Ameliorating Effects of Adalimumab on Rabbits with Experimental Cerebral Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-52504 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.52504  

Ameliorating Effects of Adalimumab on Rabbits with Experimental Cerebral Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage

Gökhan Toğuşlu1, Mehmet Fatih Erdi2, DENSEL ARAÇ2, Fatih Keskin2, Ibrahim KILINC3, Gokhan Cuce4
1Department of Neurosurgery, Kadirli State Hospital, Osmaniye, Turkey
2Department of Neurosurgery, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
3Department of Biochemistry, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
4Department of Histology and Embryology, Meram Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Background: Adalimumab (ADA), a new-generation recombinant human monoclonal antibody for tumor necrosis factor α (TNFα) has strong anti-inflammatory effects. The role of enhanced inflammation is well established for the development and progression of cerebral vasospasm. Investigated in the present study is the probable ameliorating and neuroprotective effects of ADA in rabbits using a cerebral vasospasm model with biochemical and histopathological methods.
Materials and Methods: Thirty male New-Zealand white rabbits were randomly divided into control, subarachnoid hemorrhage (SAH) only and SAH plus ADA treatment groups. SAH was established single cisterna magna autologous arterial blood injection. ADA treatment was started just after intracisternal blood injection and continued for 72 hours once a day. The animals were sacrificed 72 hours after the induction of SAH, serum and brainstem tissue obtained for investigations.
Results: Brainstem tissue and plasma levels of Tumor necrosis factor alpha and Interleukin-1β, brainstem tissue Matrix metalloproteinase-9 levels were increased after SAH and were partly decreased after treatment. Plasma levels of Brain-derived neurotrophic factor were decreased after SAH and partly restored after treatment. ADA treatment significantly increased the mean cross-sectional area of the vasospastic basilar arteries, reduced the basilar artery wall thickness and also ameliorates enhanced endothelial apoptosis.
Conclusion: Results demonstrate that ADA is an effective neuroprotective agent for ameliorating cerebral vasospasm in experimental rabbit vasospasm.

Keywords: Adalimumab, cytokine, inflammation, neuroprotection, cerebral vasospasm, subarachnoid hemorrhage, rabbit


Adalimumab’ın Tavşanlarda Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Oluşan Serebral Vazospasm Üzerine İyileştirici Etkileri

Gökhan Toğuşlu1, Mehmet Fatih Erdi2, DENSEL ARAÇ2, Fatih Keskin2, Ibrahim KILINC3, Gokhan Cuce4
1beyin cerrahisi kliniği, Kadirli Devlet Hastanesi, Osmaniye, Türkiye
2NECMMETİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ,NÖROŞİRURJİ A.D.,KONYA/TÜRKİYE
3NECMMETİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ,TIBBİ BİOKİMYA A.D.,KONYA/TÜRKİYE
4NECMMETİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ,HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D.,KONYA/TÜRKİYE

Giriş: Tümör nekroz faktörü a (TNFa) için yeni nesil bir rekombinant insan monoklonal antikoru olan Adalimumab (ADA), güçlü anti-enflamatuar etkilere sahiptir. Serebral vazospazmın gelişimi ve ilerlemesi için artmış inflamasyonun rolü detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu çalışmada, tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan serebral vazospasm modelinde ADA'nın biyokimyasal ve histopatolojik yöntemlerle muhtemel hafifletici ve nöroprotektif etkileri araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Otuz adet erkek Yeni Zelanda beyaz tavşanı rastgele kontrol, sadece subaraknoid kanama (SAH) ve SAH artı ADA tedavi gruplarına ayrıldı. SAH, tek sisterna magna otolog arteriyel kan enjeksiyonu ile oluşturuldu. ADA tedavisine intrasisternal kan enjeksiyonundan hemen sonra başlandı ve günde 72 saat devam edildi. Araştırmalar için elde edilen SAH, serum ve beyin sapı dokusunun uyarılmasından 72 saat sonra hayvanlar öldürüldü. SAK oluşumundan 72 saat sonra araştırma için serum ve beyin sapı doku örnekleri alındıktan sonra hayvanlar sakrifiye edildi.
Bulgular: Beyin sapı dokusu ve plasma Tümör nekroz faktörü alfa ve İnterlökin-1β, beyin sapı dokusu Matrix metaloproteinaz-9 seviyeleri SAH sonrasında artmış ve tedaviden sonra kısmen azalmıştır. Beyin kaynaklı nörotrofik faktörün plazma seviyeleri SAH sonrasında azaldı ve tedaviden sonra kısmen restore edildi. ADA tedavisi, vazospastik baziler arterlerin orta kesit alanını önemli ölçüde arttırdı, baziler arter duvarı kalınlığını düşürdü ve ayrıca endotelyal apoptozisi düzeltti.
Sonuç: Sonuçlar ADA'nın deneysel tavşan vazospazmında; serebral vazospazmı iyileştirmede etkili bir nöroprotektif ajan olduğunu göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Adalimumab, sitokin, enflamasyon, nöroproteksiyon, serebral vazospasm, subaraknoid kanama, tavşan
Corresponding Author: DENSEL ARAÇ, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale