Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case-control study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 705-712 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.52368  

Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case-control study

Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koç, Adem Tuncer, Sezai Yılmaz
Department of Surgery and Liver Transplant Institute and, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: This study aims to compare liver transplant and non-liver transplant patients who underwent appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis.
METHODS: Demographic and clinicopathological features of 13 liver transplant recipients (transplant group) who underwent posttransplant appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis were compared with the features of 52 non-liver transplant patients (non-transplant group). They underwent appendectomy with a presumed diagnosis of acute appendicitis during the same time period. The transplant group was matched at random in a 1: 4 ratio with the non- transplant group. While the continuous variables were compared using the Mann Whitney-U test, categorical variables were compared with Fisher’s exact test. A p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: A total of 65 patients aged between one year and 84 years were included in this study. While the age of the 52 patients (32 male and 20 female) in the non- transplant group ranged from 17 years to 84 years, the age of the 13 patients (nine male and four female) in the transplant group ranged from one year to 64 years. Statistically significant differences were noted between both groups concerning WBC (p=0.002), neutrophil (p=0.002), lymphocyte (p=0.032), platelets (p=0.032), RDW (p=0.001), CRP (p=0.009), PNR (p=0.042), WNR (p=0.03), and appendiceal length (p<0.001). The negative appendectomy rate was relatively higher in transplant than the non-transplant group but this difference was not statistically significant (30.8% vs. 21.2%; p=0.477). Perforated acute appendicitis occurred more frequently in the transplant group; however, this difference was not statistically significant (30.8% vs. 9.6%; p=0.070).
CONCLUSION: WBC and neutrophil were lower in the LT group; however, the CRP and RDW were higher in the LT group. Further, perforation and negative appendectomy rates were higher in the LT group, although this difference was not statistically significant.

Keywords: Liver recipients, acute appendicitis; Liver transplantation; negative appendectomy; perforated appendicitis.


Akut apandisit ön tanısı ile apendektomi yapılan karaciğer transplantlı ve transplant dışı hastaların karşılaştırılması: Olgu kontrol çalışması

Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koç, Adem Tuncer, Sezai Yılmaz
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karaciğer Nakli Enstitüsü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Bu çalımanın amacı akut apandisit ön tanısıyla apendektomi olmuş karaciğer transplantlı ve transplant dışı hastaları karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Posttransplant dönemde akut apandisit ön tanısıyla apendektomi yapılan 13 karaciğer transplantlı hasta (transplant grubu) ile aynı dönemde apendektomi olmuş transplant dışı 52 hasta (non-transpalnt grubu) demografik ve klinikopatolojik özellikler yönünden karşılaştırıldı. Transplant ve non-transplant gruplar 1: 4 rastgele eşleştirme yöntemi kullanılarak oluşturuldu. Devamlı değişkenlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U-testi kullanılırken kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında Fisher kesin testi kullanıldı. P değeri <0.05 istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya yaşları 1 ile 84 yıl arasında değişen toplam 65 hasta alındı. Non-transplant grubundaki 52 hastanın (32 erkek ve 20 kadın) 17 ile 84 yıl arasında değişirken transplant grubundaki 13 hastanın (9 erkek ve 4 kadın) yaşları 1 ile 64 yıl arasında değişmekteydi. Gruplar arasında WBC (p=0.002), nötrofil (p=0.002), lenfosit (p=0.032), trombosit (p=0.032), RDW (p=0.001), CRP (p=0.009), PNR (p=0.042), WNR (p=0.03) ve apendiks uzunluğu (p<0.001) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı. Negatif apendektomi oranı transplant grubunda nisbeten daha yüksek olmakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (%30.8 ve %21.2; p=0.477). Perfore apandisit transplant grubunda çok daha sık görülmekle birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (%30.8 ve %9.6; p=0.070).
TARTIŞMA: WBC ve nötrofil LT grubunda daha düşüktü; CRP ve RDW LT grubunda daha yüksekti. Perforasyon ve negatif apendektomi oranları LT grubunda daha yüksekti, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, karaciğer alıcıları; karaciğer nakli; negatif apendektomi; perfore apandisit.


Kemal Barış Sarıcı, Sami Akbulut, Cemalettin Koç, Adem Tuncer, Sezai Yılmaz. Liver transplant versus non-liver transplant patients underwent appendectomy with presumed diagnosis of acute appendicitis: Case-control study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 705-712

Corresponding Author: Sami Akbulut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale