The Protective Role of Probiotics in Sepsis Induced Rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-70440 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.70440  

The Protective Role of Probiotics in Sepsis Induced Rats

Mustafa Yılmaz1, Ali Onur Erdem2
1Adnan Menderes University Medical Faculty Department of Biochemistry
2Adnan Menderes University Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Probiotic ingestion is associated with increase in intestinal flora of useful bacteria, this contributes to the known protective effects it has on the intestinal barrier and thereby reducing infection. The aim of this study is to investigate the protective effect of Lactobacillus rhamnosus gg (lgg) as an important probiotic with gastrointestinal barrier strengthening effect in sepsis.
Method: Our study was conducted in the Animal Experiments Laboratory after getting the approval.Twenty-four rats were randomly divided into 3 groups and group 1 (control group n = 8), group 2 (sepsis group, n = 8), group 3 (sepsis + probiotic group, n = 8) were planned as double-blind. LGG was used as probiotic. For the sepsis model, E. coli (0111: B4) was injected intraperitoneally and the rats were sacrificed 48 hours after treatment. Blood samples were collected from all animals before sacrification and sent to biochemistry laboratory for evaluation of oxidant and antioxidant parameters.
Findings: CRP values of Group 1 were significantly lower than Group 2 and CRP values of Group 3 were significantly lower. While total thiol levels of Group 2 were significantly lower than Group 1, total thiol levels of Group 3 were significantly higher than Group 2.There was no statistically significant difference between the groups for eNOS, GPX, PON1 and MDA levels.
Conclusion: Prophylactic use of probiotics such as LGG to reduce bacterial translocation and strengthen the immune system, it is an inexpensive and effective method of treatment and we recommend the repetition of studies supported by prospective clinical trials.

Keywords: Sepsis, probiotic, MDA, eNOS


Sepsis Oluşturulan Ratlarda Probiotiklerin Koruyucu Rolu

Mustafa Yılmaz1, Ali Onur Erdem2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Oral alınan probiyotikler ile barsaklarda faydalı bakterilerin artırıldığı ve bu sayede barsakların enfeksiyonlar için koruyucu bariyer gücünün arttığı bilinmektedir. Bağırsak bariyer gücünün azalması ise oluşacak sepsiste tablonun kötüleşmesinde en önemli parametrelerden birisi olduğuna inanılmaktadır. Barsak bariyer gücünün artırılmasında birçok probiyotiğin etkili olduğu gösterilmiştir. Lactobacillus rhamnosus gg (lgg) bu konuda çalışılmış probiyotiklerden biridir. Bu çalışmanın amacı sepsis üzerine gastrointestinal bariyer güçlendirici etki için önemli bir probiyotik olan LGG'nin koruyucu etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmamız Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onayı alındıktan sonra Hayvan deneyleri laboratuvarında yapılmıştır. Çalışmada ağırlıkları 250-300 gram arasında değişen 24 adet genç sağlıklı erkek Wistar-Albino rat kullanıldı. Ratlar, deney öncesi tel kafeslerde, 12 saat aydınlık 12 saat karanlık sirkadiyen ritimde ve sıcaklığı 20- 25 0C tutuldular.
Yirmidört rat rastgele olarak 3 gruba ayrıldı ve grup 1 (kontrol grubu n = 8), grup 2 (sepsis grubu, n = 8), grup 3 (sepsis + probiyotik grubu, n = 8) olarak çift kör şeklinde planlandı. Probiyotik olarak Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) 1x10-7 CFU/gün kullanıldı. Sepsis modeli için E. coli'nin serotiplerinden (0111: B4) ekstrakte edilen lipopolisakarit, 15 mg/kg'lık bir dozda intraperitoneal olarak enjekte edildi ve sıçanlar işemden 48 saat sonra sakrifiye edildi. Sakrifikasyon öncesi tüm hayvanlardan kan örnekleri alındı ve bu örnekler biyokimya laboratuarına oksidan ve antioksidan parametreler değerlendirilmek üzere gönderildi..
Bulgular: Grup 1'in CRP değeri Grup 2'den, Grup 3'ün de CRP değerleri Grup 2'den anlamlı olarak düşük saptandı, Grup 2'nin total tiyol seviyeleri Grup 1'e göre anlamlı derecede düşük iken, Grup 3'ün total tiyol seviyeleri Grup 2'den anlamlı derecede yüksek saptandı. eNOS, GPX, PON1 ve MDA düzeyleri için ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Tartışma: Bakteriyel translokasyonu azaltmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için LGG gibi probiyotiklerin proflaktik olarak kullanımı, tedavi için ucuz ve etkili bir yöntemdir ve bu çalışmaların tekrarlanarak prospektif klinik çalışmalarla desteklenmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Probiyotik, MDA, eNOS
Corresponding Author: Ali Onur Erdem, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale