The Efficacy of Hemogram Parameters in the Differential Diagnosis of Renal Colic and Acute Appendicitis in the Emergency Department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-69091 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.69091  

The Efficacy of Hemogram Parameters in the Differential Diagnosis of Renal Colic and Acute Appendicitis in the Emergency Department

Ahmet Sönmez1, Akkan Avci1, Gökben Sönmez1, Muge Gulen1, Selen Acehan1, Begüm Şeyda Avci2, Adnan Kuvvetli3, Salim Satar1
1Health Science University, Adana City Research And Training Hospital, Department Of Emergency Medicine, Adana, Turkey
2Health Science University, Adana City Research And Training Hospital, Department Of Internal Medicine, Adana, Turkey
3Health Science University, Adana City Research And Training Hospital, Department Of General Surgery, Adana, Turkey

Introduction: To investigate the efficacy of WBC, PLR and NLR for use in the differential diagnosis of acute appendicitis and renal colic in the emergency department.
Material Method: This study was conducted after consent was received from the Cukurova University Medicine Faculty Noninvasive Clinical Research Ethics Committee. A total of 440 patients for whom file data could be accessed in the hospital automation and archive system who were admitted to the hospital with abdominal pain were included in the study.
Results: Of the 440 patients included in the study, 59.5% were male and 40.5% were female. The average age of the patients was 37.74±13.39 years. According to the pathological diagnosis, 207 patients were diagnosed with acute appendicitis. When the efficacy of differential diagnosis using hematological parameters was examined with ROC analysis, the neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) value had the strongest predictive ability (AUC, 0.716, SS = 0.024, 95% GA 0.668 - 0.764). After NLR, the platelet/lymphocyte ratio (PLR) value was the second best in terms of predictive ability for differential diagnosis (AUC, 0.608 SS=0.027, 95%, GA 0.555 - 0.661).
Conclusion: Patients with acute appendicitis and renal colic often present to the emergency department with abdominal pain. While patients with acute appendicitis are usually treated with surgical methods, medical treatment is used for renal colic in the acute period. The differential diagnosis of these two patient groups is important. We believe that the PLR and NLR values can be used when an exact differential diagnosis cannot be made.

Keywords: Acute appendicitis, Renal colic, PLR, NLR.


Acil Serviste Akut Apandisit ile Renal Kolik Ayırıcı Tanısında Hemogram Parametrelerinin Etkinliği

Ahmet Sönmez1, Akkan Avci1, Gökben Sönmez1, Muge Gulen1, Selen Acehan1, Begüm Şeyda Avci2, Adnan Kuvvetli3, Salim Satar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Adana, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye

Amaç: Acil serviste akut apandisit ile renal kolik’in ayırıcı tanısında WBC, PLR ve NLR değerlerinin etkinliğini araştırmaktır.
Materyel metot: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu‘nun onayı alındıktan sonra başlandı. Hastane otomasyon ve arşiv sisteminde dosya verilerine tam olarak ulaşılan toplam 440 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 440 hastanın % 59,5‘i erkek (n=262), % 40,5‘i (n=202) ise kadındı. Hastaların yaş ortalaması 37,74±13,39/yıl idi. Hastaların patolojik tanısına göre, 207 hastanın akut apandisitle uyumlu olduğu tespit edildi. Hematolojik parametrelerin ayırıcı tanıda kullanım etkinliği ROC analizi ile incelendiğinde en güçlü tahmin etme özelliğine Nötrofil/Lenfosit Oranının (NLR) sahip olduğu saptandı (AUC, 0,716, SS=0,024, % 95 GA 0.668-0.764). NLR‘den sonra ikinci sırada Platelet/Lenfosit Oranının (PLR) ayırıcı tanıda güçlü tahmin edici olduğu saptandı (AUC, 0,608, SS=0,027, % 95 GA 0.555-0.661).
Sonuç: Akut apandisit ve renal kolik akut abdominal ağrı ile acil servise sıklıkla başvurmaktadır. Akut apandisitli hastalar cerrahi yöntemler ile tedavi edilirken, renal kolikli hastalarda akut dönemde medikal tedavi uygulanmaktadır. Bu iki hasta grubunun ayırıcı tanısının net olarak yapılması önem arz etmektedir. PLR ve NLR değerlerinin ayırıcı tanının net olarak yapılamadığı durumlarda kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Renal kolik, PLR, NLR.
Corresponding Author: Akkan Avci, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale