterasyon, malign veya benign tümör gibi nadir görülen histopatolojik bulgular tespit edildi.
SONUÇ: Bu çalışma AAp hastalarında demografik özellikler, histopatolojik bulgular, mevsimler, haftanın günleri ve çalışma günleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit, Apandisitin mevsimselliği, Apandisitte haftanın günlerine göre varyasyonlar, Apandisitte çalışma günlerine göre varyasyonlar, Negatif apendektomi
Corresponding Author: Sami Akbulut, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale