The protective role of probiotics in sepsis-induced rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 843-846 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.70440  

The protective role of probiotics in sepsis-induced rats

Mustafa Yılmaz1, Ali Onur Erdem2
1Department of Biochemistry, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın-Turkey

BACKGROUND: Probiotic ingestion is associated with an increase in intestinal flora of useful bacteria, which contributes to the known protective effects it has on the intestinal barrier and thereby reducing infection. The present study aims to investigate the protective effect of Lactobacillus rhamnosus gg (LGG) as an important probiotic with gastrointestinal barrier strengthening effect in sepsis.
METHODS: Our study was conducted in the Animal Experiments Laboratory after obtaining ethicalapproval to conduct this study.Twenty-four rats were randomly divided into threegroups and group 1 (control group n=8), group 2 (sepsis group, n=8), group 3 (sepsis + probiotic group, n=8) were planned as double-blind. LGG was used as a probiotic. For the sepsis model, E. coli (0111: B4) was injected intraperitoneally, and the rats were sacrificed 48 hours after treatment. Blood samples were collected from all animals before sacrification and sent to the biochemistry laboratory to evaluate oxidant and antioxidant parameters.
RESULTS: CRP values of Group 1 were significantly lower than Group 2, and CRP values of Group 3 were significantly lower. While total thiol levels of Group 2 were significantly lower than Group 1, total thiol levels of Group 3 were significantly higher than Group 2. There was no statistically significant difference between the groups for eNOS, GPX, PON1 and MDA levels.
CONCLUSION: Prophylactic use of probiotics, such as LGG to reduce bacterial translocation and strengthen the immune system, is an inexpensive and effective method of treatment, and we recommend the repetition of studies supported by prospective clinical trials.

Keywords: eNOS, MDA; probiotic; sepsis.


Sepsis oluşturulan sıçanlarda probiyotiklerin koruyucu rolü

Mustafa Yılmaz1, Ali Onur Erdem2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

AMAÇ: Oral alınan probiyotikler ile bağırsaklarda faydalı bakterilerin artırıldığı ve bu sayede bağırsakların enfeksiyonlar için koruyucu bariyer gücünün arttığı bilinmektedir. Bağırsak bariyer gücünün azalması ise oluşacak sepsiste tablonun kötüleşmesinde en önemli parametrelerden birisi olduğuna inanılmaktadır. Bağırsak bariyer gücünün artırılmasında birçok probiyotiğin etkili olduğu gösterilmiştir. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) bu konuda çalışılmış probiyotiklerden biridir. Bu çalışmanın amacı sepsis üzerine gastrointestinal bariyer güçlendirici etki için önemli bir probiyotik olan LGG’nin koruyucu etkisini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onayı alındıktan sonra hayvan deneyleri laboratuvarında yapıldı. Çalışmada ağırlıkları 250–300 gram arasında değişen 24 adet genç sağlıklı erkek Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar, deney öncesi tel kafeslerde, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık sirkadiyen ritimde ve sıcaklığı 20–25 °C’de tutuldu. Yirmi dört sıçan rastgele olarak üç gruba ayrıldı ve Grup 1 (kontrol grubu, n=8), Grup 2 (sepsis grubu, n=8), Grup 3 (sepsis + probiyotik grubu, n=8) olarak çift kör şeklinde planlandı. Probiyotik olarak LGG 1x10–7 CFU/gün kullanıldı. Sepsis modeli için E. coli’nin serotiplerinden (0111: B4) ekstrakte edilen lipopolisakarit, 15 mg/kg’lık bir dozda intraperitoneal olarak enjekte edildi ve sıçanlar işemden 48 saat sonra sakrifiye edildi. Sakrifikasyon öncesi tüm hayvanlardan kan örnekleri alındı ve bu örnekler biyokimya laboratuvarına oksidan ve antioksidan parametreler değerlendirilmek üzere gönderildi.
BULGULAR: Grup 1’in CRP değeri Grup 2’den, Grup 3’ün de CRP değerleri Grup 2’den anlamlı olarak düşük saptandı, Grup 2’nin total tiyol seviyeleri Grup 1’e göre anlamlı derecede düşük iken, Grup 3’ün total tiyol seviyeleri Grup 2’den anlamlı derecede yüksek saptandı. eNOS, GPX, PON1 ve MDA düzeyleri için ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
TARTIŞMA: Bakteriyel translokasyonu azaltmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için LGG gibi probiyotiklerin proflaktik olarak kullanımı, tedavi için ucuz ve etkili bir yöntemdir ve bu çalışmaların tekrarlanarak ileriye yönelik klinik çalışmalarla desteklenmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: eNOS, MDA; probiyotik; sepsis.


Mustafa Yılmaz, Ali Onur Erdem. The protective role of probiotics in sepsis-induced rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 843-846

Corresponding Author: Ali Onur Erdem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale