The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-70423 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.70423  

The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects

Figen Türk1, Cansel Atinkaya2, gökhan yuncu3, yasin ekinci4, Barbaros Şahin5, Habip atalay6, HÜLYA AYBEK7, Ferda Bir8
1Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Education Hospital, Izmir, Turkey
2S.B.U. Sureyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Education Hospital
3Kent Hastanesi İzmir/Turkey
4Denizli State Hospital Thorasic Surgery Clinic Kınıklı/Denizli/ Turkey
5Pamukkale University Faculty of Medicine,Experimental Research Center Denizli
6Pamukkale University Faculty of Medicine Department of Anaesthesiology Denizli
7Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry Denizli
8Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Pathology Denizli

Backround: Our aim in this study was to compare the blood gas changes, the malondialdehyde and endogenous antioxidant glutathione levels in blood and lung tissues after ischemia/reperfusion, the histopathological damage in lung tissue in rats provided respiratory support with mechanical ventilation after translaryngeal intubation and tracheostom
Methods: Group 1 rats were provided mechanical ventilator support after translaryngeal intubation, group 2 mechanical ventilator support after tracheostomy, group 3 was the control group where rats were only anesthetized. Three groups were compared for blood gas changes,MDA,GSH,and histopathological changes.
Results: Blood gas evaluation showed more marked increase in pO2 values and decline in pCO2 values in group 2 than group 1 (p <0.05), and higher serum MDA levels in group 1 than group 2 (p<0.05). Tissue GSH levels in groups 1 and 2 were higher than the control group but this difference was not statistically significant (p>0.05). In terms of histopathological scoring, the damage score in group 1 was higher than in group 2 (p<0.05).
Conclusion: This is the first study to show tracheostomy to be more advantageous than translaryngeal intubation in terms of the blood gases, ischemia/reperfusion damage, and structural changes in the lung tissue.
Key Words: Ischemia/Reperfusion injury, tracheostomy, translaryngeal intubations, lung

Keywords: Ischemia/Reperfusion injury, tracheostomy, translaryngeal intubation, lung,


Trakeostomi ve translaringeal entübasyonun serbest oksijen radikalleri ve akciğer dokusu üzerine etkisi

Figen Türk1, Cansel Atinkaya2, gökhan yuncu3, yasin ekinci4, Barbaros Şahin5, Habip atalay6, HÜLYA AYBEK7, Ferda Bir8
1İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2S.B.Ü. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Kent Hastanesi İzmir
4Denizli devlet Hastanesi
5Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma Merkezi Denizli
6Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı Denizli
7Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı Denizli
8Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı Denizli

Amaç: Translarengeal entübasyon ve trakeostomi uygulandıktan sonra mekanik ventilatörle solunum desteği sağlanan ratlarda, oluşan kan gazı değişiklikleri, iskemi/reperfüzyon sonucu ortaya çıkan malondialdehit ve endojen antioksidan glutatyonun kan ve akciğer dokusundaki değerleri ile akciğer dokusunda meydana gelmiş histopatolojik hasarlanmaların karşılaştırılmasını amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Grup1; translarengeal entübasyon, grup 2; trakeostomi uygulandıktan sonra mekanik ventilatör desteği sağlanan, grup 3; ise yalnızca anestezi uygulanmış kontrol grubu ratlardan oluşmaktaydı. Meydana gelen kan gazı değişiklikleri, MDA ve GSH düzeyleri ile akciğer dokusunda oluşmuş histopatolojik değişikliklerin gruplararası karşılaştırılmaları yapıldı.
Bulgular: Grup 2’de, pO2 değerlerindeki artış ve pCO2 değerlerinde ki düşüşün grup 1’e göre daha yüksek olduğu (p<0.05), grup 1’deki serum MDA değerlerinin grup 2’ye göre daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Doku GSH değerleri ise her iki grupta da kontrol grubuna göre sayısal olarak yüksekti, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05) Histopatolojik incelemeler sonucu yapılan skorlama açısından ise grup 1’deki hasar skorunun grup 2’deki hasar skoruna göre daha fazla olduğu saptandı (p<0.05).
Sonuç: Kan gazı değişiklikleri ve ortaya çıkan iskemi/reperfüzyon hasarlanmasının serbest oksijen radikallere olan etkisi ile akciğer dokusunda oluşturduğu yapısal değişiklikler açısından trakeostominin translarengeal entübasyona göre daha avantajlı olduğu ilk kez bu deneysel çalışmayla ortaya konmuştur.
Anahtar sözcükler: İskemi/reperfüzyon hasarı, trakeostomi, translarenjial entübasyon, akciğer

Anahtar Kelimeler: İskemi/reperfüzyon hasarı, trakeostomi, translarenjiyal entübasyon, akciğer
Corresponding Author: Figen Türk, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale