Comparison of the C-MAC D-Blade Videolaryngoscope and Direct Laryngoscope in Pediatric Patients: Randomized Controlled Trial [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-58455 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.58455  

Comparison of the C-MAC D-Blade Videolaryngoscope and Direct Laryngoscope in Pediatric Patients: Randomized Controlled Trial

Konul Hajiyeva1, Özlem Selvi Can2, Volkan Baytaş2, CIGDEM YILDIRIM GUCLU2
1Department Of Anesthesiology And Icu; Memorial Hospital Ankara, Turkey
2Ankara University Medical Faculty Department Of Anesthesiology And Icu; Ankara, Turkey

Background Endotracheal intubation is a key skill for clinicians and may be difficult in some patients due to various reasons. Nowadays various kinds of videolaryngoscopes available and usually used as a rescue device when direct laryngoscopy failed. Pediatric airway has some differences when compared with adults and may be challenging. The aim of this study was to compare and evaluate C Mac D-Blade and commonly used Macintosh laryngoscope in pediatric patients.
Methods In total 56 pediatric patients, 5-10 years old (10-40 kgs) who had undergone elective surgery and need endotracheal intubation were included in study after ethic board approval and informed consent from parents. They were randomized in equal two groups for laryngoscopy and intubation by either with Macintosh laryngoscope or C Mac D-Blade videolaryngoscope. Glottic view, number of attempts, intubation time, any complications and hemodynamic variables were recorded. A value of p < 0.05 was considered significant.
Results In pediatric patients with unanticipated difficult airway the mean intubation time was significantly shorter with C Mac D-Blade (21±9 and 41±7 seconds, respectively (p<0.001). The results of the two groups were similar in terms of the remaining parameters.
Conclusion C Mac D-Blade videolaryngoscope shortened intubation time about 2 times when compared to Macintosh blade C Mac D-Blade videolaryngoscope, Videolaryngoscopes may be a good alternative for routine intubation, education and a rescue device for difficult intubation.

Keywords: Endotracheal intubation, Pediatrics, Videolaryngoscopy.


Pediatrik Hastalarda C-MAC D-Blade Videolaringoskop ve Direkt Laringoskopinin karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma

Konul Hajiyeva1, Özlem Selvi Can2, Volkan Baytaş2, CIGDEM YILDIRIM GUCLU2
1Memorial Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Departmanı; Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı; Ankara, Türkiye

Amaç Endotrakeal entübasyon klinisyenler için önemli bir beceridir ve bazı hastalarda çeşitli nedenlerden dolayı zor olabilir. Günümüzde çeşitli tiplerde videolaringoskoplar mevcuttur ve genellikle direkt laringoskopi başarısız olduğunda kurtarma cihazı olarak kullanılmaktadır. Pediatrik hava yolunun; yetişkinlerle karşılaştırıldığında bazı farklılıkları vardır ve bunlar zorlayıcı olabilir. Bu çalışmanın amacı pediyatrik hastalarda C Mac D-Blade ve yaygın olarak kullanılan Macintosh laringoskopu karşılaştırmak ve değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem Etik kurul onayı ve ebeveynlerden bilgilendirilmiş onam sonrası, elektif cerrahi geçirecek ve endotrakeal entübasyon gereksinimi olan 5-10 yaş arası (10-40 kg) toplam 56 pediatrik hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar Macintosh laringoskop veya C Mac D-Blade videolaringoskop ile laringoskopi ve entübasyon için eşit iki gruba randomize edildi. Glottik görünüm, girişim sayısı, entübasyon süresi, herhangi bir komplikasyon ve hemodinamik veriler kaydedildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular Zor hava yolu beklenmeyen pediyatrik hastalarda; ortalama entübasyon süresi C Mac D-Blade ile anlamlı olarak daha kısaydı (21 ± 9 ve 41 ± 7 saniye, sırasıyla) (p <0.001). İki grubun sonuçları geri kalan parametreler açısından benzerdi.
Sonuç C Mac D-Blade videolaringoskop, güvenli bir şekilde ve benzer bir başarı oranı ile Macintosh blade'e kıyasla entübasyon süresini yaklaşık 2 kat kısalttı. Videolaringoskoplar rutin entübasyon, eğitim ve zor entübasyon için bir kurtarma cihazı için iyi bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Endotrakeal entübasyon, Pediatrik hasta, Videolaringoskopi.
Corresponding Author: Özlem Selvi Can, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale