Sedoanalgesia modality during laser photocoagulation for retinopathy of prematurity: Intraoperative complications and early postoperative follow-up [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 754-759 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.62378  

Sedoanalgesia modality during laser photocoagulation for retinopathy of prematurity: Intraoperative complications and early postoperative follow-up

Sedat Saylan1, Ali Akdoğan1, Şebnem Kader2, Ersagun Tuğcugil1, Ahmet Beşir1, Mehmet Kola3, Yakup Aslan2
1Department of Anesthesiology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Turkey
2Department of Neonatology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Turkey
3Department of Ophtalmology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon-Turkey

BACKGROUND: Laser photocoagulation (LPC) is a surgical procedure used in the treatment of premature retinopathy that may cause retinal detachment and blindness if not diagnosed and treated early. The anesthesia method used in LPC varies from sedoanalgesia to general anesthesia and airway management varies from spontaneous ventilation to endotracheal intubation. In this study, we aimed to evaluate the effectiveness of sedoanalgesia applications and this anesthesia procedure concerning intraoperative and postoperative complications by avoiding intubation and mechanical ventilation in premature infants with a fragile population.
METHODS: This retrospective study included 89 patients who underwent laser photocoagulation under anesthesia for premature retinopathy. Patients’ demographic characteristics, preoperative risk factors, anesthesia technique, especially airway management, changes in ventilation status during surgery, intraoperative complications, postoperative complications, and intensive care follow-up, were recorded and analyzed statistically.
RESULTS: Two of the 89 patients who underwent laser photocoagulation were excluded from this study because they were followed up intubated. The number of patients who received mask ventilation due to intraoperative complications was 12 (13.8%). The mean operation time was 36.2±10.1 minutes. In 86.2% (n=75) of the patients, the surgical procedure was completed with sedoanalgesia while maintaining spontaneous ventilation.
CONCLUSION: Sedoanalgesia application during the surgical intervention of patients with Retinopathy of Prematurity (ROP) requiring early diagnosis and emergency treatment will minimize intraoperative and postoperative complications. We believe that sedoanalgesia as an anesthetic method can be applied as an effective alternative method while preserving spontaneous ventilation.

Keywords: Laser photocoagulation, retinopathy of prematurity; sedoanalgesia.


Prematüre retinopatisinde lazer fotokoagülasyon sırasında sedoanaljezi yöntemi: İntraoperatif komplikasyonlar ve erken postoperatif takip

Sedat Saylan1, Ali Akdoğan1, Şebnem Kader2, Ersagun Tuğcugil1, Ahmet Beşir1, Mehmet Kola3, Yakup Aslan2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

AMAÇ: Erken teşhis ve tedavi edilmezse retinal dekolmana ve körlüğe neden olabilen prematüre retinopatisinin (PR) tedavisinde uygulanan laser fotokoagülasyon tedavisi (LFT) cerrahi bir prosedürdür. LFT’de uygulanan anestezi yöntemi sedo-analjeziden genel anesteziye, havayolu yönetimi spontan ventilasyondan endotrakeal entübasyona kadar değişkenlik göstermektedir. Bu çalışma ile kırılgan popülasyon olan prematüre bebeklerde entübasyon ve mekanik ventilasyondan kaçınarak sedoanaljezi uygulamalarımızın etkinliğini, bu anestezi yöntemini intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar açısından değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışma, PR nedeniyle anestezi altında lazer fotokoagülasyon uygulanmış 89 olguyu içermektedir. Hastaların demografik özellikleri, preoperatif risk faktörleri, anestezi tekniği, özellikle havayolu yönetimi, cerrahi süresince ventilasyon durumundaki değişiklikler, intraoperatif komplikasyonlar, postoperatif komplikasyonlar, yoğun bakım takip süreci kayedildi ve istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Lazer fotokoagülasyon uygulanan 89 hastadan ikisi entübe halde takip edildiği için çalışma dışı bırakıldı. İntraoperatif komplikasyon gelişmesi sonucu maske ventilasyon uygulanan hasta sayısı 12 (%13.8) idi. Ortalama operasyon süresi 36.2±10.1 dakika idi. Hastaların %86.2’sinde (n=75) cerrahi işlem spontan ventilasyon korunarak sedoanaljezi ile tamamlanandı.
TARTIŞMA: Erken tanı ve acil tedavi gerektiren PR hastalarının cerrahi müdahalesi sırasında sedoanaljezi uygulaması intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları azaltabilir. Anestezi yöntemi olarak sedoanaljezi yaklaşımının spontan ventilasyonu koruyarak etkili bir alternatif yöntem olarak uygulanabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Lazer fotokoagülasyon, prematüre retinopatisi; sedoanaljezi.


Sedat Saylan, Ali Akdoğan, Şebnem Kader, Ersagun Tuğcugil, Ahmet Beşir, Mehmet Kola, Yakup Aslan. Sedoanalgesia modality during laser photocoagulation for retinopathy of prematurity: Intraoperative complications and early postoperative follow-up. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 754-759

Corresponding Author: Sedat Saylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale