External validation of the AppendistatTM score and comparison with CRP levels for the prediction of complicated appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-68246 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.68246  

External validation of the AppendistatTM score and comparison with CRP levels for the prediction of complicated appendicitis

birkan birben1, Bedriye Müge Sönmez2, SADETTİN ER1, sabri Özden1, Murat Tuğra KÖSA2, mesut tez3
1Department of Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Emergency medicine, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Surgery, Ankara Trainig and Research Hospital, Ankara, Turkey

Background: In acute appendicitis, the treatment approach may vary depending on the age and comorbidities of the patient and whether the appendix is complicated. In this study, we validated the appendistatTM score including the logistic regression model of complicated appendicitis and compared the efficacy of this scoring with C-reactive protein in predicting complicated appendicitis.
Material and methods: Demographic characteristics, pathology, and laboratory results of patients who underwent appendectomy for acute appendicitis were retrospectively screened, those over 18 years of age were included in the study. The appendistatTM scores including the logistic regression model of complicated appendicitis were obtained.
Results: Complicated appendicitis was present in 13 (10.1%) patients and non-complicated appendicitis in 116 (89.9%). Two (15.4%) of the complicated appendicitis cases were female and 11 (84.6%) were male. The mean age of complicated appendicitis cases was 44 (20-77) years and their median value of C-reactive protein was 41.00 mg/L. In the ROC curve analysis, the cut-off value for C-reactive protein was found as 23.5 mg/L, and that of the appendistatTM as 9.6. The area under the curve values of the appendistatTM score and C-reactive protein were 0.787 and 0.750, respectively.
Conclusion: AppendistatTM is a successful scoring system that contains appropriate parameters. However, C-reactive protein detecting or excluding complicated appendicitis at a similar rate to AppendistatTM suggests that the latter does not have a significant advantage in clinical practice.

Keywords: AppendistatTM score, acute appendicitis, complicated appendicitis,, C-reactive protein


AppendistatTM skorunun validasyonu ve komplike apandisitleri ön görmede CRP düzeyleriyle karşılaştırılması

birkan birben1, Bedriye Müge Sönmez2, SADETTİN ER1, sabri Özden1, Murat Tuğra KÖSA2, mesut tez3
1Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Akut apandisitlerde hastanın yaşı, komorbiditesi, ve apendiksin komplike olup olmamasına göre hastaya uygulanacak tedavi yaklaşımı değişebilir. Biz çalışmamızda komplike apandisit logistik regresyon modelini içeren appendistatTM skorunun validasyonunu yapıp aynı zamanda appendistatTM skoru ile c-reaktif protein’in komplike apendisitleri ön görmedeki etkinliğini karşılaştırdık.
Gereç ve Yöntem: Akut apandisit nedeniyle hastanemizde apendektomi yapılan hastaların demografik özellikleri, patoloji ve laboratuar sonuçları retrospektif olarak tarandı. 18 yaş üzeri apendektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Komplike apandisit logistik regresyon modelini içeren AppendistatTM skoru kullanıldı.
Bulgular: 13(%10.1) hastada komplike ve 116(%89.9) hastada non-komplike apandisit izlendi. Komplike apandisitlerin 2(%15.4)’si bayan 11(%84.6)’i erkekti. Komplike apandisitlerin yaş ortalaması 44(20-77) yıl ve c-reaktif protein’in median değeri 41.00mg/L idi. ROC curve analizinde c-reaktif protein için cut-off değer 23.5mg/L olarak bulundu. AppendistatTM skoru için cut-off değeri 9.6 olarak bulundu. AppendistatTM skoru ve c-reaktif protein’in area under the curve’ü sırasıyla 0.787/0.750 idi.
Sonuş: AppendistatTM skoru doğru parametreleri içeren başarılı bir skorlama sistemidir. C-reaktif protein parametresinin de komplike apandisitleri benzer oranda belirleyebilmesi ya da dışlayabilmesi göz önüne alındığında; klinik uygulamada bu skorlama sisteminin belirgin üstünlüğü olmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: AppendistatTM skoru, Akut apandisit, Komplike apandisit, C-reaktif protein
Corresponding Author: birkan birben, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale