The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-69195 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.69195  

The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation

Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar
Muş State Hospital Departmant of General Surgery

OBJECTIVE: The diagnosis and severity of acute appendicitis are still challenging despite all the improvements in diagnosis and treatment. This study aimed to evaluate the efficacy of CBC parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring severity.
MATERIALS AND METHODS: Data of 521 patients were reviewed retrospectively. Fifty-three patients with CBC results influenced by various reasons were excluded. Age, gender, length of stay, CBC parameters, and histopathological results were examined.
RESULTS: The study included 468 patients: 90 patients with a preliminary diagnosis of acute appendicitis, not undergoing surgery but receiving medical treatment (group I), 227 patients with non-complicated appendicitis (group II), and 151 patients with complicated appendicitis (group III). Of the patients, 279 were male (59.6%) and 189 were female (40.4%). The mean age was 33.37±13.05 years. Groups I and III had the lowest and highest WBC, neutrophil, and NLR, respectively. There was a statistically significant difference between the groups (p<0.05). The highest and lowest MPV values were in Groups II and III, respectively. There was no statistically significant difference between the groups (p>0.05).
CONCLUSION: Acute appendicitis is the most common cause of abdominal surgery. The CBC is a cost-effective and easily-accessible test with acceptable diagnostic accuracy. It provides fast results and can be used in the diagnosis of appendicitis. Neutrophil, WBC, and NLR are helpful and useful parameters for physical examination and other diagnostic methods in diagnosing acute appendicitis and measuring severity. However, the use of MPV is not recommended as it has a low diagnostic rate and contradictory results.

Keywords: acute appendicitis, leukocyte, neutrophil, NLR, MPV, severity of appendicitis


Akut apandisit tanısını koymada ve ciddiyetini belirlemede hemogram parametre değerlerinin rolü

Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar
Muş Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Birimi

AMAÇ: Tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen akut apandisitin tanısının ve ciddiyetinin değerlendirilmesi halen zor olabilmektedir. Bu çalışmada, I.basamak sağlık kuruluşlarında dahil rahatça ulaşılabilen ve hızlıca sonuçlanan hemogram parametrelerinin akut apandisitin tanısı ve hastalığın ciddiyetini ortaya koymadaki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ ve YÖNTEM: 521 hasta retrospektif incelendi. Çeşitli sebeplerle hemogram sonucunu etkileyen 53 hasta çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, hastanede yatış süresi, hemogram alt parametreleri ve histopatolojik sonuçları incelendi.
BULGULAR: Çalışmada 468 hasta incelendi. Hastaların 279’u erkek %59.6, 189’u kadın %40.4 olup tüm hastaların yaş ortalaması 33.37±13.05 yıl idi. Akut apandisit ön tanısıyla ameliyat yapılmayıp medikal tedavi uygulanan 90 hasta (grup I), akut apandisit tanısı alan nonkomplike 227 apandisit (grup II), komplike apandisit 151 (grup III) olarak 3 grup halinde incelendi. WBC, nötrofil, NLR değerleri en az grup I de, en fazla grup III te görüldü. Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). MPV değerleri en fazla grup II de en az grup III de görüldü. Gruplar arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut apandisit karnın en sık görülen cerrahi hastalığıdır. Hemogram hemen tüm sağlık kuruluşlarında kolay ulaşabilen, hızlı sonuçlanan, maliyet etkin ve kabul edilebilir düzeylerde tanısal etkinliği olan hastalığın tanısında kullanılabilen bir testtir. Hemogram parametrelerinden WBC, nötrofil, NLR akut apandisit tanısı koymada ve şiddetini belirlemede fiziki muayene ve diğer tanı yöntemlerine yardımcı ve kullanışlı değişkenlerdir. Ancak MPV değerinin düşük tanısal oranları ve çelişkili sonuçları nedeniyle kullanımını önermiyoruz.

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, lökosit, nötrofil, NLR, MPV, apandisitin ciddiyeti
Corresponding Author: Rıfat Peksöz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale