Evaluation of The Characteristics of Pediatric Fractures During the COVID-19 Pandemic Lockdown Period [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-67681 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.67681  

Evaluation of The Characteristics of Pediatric Fractures During the COVID-19 Pandemic Lockdown Period

Alper Köksal1, Yalkin Çamurcu2, Ferdi Dırvar1, Furkan Yapıcı2, Hakan Akgün1, Ozan Kaya1
1University of Health Sciences, Baltalimani Bone Diseases Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul, TURKEY
2Erzincan Binali Yildirim University Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Erzincan, TURKEY

Purpose: The purpose of this study is to investigate the effects of implemented social isolation measures on the characteristics of pediatric fractures during the lockdown period due to the COVID-19 pandemic.
Patients and Methods: Patients who were admitted at our center between two time periods: April 3, 2019–May 31, 2019 (no lockdown period) and April 3, 2020–May 31,2020 (lockdown period) were included to the study. Group 1 comprised 743 patients who were treated during no lockdown period, whereas Group 2 comprised 615 patients who were treated during lockdown period. Patients’ medical records as well as radiographs were reviewed through our hospital’s computer database. Additionally, we recorded patients’ age, gender, definite diagnosis, anatomic location of the trauma, type of trauma (fracture, dislocation, tendon injury, ligament injury, fracture dislocation, open fracture, etc.), type of pediatric fracture (displaced fracture, torus fracture, epiphyseal fracture, pathological fracture, etc.), and treatment method (non-operative/operative).
Results: The mean age of the patients was significantly lower in Group 2 (p < 0.001). There were significant differences between the groups in terms of anatomic locations of the traumas (p <0.001). The types of the traumas, pediatric traumas, and treatment were significantly different between the groups (p < 0.001, p < 0.001, and p < 0.001, respectively). The frequency of operative treatment was significantly higher in Group 2 (p < 0.001).
Conclusion: Our results demonstrated significant differences in patients’ demographics as well as fracture characteristics during COVID-19 pandemic.

Keywords: Pediatric fractures, demographics, pandemic, lockdown


COVID-19 Pandemisi Karantina Döneminde Pediatrik Kırıkların Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Alper Köksal1, Yalkin Çamurcu2, Ferdi Dırvar1, Furkan Yapıcı2, Hakan Akgün1, Ozan Kaya1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Erzincan Binali Yildirim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Erzincan, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, uygulanan sosyal izolasyon önlemlerinin COVID-19 pandemisine bağlı karantina döneminde pediatrik kırıkların özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Merkezimize 3 Nisan 2019–31 Mayıs 2019 (karantina olmayan dönem) ve 3 Nisan 2020–31 Mayıs 2020 (karantina dönemi) olmak üzere iki dönem arasında başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Grup 1, karantina olmayan dönemde tedavi edilen 743 hastadan oluşurken, Grup 2, karantina döneminde tedavi edilen 615 hastadan oluşuyordu. Hastaların tıbbi kayıtları ve radyografileri hastanemizin bilgisayar veri tabanı üzerinden gözden geçirildi. Ek olarak, hastaların yaşı, cinsiyeti, kesin tanı, travmanın anatomik yeri, travma tipi (kırık, çıkık, tendon yaralanması, bağ yaralanması, kırıklı çıkık, açık kırık vb.), pediatrik kırık tipi (deplase kırık, torus kırığı, epifiz kırığı, patolojik kırık, vb.) ve tedavi yöntemi (konservatif/cerrahi) kaydedildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı Grup 2'de anlamlı olarak daha düşüktü (p < 0.001). Gruplar arasında travmaların anatomik lokalizasyonu açısından anlamlı farklılıklar vardı (p<0.001). Travma tipleri, pediatrik travma ve tedavi gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı (sırasıyla p < 0.001, p < 0.001, ve p < 0.001). Cerrahi tedavi sıklığı Grup 2'de anlamlı olarak daha yüksekti (p < 0.001).
Sonuç: Sonuçlarımız, covid-19 pandemisi sırasında hasta demografisinde ve kırık özelliklerinde önemli farklılıklar göstermiştir

Anahtar Kelimeler: Pediatrik kırıklar, demografik, pandemi, karantina
Corresponding Author: Alper Köksal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale