Comparison of two surgical methods in the treatment of intraarticular distal radius fractures: volar locking plate and K-wire augmented bridging external fixator [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-56345 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.56345  

Comparison of two surgical methods in the treatment of intraarticular distal radius fractures: volar locking plate and K-wire augmented bridging external fixator

Kerim Öner, Ahmet Emre Paksoy, Serhat DURUSOY
1.yozgat Bozok University Faculty Of Medicine, Department Of Orthopedics And Traumatology, Yozgat-turkey

BACKGROUND
In this study, we aimed to compare the radiological, clinical and functional results of volar radius locking plate and K-wire augmented bridging external fixator (BEF) treatments that applied in intra-articular distal radius fractures.
METHODS
Between May 2016 and January 2019, 162 patients who met the inclusion criteria of 23-C2 and 23-C3 according to the AO / OTA classification who operated in our clinic were evaluated retrospectively. 78 patients (37 males, 41 females, mean age 49.92) were fixated with K wire augmented bridging external fixator (BEF) and 84 patients (41 males, 43 females, mean age 46.81) were fixated with Volar locking plate (VLP). Demographic (age, gender, type of trauma, follow-up time), radiological (radial inclination, radial height, volar tilt, fracture healing time), clinical and functional (range of motion, grip strenght, Quick Dash, Green O'Brien and Mayo scores) data of the patient groups were recorded and compared statistically.
RESULTS
There was no significant difference between the patient groups in terms of functional scoring systems. Radiologically, radial inclination and radial length were significantly better in the volar plate group. In terms of joint range of motion, flexion, extension, pronation, and supination movements were significantly better in the VLP group. Sudek atrophy incidence and loss of grip strength were higher in BEF group. Mean time of union was significantly shorter in the BEF group.
CONCLUSION
Successful results can be obtained in both treatment methods. However, VLP treatment provides better joint range of motion and lower complication rates compared to BEF treatment.

Keywords: Volar locking plate, bridging external fixator, distal radius fracture, functional result.


Eklem içi distal radius kırıklarının tedavisinde iki cerrahi yöntemin karşılaştırılması: volar kilitli plaklama ve K- teli ile güçlendirilmiş köprü eksternal fiksatör.

Kerim Öner, Ahmet Emre Paksoy, Serhat DURUSOY
Yozgat Bozok Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇ Ortopedi̇ Ve Travmatoloji̇ Ana Bi̇li̇m Dalı, Yozgat

AMAÇ
Biz bu çalışmamızda eklem içi distal radius kırıklarında uygulanan volar radius kilitli plak ve K teli ile güçlendirilmiş köprü eksternal fiksatör (BEF) tedavilerinin radyolojik, klinik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
HASTALAR VE YÖNTEM
Mayıs 2016 ve Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen AO/OTA sınıflamasına göre 23-C2 ve 23-C3 tipi kırığı olup dahil edilme kriterlerini sağlayan 162 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 78 (37 erkek, 41 kadın, ortalama yaş 49,92)’ne K teli ile güçlendirilmiş köprü eksternal fiksatör (BEF), 84 (41 erkek, 43 kadın, ortalama yaş 46,81)’ne ise volar kilitli plak (VLP) ile tespit uygulanmıştır. Hasta gruplarının demografik (yaş,cinsiyet, travma şekli, takip süresi) radyolojik (radial inklinasyon, radial yükseklik, volar tilt, kaynama zamanı) klinik ve fonksiyonel (eklem hareket açıklıkları, kavrama kuvveti, QuickDash, GreenO’Brien ve Mayo skorlamaları ) verileri kaydedilerek istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR
Hasta grupları arasında fonksiyonel skorlama sistemleri açısından anlamlı farklılık bulunamadı. Radyolojik olarak radial inklinasyon ve radial uzunluk volar plak grubunda anlamlı olarak daha iyiydi. Eklem hareket açıklıkları açısından fleksiyon, ekstansiyon, pronasyon, supinasyon hareketleri VLP grubunda anlamlı olarak daha iyiydi. BEF grubunda Sudek atrofisi görülme oranı ve sıkma kuvveti kaybı daha fazlaydı. Ortalama kaynama süresi ise BEF grubunda anlamlı olarak daha kısaydı.
SONUÇ
Her iki tedavi yönteminde de başarılı sonuçlar alınabilir. Ancak VLP tedavisi BEF tedavisine göre daha iyi eklem hareket açıklığı sağlamaktadır ve komplikasyon oranları daha azdır.

Anahtar Kelimeler: Volar kilitli plak, köprü eksternal fiksatör, distal Radius kırığı, fonksiyonel sonuçlar.
Corresponding Author: Kerim Öner, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale